Hanvold blander gjerne politikk og kristendom
Del
Karl Johan Hallaråker kritiserer miljøene bak De Kristne for å bryte totalt med to-regimentslæren. - Uproblematisk, sier Jan Hanvold.

I en kom­men­tar i Dagen kan du lese Karl Johan Hal­la­rå­kers kri­tikk av kom­mu­ni­ka­sjo­nen, frem­to­nin­gen og ar­gu­men­ta­sjo­nen til De Krist­ne og mil­jø­ene rundt det ny­star­te­de par­ti­et.

Hal­la­rå­ker er sen­tral­styre­med­lem i KrF og mange­åri­ge ge­ne­ral­sek­re­tær i Indre­mi­sjons­for­bun­det.

Et av hans ho­ved­po­eng er at den klas­sis­ke, lu­thers­ke tan­ken om de to re­gi­men­ter, over­ho­det ikke over­hol­des. Es­sen­sen i denne teo­lo­gi­en er å ikke blan­de re­li­gion og po­li­tikk, og «gi kei­se­ren hva kei­se­rens er, og Gud hva Guds er».

Hva?

En av de som kri­ti­se­res er Jan Han­vold, sje­fen i TV Vi­sjon Norge. Han opp­ele­ver ikke saken som noe pro­blem

- Hva er din tolk­ning av to-re­gi­ments­læ­ren, Han­vold?

- Hva er det?

Etter litt for­kla­ring ut­dy­per han.

- Selv­føl­ge­lig blan­der vi po­li­tikk og re­li­gion. Det gjør marx­is­te­ne og le­ni­nis­te­ne i Ar­bei­der­par­ti­et og Sv. Vi som krist­ne må gjøre det samme, el­lers er vi helt ute å kjøre. Det er en av de store fei­le­ne KrF har gjort, og kon­se­kven­sen av det er at pa­ra­graf 2 i Grunn­lo­ven ble fjer­net, sier Han­vold.

Pa­ra­graf 2 hen­vis­te tid­li­ge­re til at «den evan­ge­lisk-lu­thers­ke re­li­gion for­bli­ver sta­tens re­li­gion». Dette ble i 2012 end­ret til «værdi­grunn­la­get for­bli­ver vor krist­ne og hu­ma­nis­tis­ke arv».

Han­vold gikk før val­get hef­tig ut på Face­bo­ok og for­man­te folk til å stem­me De Krist­ne. Blant annet skrev han at «om man tok Guds ord på alvor, var det bare ett parti man kunne stem­me på - altså De Krist­ne» . Etter val­get, hvor De Krist­ne fikk 0,6 pro­sent av stem­me­ne, har Han­vold slet­tet masse inn­legg på pro­fi­len sin.

- Det gjør jeg gans­ke ofte, gjer­ne én gang i må­ne­den.

- Men betyr det at du ikke står for det du skrev?

- Joda, jeg står for alt jeg har skre­vet.

Ikke sagt det

Parti­sek­re­tær i De Krist­ne , Terje Si­mon­sen, har ikke lest kro­nik­ken, men mener ikke at de har blan­det uhel­dig.

- Hvis Hal­la­rå­ker mener det får han komme frem med kon­kre­te ek­semp­ler. Jeg har aldri bragt Gud inn i dette ar­bei­det, annet enn i vi­sjo­nen. Den opp­lev­de jeg at Gud la ned i meg, og hvis Hal­la­rå­ker ikke tror det Gud taler slik til oss så vet ikke jeg, sier han.

- Hal­la­rå­ker vet dess­uten hva som fore­går hos oss. Han har i lang pe­rio­de vært sterk sym­pa­ti­sør.

Hel­ler ikke Si­mon­sen har noe pro­blem med å blan­de kris­ten­dom og po­li­tikk, til en viss grad.

- Hvis det er noen som grei­er å drive en kris­ten po­li­tikk uten å blan­de kris­ten­dom og po­li­tikk, vil jeg bare ønske god tur. Men man skal vokte seg for å bruke ån­de­lig re­to­rikk i po­li­tisk ar­gu­men­ta­sjon. Det skal også De Krist­ne passe seg for.

Han ut­ford­rer KrF på å være det fa­mi­lie­par­ti­et de sier de er og jobbe ak­tivt for å endre ek­te­skaps­lo­ven.

Si­mon­sen sier De Krist­ne nå sat­ser for fullt med å få opp lo­kal­lag i så mange kom­mu­ner som mulig. Neste mål er kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­valg i 2015.

DAGEN