Fra Norge med kjærlighet
Del
Med klar paralell til den russiske filmtittelen «From Russia with love» forteller Israels største avis, Jedioth Ahronoth, Dagens avsløringer om norske Sandra (25) som er kjæreste med statsministerens sønn, Yair Netanyahu (23).

Ny­he­ten fikk i hel­gen spalte­plass i de fles­te is­ra­els­ke aviser, som viser til opp­sla­get i Dagen om det pi­kan­te kjæ­reste­pa­ret og Ben­ja­min Netanyahus mer eller mind­re «for­snak­kel­se» under det øko­no­mis­ke topp­mø­tet i Davos før hel­gen.

I en sam­ta­le med Nor­ges stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg opp­lys­te Netanyahu at søn­nen, Yair, hadde skrytt over den nors­ke na­tu­ren fra et besøk til sin nors­ke kjæ­res­te Sand­ra Lei­kan­ger. Siden har stats­mi­nis­te­rens kon­tor nek­tet å kom­men­te­re saken.

Mat for medie­ne

Dette har is­ra­els­ke medi­er kas­tet seg over, og saken fylte bak­si­den av stor­avi­sen Je­dioth Ahro­noth søn­dag. Under tit­te­len «Mi Nor­ve­gia b´ahava» («Fra Norge med kjær­lig­het») bret­tes ny­he­ten ut om fø­lel­se­ne som er opp­stått mel­lom Yair og Sand­ra, som begge stu­de­rer ved The In­ter­di­ci­pli­na­ry School (IDC) i Herze­li­ja nord for Tel Aviv.

Og avi­sen gjør et num­mer av at saken først stod på trykk i «den nors­ke avi­sen Dagen». De bru­ker også bil­de­ne som fulg­te saken da ny­he­ten ble kjent.

Sel­ge­ren i kios­ken spur­te hvor­for jeg ville ha avi­sen på he­bra­isk. Da jeg for­tal­te at jeg lette etter saken om Yair Netanyahu og hans nors­ke kjæ­res­te, lyste an­sik­tet opp i et smil.

- Ja, det har jeg lest om. Så spen­nen­de at han har fun­net seg en norsk kjæ­res­te, sa kiosk­ei­e­ren og pra­tet i vei.

Or­to­dok­se rea­ge­rer

Saken har vært i nes­ten alle is­ra­els­ke medi­er, og noen har snak­ket med or­to­dok­se is­rae­le­re som synes Netanyahus sønn ikke kan gifte seg med en «hed­ning».

- Bibis sønn har fun­net en hed­ning. Hans far er stolt av ham, og gir der­med støt­te til øde­leg­gel­sen av den jø­dis­ke sta­ten, skri­ver or­ga­ni­sa­sjo­nen Le­hava på sine nett­si­der.

Le­hava er en or­ga­ni­sa­sjon på yt­ters­te høyre­si­den i Is­rael. Deres ho­ved­fo­kus er å sørge for at jøder ikke gif­ter seg med ikke-jø­der, spe­si­elt ikke ara­be­re. I 2010 ba de blant annet den is­ra­els­ke su­per­mo­del­len Bar Ra­fae­li om å gjøre det slutt med skue­spil­le­ren Leo­nar­do Di­Cap­rio.

Må ta an­svar

Søn­dag sa knesse­tre­pre­sen­tant Nis­sim Zeev (Shas) til Je­ru­sa­lem Post at Netanyahu må «vise na­sjo­nalt an­svar» som stats­mi­nis­ter.

- Dette er et stort pro­blem. Jeg antar at det ir­ri­te­rer ham, sa Zeev.

I samme avis ut­tal­te knesse­pre­e­sen­tant Moshe Feig­lin (Likud) at kjæ­reste­for­hol­det er «svært uhel­dig».

Man­dag er saken på nytt om­talt i Je­ru­sa­lem Post med hen­vis­ning til nors­ke Dagen.

Yair er sønn til Netanyahus tred­je kone, Sarah. Netanyahu var tid­li­ge­re gift med den ikke-jø­dis­ke kvin­nen Fleur Cates mel­lom 1981 og 1984. Han hev­det hun hadde kon­ver­tert til jø­de­dom­men da de gif­tet seg, men dette er aldri be­kref­tet.

Da­gens sjefs­re­dak­tør Ve­bjørn Sel­bekk ble søn­dag etter­mid­dag tv-in­ter­vju­et av is­ra­els­ke Chann­el 10 News, der saken rul­let og gikk som en mind­re nyhet ut over kvel­den.

Dagen