Forfatter omfavner bibelspråket
Del
Språket vårt forringes uten Bibelen, mener forfatter Hanne Ørstavik.

Hun vant Brage­pri­sen og Klasse­kam­pens lit­te­ra­tur­pris i 2004 for boken «Pres­ten». For­fat­ter Hanne Ør­sta­vik er en av få nors­ke for­fat­te­re som er brukt som kon­su­lent til den nye bi­bel­over­set­tel­sen Bi­bel2011.

- Det å skjøn­ne bi­bel­språ­ket er grunn­leg­gen­de for å skjøn­ne fyl­den i vårt eget språk, sier Ør­sta­vik til Vel­sig­net Helg.

Hun tror Bi­be­len både har og kom­mer til å på­vir­ke norsk språk.

- Det som er fan­tas­tisk med den nye over­set­tel­sen er at man har job­bet hardt for å skape en enda ster­ke­re bilde­kva­li­tet i språ­ket. Bi­be­len dan­ner språ­ket ved å bruke bil­der, og der­for på­vir­ker bi­bel­språ­ket det nors­ke språ­ket, sier hun.

Selv har hun blitt glad i de førs­te to set­nin­ge­ne i Salme 23, «Her­ren er min hyrde, jeg mang­ler in­gen­ting».

- Selv om disse set­nin­ge­ne ikke ak­ku­rat er ut­trykk vi bru­ker inne­hol­der de så mye til­lit. Kan­skje jeg har blitt glad i disse ver­se­ne fordi jeg hadde en far­mor som var Kinami­sjo­nær. Hun henga seg i troen og hadde til­lit til Gud, det er en stor gave å ha så stor til­lit, sier Ør­sta­vik.

Av bi­bel­ut­trykk er or­de­ne «Se, i nåde til meg» blitt vik­ti­ge for for­fat­te­ren.

- De or­de­ne er en bønn jeg selv ber.

At bi­bel­kunn­ska­pen er mind­re blant unge i dag sam­men­lig­net med for to ge­ne­ra­sjo­ner siden vil for­and­re språ­ket, mener Ør­sta­vik.

- Om den mang­len­de bi­bel­kunn­ska­pen vil svek­ke språ­ket er noe man kan dis­ku­te­re. Den vil i hvert­fall endre språ­ket. Bi­be­len er jo en grunn­tekst i vår kul­tur, og det og ikke ha den inne gjør oss fat­ti­ge­re som men­nes­ker i kul­tu­ren vår, sier hun.

For­fat­te­ren nev­ner ut­tryk­ket «å ikke se seg til­ba­ke», som er hen­tet fra bi­bel­his­to­ri­en hvor Lots hus­tru får be­skjed om å ikke se seg til­ba­ke på So­do­ma og Go­mor­ra.

- Vi kan bruke ut­tryk­ket, men det lig­ger jo en annen for­tel­ling gjemt her også. Og uten denne går mange av la­ge­ne i teks­ten tapt, sier Ør­sta­vik.

For­fat­te­ren opp­le­ver at bi­bel­re­fe­ran­se­ne er rikt til­ste­de i norsk lit­te­ra­tur. Hun nev­ner for­fat­te­re som Jon Fosse, Kjar­tan Fløg­stad, Dag Sol­stad og Stein Op­stad.

- Hos alle sam­men kan jeg merke re­fe­ran­ser fra bi­bel­teks­ten. Det er så fint. Hvis du ikke har et for­hold til Bi­be­len så går mange av la­ge­ne i bø­ke­ne til Op­stad tapt, og det er jo en for­rin­gel­se av språ­ket.

DAGEN

kristenliv,bibeloversettelse,norsk litteratur,hanne ørstavik,hanne,bibelspråk,innenriks,velsignet bibel,språk