Holder fast ved forbønn for homopar
Del
Et enstemmig bispemøtet legger ned kampen om vigsel for homofile fram til neste kirkemøte.

Bispemøtet samler seg om at likekjønnede par fortsatt ikke kan vies i kirken.

 

- I henhold til norsk lov kan en prest ikke være vigsler ved ekteskap mellom likekjønnede, understreket pre­ses i bispe­mø­tet, Helga Haug­land By­fug­li­en, for pressen fredag formiddag.

 

Forbønn

Bispe­mø­tet i Trondheim dis­ku­ter­te fre­dag for­bønn for like­kjøn­ne­de ek­te­skap.

Biskopene viser til at kirke­mø­tet i april kom ikke med noe nytt ved­tak om vig­sel eller for­bønn for ho­mo­fi­le og les­bis­ke ek­te­skap.

Som Dagen skrev på tirs­dag, står der­med bispe­mø­tets ved­tak fra 2008 ved lag.

Da slo bis­ko­pe­ne fast at den en­kel­te prest kan gi for­bønn for like­kjøn­ne­de par på grunn­lag av pres­tens «pas­to­ra­le skjønn og an­svar».

Et enstemmig bispemøte støtter også kirkemøtets vedtak om at «uenigheten om likekjønnet ekteskap ikke er av en slik karakter at den behøver å splitte det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i vår kirke». 

Ikke snakk om vigsel

På for­hånd vars­let Bjørg­vin-bis­kop Halv­or Nord­haug og Tor B. Jør­gen­sen, bis­kop i Sør-Hå­lo­ga­land, at ho­mo­fil vig­sel neppe ble tema under bispemøtet denne uken.

- Det er ikke skapt noen nye store hand­lings­rom, vi må nå bare for­hol­de oss til den prak­sis som har vært frem til i dag, sa Jør­gen­sen til Dagen tid­li­ge­re denne uken.

Venter på neste kirkemøte

Nord­haug tror et nytt kirke­møte må til før saken tas vi­de­re.

- Det skal vel­ges nye kirke­råd og even­tu­elt bli tatt nye ini­tia­tiv. Bispe­mø­tet avga lære­ut­ta­lel­se høs­ten 2013 som inn­spill til kirke­mø­tet. Jeg tror de fles­te er inn­stilt på å av­ven­te neste Kirke­møte. Bal­len lig­ger nå hos dem, sa Nord­haug.

DAGEN

 

 

 

kristenliv,den norske kirke,kirken,helga haugland byfuglien,preses,halvor nordhaug,tor b jørgensen,homovigsel,bispemøtet