Frelsesarme-sjef tar med seg menigheten på katolsk messe
Del
Førstkommende søndag tar frelsesarmé-kaptein Flemming Baunø med seg hornorkester og menighet når han taler i katolske St. Paul i Bergen.

- Dette er jo helt his­to­risk, ler Flem­ming Baunø. Han er korps­le­der i Ber­gen 1. korps og vet ikke om at Frel­ses­arméen har vært i St. Paul kirke i noen som helst sam­men­heng i de 125 årene korp­set har ek­sis­tert. Men i ju­bi­le­ums­året skjer det altså med bask og bram etter­som både horn­or­kes­te­ret og hele me­nig­he­ten i Strøm­ga­ten stil­ler opp for å delta i be­gi­ven­he­ten.

- Flink til å preke

Dom Alois Arn­stein Bro­der­sen, sogne­prest i St. Paul set­ter stor pris på Frel­ses­arméen og gle­der seg over at de kom­mer. Han kan hel­ler ikke huske at en re­pre­sen­tant fra Frel­ses­arméen har talt i St. Paul tid­li­ge­re, og for­kla­rer at det først og fremst er i fel­les-kir­ke­li­ge sam­men­hen­ger at me­nig­he­ten har åpnet opp for at pas­to­rer fra andre for­sam­lin­ger kan komme og tale.

- Det skjer i den øku­me­nis­ke bønne­uken, men ikke i søn­dags­mes­sen fordi det heter seg at en ka­tolsk prest eller dia­kon skal holde søn­dags­pre­ke­nen, for­kla­rer han.

Bro­der­sen har spurt bis­ko­pen om lov og fått til­la­tel­se.

- Han synes det er spen­nen­de, for­tel­ler Bro­der­sen.

In­vi­ta­sjo­nen kom etter Flem­ming Baune hadde talt på et øku­me­nisk stev­ne på andre pinse­dag i fjor.

- Mange av våre me­nig­hets­med­lem­mer var til stede og syn­tes at han var flink til å preke. De spur­te om vi kunne in­vi­te­re ham, for­tel­ler den ka­tols­ke sokne­pres­ten.

For­sam­lin­gen i St. Paul har imid­ler­tid også hatt lyst til å ha horn­or­kes­te­ret på besøk. Nå blir begge øns­ke­ne opp­fylt sam­ti­dig.

- Ingen angst for fra­fall

Bro­der­sen har ingen tro på at hans sokne­barn vil opp­le­ve inn­by­del­sen pro­ble­ma­tisk til tross for at Frel­ses­ar­me­en står langt fra Den ka­tols­ke kir­ken i sa­kra­ments­for­stå­el­se.

- Nei, det tror jeg ikke. De for­nek­ter ver­ken dåp eller natt­verd selv om de i sin prak­sis ikke leg­ger vel­dig vekt på det. Det kan være at det er teo­lo­gisk av­stand mel­lom oss, men jeg ser ikke det som et stort pro­blem. Her vil vi høre sen­tral for­kyn­nel­se og jeg har ingen angst for at dette skal føre til fra­fall i troen. Frel­ses­arméens gjer­nin­ger blant fat­ti­ge og nød­li­den­de veier opp for mange teo­lo­gis­ke lære­set­nin­ger, sier sokne­pres­ten og si­te­rer Ja­kobs brev 2,18: «Vis meg din tro uten gjer­nin­ger, så vil jeg ut fra gjer­nin­ge­ne vise deg min tro». Han pre­si­se­rer at han også tror Flem­ming Baunø vil for­mu­le­re seg godt så det blir til opp­byg­gel­se for me­nig­he­ten hans.

Flem­ming Baunø kan hel­ler ikke ute­luk­ke at noen i hans korps vil synes at det er litt rart at han for­kyn­ner i en ka­tolsk me­nig­het.

- Men noen må være den førs­te til å bryte isen. Øku­me­nikk og sam­ar­beid har all­tid lig­get mitt hjer­te nær som of­fi­ser, hyrde og korps­le­der, og jeg ten­ker at det er vik­tig å sam­les om det vi kan enes om, mens det som skil­ler oss ikke er vik­tig i slike sam­men­hen­ger. Da skal vi dele fel­les­ska­pet. Vi har jo alle vår egen­art, sier han.

- Bin­der sam­men

Vidar Haa­nes, rek­tor ved Det teo­lo­gis­ke me­nig­hets­fa­kul­te­tet i Oslo og pro­fes­sor i kirke­his­to­rie tror også at dagen er his­to­risk.

- Jeg vet jo ikke om Frel­ses­arméen tid­li­ge­re har prekt i ka­tols­ke kir­ker, men det kan jeg knapt tenke meg fordi de jo ut­gjør yt­ter­punk­te­ne i flo­ra­en av kirke­sam­funn, sier Haa­nes. Han viser til at Frel­ses­arméen er svært lav­kir­ke­lig og ikke har sa­kra­men­ter.

Haa­nes tror de to kirke­sam­fun­ne­ne kan ha kom­met nær­me­re hver­and­re som følge av at de er for­bunds­fel­ler i spørs­mål om ho­mo­filt sam­liv og i ar­bei­det blant fat­ti­ge og ut­støt­te.

Rek­to­ren tror for­kyn­ner­ut­veks­ling kan ha stor be­tyd­ning.

- Det hjel­per oss til å se hva vi har fel­les, og til å for­stå at det som bin­der oss sam­men er ster­ke­re og vik­ti­ge­re enn det som skil­ler oss.

DAGEN

 

kristenliv,haanes,korps,brodersen,korpsleder,hornorkester,baunø,økumenikk,sakramenter,diakon,ulikhet,offiserer,samarbeid,kirkesamfunn,katolikker,st. paul kirke,den katolske kirke,teologi,katolikk,katolsk,pastor,dom,frelsesarmeen