Enighet om å danne israelvennlig allianse
Del
Norske Med Israel for fred er storebror i en allianse av Israel-venner fra 15 land som nå er emning. I Hitlers fødeland startet de i helgen arbeidet med en bred pro-israelsk front i Europa.

Øster­ri­kes ho­ved­stad Wien var ste­det der Adolf Hit­ler fikk sine kunst­ne­ris­ke evner un­der­kjent - men også byen der den po­li­tis­ke sio­nis­mens far, The­odor Herzl, vir­ket.

Over hund­re år etter Hit­lers mot­gan­ger og Herzls død, sam­let de­le­ga­ter fra Is­rael-venn­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner i 15 euro­pe­is­ke land seg i hel­gen. Fremst blant dem er nors­ke Med Is­rael for fred (MIFF), den størs­te or­ga­ni­sa­sjo­nen i sitt slag i Euro­pa.

Til kon­fe­ran­sen søn­dag kom det de­le­ga­ter fra 15 land, etter et ini­tia­tiv fra venn­skaps­or­ga­ni­sa­sjo­ner i Tysk­land, Sveits og Øster­rike.

Fra MIFF del­tok nest­le­der Bengt-Ove Nord­gård og dag­lig leder Con­rad Myr­land.

Job­ber for al­li­an­se

Det ble ikke opp­ret­tet noen or­ga­ni­sa­sjon under kon­fe­ran­sen, men det var enig­het om pla­ne­ne for Euro­pean Al­li­an­ce for Is­rael,  som al­li­an­sen skal hete. For­mell opp­ret­tel­sen skjer i 2015, sam­ti­dig med mar­ke­rin­gen av 50 års di­plo­ma­tisk kon­takt mel­lom Is­rael og Tysk­land.

- Am­bi­sjo­ne­ne til ini­tia­tiv­ta­ker­ne i de tysk­ta­len­de lan­de­ne har vært å få stør­re tyng­de inn mot sen­tra­le euro­pe­is­ke myn­dig­he­ter og EU-sys­te­met, sier Con­rad Myr­land til Dagen idet han lan­der på norsk jord.

Han vet ikke hvil­ken på­virk­ning en al­li­an­se kan få på euro­pe­is­ke be­slut­nings­ta­ke­re, men mener or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne vil ha gjen­si­dig nytte av å ut­veks­le in­for­ma­sjon og er­fa­rin­ger. Den ge­vins­ten var ty­de­lig også i Wien.

Mange ulik­he­ter

Kon­fe­ran­sen av­dek­ket iføl­ge MIFFs nett­side at de 15 or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne har ulike ar­beids­me­to­der og vekt­leg­gin­ger. MIFF mener det blir vik­tig å av­kla­re hva or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne kan sam­ar­bei­de om.

Det ble ned­satt to ar­beids­grup­per som skal jobbe vi­de­re med hvor­dan en slik al­li­an­se skal dri­ves.

MIFF fore­slo par­la­ments­med­lem­met Co­ri­na Eichen­ber­ger-Walt­her fra Sveits som al­li­an­sens fore­lø­pi­ge tal­s­per­son. Dette ble en­stem­mig ved­tatt. Eichen­ber­ger-Walt­her leder or­ga­ni­sa­sjo­nen Ge­sell­schaft Schweiz-Is­rael i Sveits.

MIFF er store­bror

I med­lems­tall er MIFF store­bror blant Is­rael-or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne i Euro­pa. Tyske Deutsch-Is­rae­lische Ge­sell­schaft har 4.500 med­lem­mer - i et land med over 16 gan­ger så mange inn­byg­ge­re. Or­ga­ni­sa­sjo­nen i Sveits har 2.500 med­lem­mer, verts­lan­det Øster­ri­kes or­ga­ni­sa­sjon kun 500.

I Is­ra­el s am­bas­sa­de i Oslo var det en nyhet man­dag mor­gen at det var tatt et slikt bredt euro­pe­isk venn­skaps­ini­tia­tiv.

- Vi håper dette vil styr­ke støt­ten til Is­rael i Euro­pa. Opp­ret­tel­sen av en slik al­li­an­se gjen­spei­ler en trend både i Norge og andre land, mener am­bas­sade­råd Geor­ge Deek.

Han mener det snakk om en slags opp­våk­ning i flere land og at is­ra­elven­ner med ulik bak­grunn står opp for det de tror på. Han tror det er et be­ty­de­lig po­ten­si­al for mer or­ga­ni­sert is­ra­el­støt­te og at flere står på Is­ra­els side enn man kan få inn­trykk av.

DAGEN