RITUELLE ROM: Kong Harald besø
...
RITUELLE ROM: Kong Harald besøkte Den Norske Frimurerordenens Stamhus i Oslo i 1994. Her i et av de rituelle rom, Johannessalen. F.v.: overbibliotekar Olaf Chr. Torp, ordenens høyeste prelat, domprost Leif Petter Ottersen, fru Tordis Knutrud, ordenens stormester professor dr. med. Ola Knutrud, og t.h. ordenens museumsbestyrer, kontorsjef Arne Hilmar Andersen.
Frimurer-prester på kant med kirken
Del
Teologiprofessor ved Menighetsfakultetet Sverre Dag Mogstad kaller uten videre Frimurerordenen en kristen institusjon. Men han ser flere prinsipielle problemer for prester som er med i ordenen.
- At prester deltar i noen av deres ritualer er teologisk vanskelig. De har en vannrite som ligner kirkens dåp, og de har en nattverdrite som ligger tett opp til kirkens nattverd. Men det er ikke det samme. Medlemmer er altså med på riter som ikke er identisk med kirkens, og som jeg synes en ordinert prest ikke burde delta i. Frimurerordenen forvalter en kristendom som ikke er i overensstemmelse med det Den norske kirke står for, sier Mogstad.Debatt: Er Frimurerordenen en kristen institusjon?For det andre peker han på at prester som er frimurere, er med i et lukket brorskap med riter og seremonier som en biskop ikke kjenner til. Den nylig avgåtte biskopen i Møre, Odd Bondevik, la i sin tid ned forbud mot medlemskap i Frimurerlosjen for prester i hans bispedømme.Et hinder for biskopen- Biskopen er prestenes tilsynsmann, men her er altså biskopen avskåret fra sitt tilsynsansvar, sier Mogstad.

Han peker videre på at kirken er satt til å formidle sitt budskap i det offentlige rom.- Jeg mener Frimurerordenen er en kristen institusjon med en kristen målsetting. Men her skjer det altså i et lukket brorskap, og det reiser et prinsipielt problem i forhold til kirkens offentlige oppdrag, sier Mogstad.Han tar imidlertid ikke så tungt på edsformularene og truslene om å miste livet dersom noen avslører ordenens indre liv og ritualer.- Ikke bokstavlig- Det er gamle uttrykksmåter som stammer fra det 17. århundre og må ikke leses bokstavlig. Her er den gamle formen bevart med sterke ord og uttrykk som vi reagerer på idag. De får absolutt fram det alvorlige ved å svike ordenen, og er uttrykk for et uvanlig sterkt løfte om taushet, sier Mogstad.MF-professoren skrev midt på 1990-tallet en bok om Frimurerordenen som vakte stor oppsikt. Han mener det er viktig at pressen kaster lys over slike lukkede institusjoner.- Vi kan ikke forby slike lukkede brorskap, men det er ikke naturlige størrelser i et moderne samfunn og reiser en rekke problemer i forhold til åpenhet og innsyn fra dagens samfunn, sier Mogstad.-------------------------------------------------------------TV2 har lagt ut frimurernes medlemsregister på internett. Her kan du se noen av medlemmene fra kristne sammenheng: