Høy ungdomsfaktor i Eidsvåg kirke
Del
Hva har klatreveggen på Eidsvåg kirke i Bergen med trosopplæring å gjøre?

Uten mid­ler til tro­s­opp­læ­ring hadde det neppe vært noen klatre­vegg på Eids­våg kirke. Den er del av en sat­sing på al­ders­grup­pen 13 til 15 år med vekt på fri­lufts­liv, spon­set av tro­s­opp­læ­rings­mid­ler.

Hvert år får me­nig­he­ten mel­lom 500.000 og 600.000 kroner til tro­s­opp­læ­ring og har sin egen tro­s­opp­læ­rer. Alek­san­der Wahlø er den tred­je i stil­lin­gen siden de be­gyn­te å motta mid­ler i 2005.

- 25 pro­sent av den nors­ke kir­kes me­nig­he­ter har aldri mot­tatt en øre til tros­un­der­vis­ning. Hva ten­ker du om det?

- Det synes jeg er trist, men jeg håper at vi er der snart, at alle kan få. Jeg ser jo at sat­sin­gen betyr en del for å få barn og unge med i et lang­sik­tig ar­beid.

Til­bud for barn

De førs­te årene i Eids­våg ble det sat­set sterkt på ung­dom fra 13 til 15. De siste årene har det vært job­bet mye med å få på plass et til­bud for barn. Lys Våken, der 11-årin­ger får til­bud om å til­brin­ge en ad­vents­natt i kir­ken, har vært en stor suk­sess med bort­imot 50 del­ta­ke­re.

Wahlø for­tel­ler om gode til­bake­mel­din­ger fra skole og for­eld­re, og ikke minst fra yngre barn som sier at de gle­der seg til de blir gamle nok til å være med på Lys Våken.

Nytt i fjor var skole­start­guds­tje­nes­te for seks­årin­ger. Bare seks styk­ker møtte opp, men i Eids­våg ten­ker de at ting må få lov til å «sette seg» i nær­mil­jø­et.

- Er­fa­ring viser at opp­slut­nin­gen ikke er så stor all­tid når vi ar­ran­ge­rer noe for førs­te gang, men så vokser det litt på seg, for­kla­rer Wahlø.

16 nye le­de­re

Søn­dags­sko­len job­bes det også mye med, selv om det ikke går rett inn i tro­s­opp­læ­rin­gen. Me­nig­he­ten har klart å skaf­fe 16 nye le­de­re, som ven­ter på at kjer­nen av barn som går i søn­dags­sko­len skal vokse. I dag lig­ger det tal­let på 10-12.

Jule­tre­fest er en annen ny­sat­sing fra me­nig­he­tens side. Til jul ble sju­årin­ge­ne spe­si­elt in­vi­tert. Av 80 in­vi­ter­te var det ti som kom, og som dro med seg andre barn og fa­mi­lie­med­lem­mer.

- Sånn sett ble det en liten suk­sess, mener Wahlø.

Den størs­te sukes­sen

Men den størs­te suk­ses­sen hand­ler om le­der­opp­læ­ring for ung­dom­mer. Sam­men med for­ri­ge tro­s­opp­læ­rer ut­vik­let Tor Kop­pang, ka­pel­lan i Eids­våg, opp­læ­ring av «vi­dere­kom­ne kon­fir­man­ter» kalt EKTE. En for­kor­tel­se av tid­li­ge­re bis­kop Hage­sæt­hers vi­sjon om å gjøre Jesus Els­ket, Kjent, Trodd og Etter­fulgt.

Alle kon­fir­man­ter får til­bud om å være med, og på det meste har det vært 25 styk­ker på le­der­kur­set.

- Tan­ken er at det skal være et lav­ters­kel­til­bud, uten krav til tro og vi­de­re en­ga­sje­ment, men jeg ser at de fles­te som del­tar på le­der­kur­set vel­ger å være med i et le­der­fo­rum etter­på. De fun­ge­rer som hjelpe­le­de­re på ulike ak­ti­vi­te­ter og bi­drar til et godt miljø, mener Wahlø.

Stort ut­byt­te

Ka­pel­lan Tor Kop­pang har vært med fra star­ten og sier til Dagen at han har hatt stort ut­byt­te av le­der­kur­se­ne.

- Jeg er alt­for gam­mel til å ha et for­hold til ung­doms­kul­tu­ren og mil­jø­et, men gjen­nom sam­vær med ung­dom­me­ne har jeg lært en del om hva som fun­ge­rer og hva som ikke fun­ge­rer i guds­tje­neste­li­vet. I til­legg er det godt å opp­le­ve at jeg kan bidra inn i deres liv, selv om jeg er mye eldre enn dem. Ung­doms­guds­tje­nes­te­ne som ar­ran­ge­res i vin­ter­halv­året er et in­di­rek­te re­sul­tat av le­der­opp­læ­rin­gen og kir­ken har ge­ne­relt god kon­takt med ung­dom­mer som bor i om­rå­det, mener han.

Fred­rik Hille­stad er 18 og har vært med siden han var fer­dig som kon­fir­mant. Gjen­nom le­der­kur­se­ne fikk han opp­læ­ring i å snak­ke for en for­sam­ling, holde an­dakt og første­hjelp, for å nevne noe.

- Le­der­kur­se­ne har gitt meg en ster­ke­re til­hø­rig­het til kir­ken, mener han.

Wahlø opp­ly­ser at selv om det ikke stil­les krav til ung­dom­me­ne at de skal være krist­ne, så opp­le­ver de li­ke­vel at flere har kom­met til tro gjen­nom le­der­kurs og le­der­fo­rum.