Ellevill Jerusalem-feiring
Del
Menn danser i ring og synger høylydt ved Vestmuren. Onsdag feirer Israel at det er 47 år siden Jerusalem ble samlet til en by.

Med flagg og faner, høy­lyd­te ju­bel­san­ger og ring­dans fei­rer je­ru­sa­le­mit­ter og andre is­rae­le­rer den år­li­ge Je­ru­sa­lem-da­gen.

Al­le­re­de tirs­dag kveld star­tet ju­be­len i Je­ru­sa­lems gater, og ved Vest­mu­ren var tak­ken stor og ju­be­len ville ingen ende ta. Mange vif­tet med is­ra­els­ke flagg og faner og sang av full hals til Je­ru­sa­lems pris.

Unge og gamle

Sær­lig del­tar det mange ung­dom­mer som fak­tisk kom­mer gå­en­de fra hele Is­rael opp til Je­ru­sa­lem for å være med på fei­rin­gen. Noen har gått i dage­vis, ut­styrt med rygg­sekk og stav i hån­den. Men også mange små­barns­fa­mi­li­er er med og vif­ter med små flagg i ene hån­den og en is i den andre.

I mange by­de­ler i Je­ru­sa­lem er det lagt opp til fei­rin­ger med kon­ser­ter eller fram­fø­ring av små tea­ter­styk­ker. Og selv­sagt er det tid til all­sang og jubel.

Op­ti­mis­te for frem­ti­den

Ber­ger­mes­ter Nir Bar­kat i Je­ru­sa­lem skry­ter over hvor godt det går i byen og nev­ner de mange bygge­pro­sjek­te­ne og de mil­lio­ner av tu­ris­te­ne som strøm­mer til byen. 92 pro­sent av inn­byg­ger­ne er til­freds med livet og er op­ti­mis­tis­ke med tanke på fram­ti­den, viser en fersk un­der­sø­kel­se.

Nyter ut­vik­lin­gen

- Inn­byg­ger­ne i Je­ru­sa­lem opp­le­ver en ung­dom­me­lig ener­gi strøm­me gjen­nom Is­rael ho­ved­stad, og nyter den ster­ke ut­vik­lin­gen som pre­ger Je­ru­sa­lem, sier Bar­kat i en presse­mel­ding.

Det bor rett i over­kant av 800.000 inn­byg­ge­re i Is­ra­els ho­ved­stad. Fire mill­lio­ner tu­ris­ter be­søk­te Je­ru­sa­lem i 2013.

DAGEN