Disipler må vinnes
Del
En di­sip­pel er noe mer enn en til­hen­ger av re­li­gio­nen eller en for­bru­ker av opp­le­vel­ser. Han er en etter­føl­ger.

«De for­kyn­te evan­ge­li­et i denne byen og vant mange di­sip­ler.» (Ap gj 14,21) Som­mer­en 1977 var jeg en del av en grup­pe ung­dom­mer fra sør og nord som bruk­te fe­rien til å evan­ge­li­se­re i Finn­mark.

Det hele var gans­ke løst or­ga­ni­sert, men ei ny-kris­ten jente sørpå hadde fått en pro­fe­ti om at vi skul­le dra nord­over «på team» og at tjue ung­dom­mer skul­le bli med på pro­sjek­tet.

Det viste seg å slå til. Grup­pa på tjue ble til to team og tje­nes­ten ble gjen­nom­ført i fiske­væ­re­ne Hon­nings­våg og Kjølle­fjord. I un­der­kant av tjue finn­mar­kin­ger sa de ville be­gyn­ne å følge Jesus i løpet av team­pe­rio­den.

Vi var svært stol­te over re­sul­ta­tet og gle­det oss til å komme sør­over for å for­tel­le om suk­ses­sen. Da sa en av dem: «Hvis dere drar her­fra er jeg ikke kris­ten len­ger!»

Vi skjøn­te da at som­mer­ens even­tyr ikke kunne av­slut­tes så lett­vint. Noen måtte full­fø­re det som var på­be­gynt. Flere be­stem­te seg da for å av­bry­te stu­die­ne i Oslo og re­tur­ne­re til Finn­mark i sep­tem­ber.

Ung­dom­men fra Hon­nings­våg gav oss «det ma­ke­dons­ke kal­let».

Det er ingen tvil om at Jesus kalte oss både til å for­kyn­ne evan­ge­li­et og til å lære opp nye di­sip­ler. En di­sip­pel er noe mer enn en til­hen­ger av re­li­gio­nen eller en for­bru­ker av opp­le­vel­ser. Han er en etter­føl­ger.

Der­for plan­ter vi også me­nig­he­ter når nye men­nes­ker kom­mer til tro. Me­nig­he­ten gir ram­men som den nye di­sip­pe­len tren­ger. Vi er ikke krist­ne alene i et va­ku­um.

Det er i fel­les­ska­pet med andre tro­en­de vi lærer Gud bedre å kjen­ne.Terje Kon­rads­enleder Ung­dom i opp­drag Nord-Euro­pa