Englevakt for Bibelselskapets hovedkontor
Del
Minst tre av Bibelselskapets butikker skal være angrepet under de siste dagers uroligheter i Egypt. - Vi er dypt berørt, sier Bernt Greger Olsen i Bibelselskapet i Norge.

Da Dagen snak­ket med Bi­bel­sel­ska­pets Egypt-le­der Razem Atal­lah ons­dag ut­tryk­te han stor be­kym­ring etter at en av deres bok­bu­tik­ker var på­tent.

Se­ne­re på dagen var flere na­bo­er vitne til at en gjeng van­da­ler nær­met seg or­ga­ni­sa­sjo­nens ho­ved­kon­tor. Plut­se­lig, uten noen syn­lig grunn, opp­gav folke­meng­den det som åpen­bart var ment som et an­grep.

- Det var et Guds under, slår Bernt Gre­ger Olsen i det nors­ke Bi­bel­sel­ska­pet fast. Sam­men med sine kol­le­ga­er føl­ger han si­tua­sjo­nen i Egypt tett.

Tors­dag etter­mid­dag var det kom­met mel­din­ger om yt­ter­li­ge­re to bok­hand­ler som skal ha vært an­gre­pet. An­gri­per­ne skal ha sprengt me­tall­dører, knust ut­stil­lings­vin­du­er og satt fyr på bu­tik­ken.

Tra­gisk

Olsen er en nær venn av Atal­lah og sier han er dypt be­rørt av si­tua­sjo­nen.

- Først og fremst er si­tua­sjo­nen tra­gisk for det egyp­tis­ke folk, det er min førs­te re­ak­sjon. Så er vi jo vel­dig lei oss for at de øde­leg­ger bok­hand­ler som betyr så mye for mange. Vårt pri­mær­mål er å be­tje­ne de mange mil­lio­ner krist­ne i Egypt, dette hind­rer oss i vårt mål, sier Olsen.

Sjel­den

Til tross for at In­ter­na­tio­nal Bible Socie­ty er til stede i mange land ver­den over er det ikke van­lig at deres bu­tik­ker blir offer for denne type øde­leg­gel­ser, for­tel­ler Olsen.

- Med noen få unn­tak kan jeg ikke huske at det har vært di­rek­te an­grep på våre bu­tik­ker.

Bi­bel­sel­ska­pet har lagt ut opp­ford­ring om for­bønn for Egypt, på sine hjemme­si­der .