Debatt om antall kristne martyrer
Del
Stemmer det virkelig at 100.000 kristne hvert år lider martyrdøden for sin tro? Ja, hevder en amerikansk organisasjon. Nei, mener Åpne Dører

At 100.000 krist­ne hvert år blir drept er et tall som blir nevnt i mange sam­men­hen­ger. Sif­re­ne kom­mer fra Cen­ter for Study of Glo­bal Chris­tia­ni­ty (CSGC) ved Gor­don Con­well Theo­lo­gical Se­mi­na­ry i USA, som årlig reg­ner an­tall døde krist­ne i en rap­port.

Ved en nær­me­re titt på grunn­la­get som blir brukt for ut­reg­nin­ge­ne, frem­kom­mer det at de aller fles­te som reg­nes som mar­ty­rer er ofre for bor­ger­kri­gen i Kongo, skri­ver BBC. Den bri­tis­ke ny­hets­ka­na­len set­ter spørs­måls­tegn ved om det er ri­me­lig å be­skri­ve alle disse som mar­ty­rer for sin tro, når det ikke hand­ler om en re­li­gions­krig.

Ser man bort fra of­re­ne i Kon­go­kri­gen blir det år­li­ge an­tal­let mar­ty­rer 10.000 - bare en tidel av CSGC`s be­reg­nin­ger.

- På­li­te­li­ge

Men Todd John­son, di­rek­tør for CSGC, for­sva­rer sta­ti­stik­ken. I en mail til avi­sen Världen i dag skri­ver han: «Våre be­reg­nin­ger byg­ger på en nøye ana­ly­se av mar­tyr­si­tua­sjo­nen over hele ver­den og er en på­li­te­lig kilde iføl­ge vår de­fi­ni­sjon og me­to­de».

John­son for­kla­rer at de nå be­reg­ner at døds­of­re­ne i Kongo er 70-80 pro­sent av det to­ta­le an­tal­let mar­ty­rer som fant sted fra 2002-2012, men at sif­re­ne vil bli jus­tert ned­over i takt med at si­tua­sjo­nen i DR Kongo for­bed­res.

Han leg­ger til at deres be­reg­nin­ger av an­tall mar­ty­rer «fo­ku­se­rer mer på per­spek­ti­vet at krist­ne blir drept, enn for­føl­ge­rens motiv» og mener at det ikke er nød­ven­dig at mo­ti­vet til mor­de­ren er bare av re­li­giøs art for at det skal kunne reg­nes som et mar­tyr­skap.

Maner til rea­lis­me

Judd Birdsall, som tid­li­ge­re ar­bei­det ved det ame­ri­kans­ke uten­riks­de­par­te­men­tets komité for re­li­gions­fri­het, maner til en mer rea­lis­tisk rap­por­te­ring av an­tall krist­ne mar­ty­rer.

- Jeg er all­tid ove­r­as­ket over disse tal­le­ne. Mine kol­le­gi­er og jeg tok frem en årlig rap­port over ver­dens­vid for­føl­gel­se med rede­gjø­rel­ser for du­sin­talls, iblant hundre­talls, mar­ty­rer. En del krist­ne men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner sier at sif­re­ne er så høye som 1000. Hvor­for så store for­skjel­ler? skri­ver Judd Birdsall i en de­batt­ar­tik­kel på Cha­ris­ma­news.com

- Den brede de­fi­ni­sjo­nen av mar­tyr­skap som CSGC bru­ker, ri­si­ke­rer å ut­van­ne ter­men og for­mins­ke det offer som gjø­res av dem som vir­ke­lig dre­pes fordi de føl­ger Jesus, mener Birdsall.

Flest i Ni­ge­ria

Den krist­ne re­li­gions­fri­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen Open Doors føl­ger sta­dig med si­tua­sjo­nen for for­fulg­te krist­ne i ver­den. Frans We­eman er di­rek­tør for World Watch List, som årlig gis ut av Open Doors. For 2012 be­reg­net de an­tall mar­ty­rer til 1200, hvor­av de fles­te i Ni­ge­ria. Tro­lig fins det flere, men det så mange de kan ve­ri­fi­se­re, sier han iføl­ge World Watch Mo­ni­tor, WWM.

Ron Boyd Mc­Mil­li­an, forsk­nings- og stra­te­gi­an­svar­lig ved Open Doors In­ter­na­tio­nal, på­pe­ker at helt siden star­ten av World Wide List i 1991 har an­tal­let krist­ne som blir drept for sin tro blitt reg­net i hundre­talls eller om­kring 1000, skri­ver WWM.

Men andre be­reg­nin­ger peker på høy­ere sifre. I en fersk rap­port fra Gos­pel for Asia angis det årlig 14.000 krist­ne mar­ty­rer i året.

Pro­fes­sor Tho­mas Schirr­ma­cher ved In­ter­na­tio­nal Socie­ty for Human Rights tror at sif­re­ne lig­ger et sted der imel­lom.

- Vi inn­le­der nå et forsk­nings­pro­sjekt med flere uni­ver­si­te­ter rundt om i ver­den med dette som tema og vi be­gyn­ner med en gjet­ning på at 7.000 - 8.000 krist­ne blir drept som mar­ty­rer hvert år, sier han til BBC.

Et nøk­kel­spørs­mål er selv­føl­ge­lig hva som skal de­fi­ne­res som et mar­tyr­skap. CSGC mener at masse­mord og folke­mord «er nært re­la­tert til mar­tyr­skap» og tar det ar­mens­ke folke­mor­det fra 1915-1921 som ek­sem­pel: «Man ar­gu­men­ter­te med at de ble drept på grunn av sin et­ni­si­tet og ikke av re­li­giøs be­kjen­nel­se, men or­to­doks kris­ten­dom var en ve­sent­lig del av den ar­mens­ke iden­ti­te­ten for de fles­te of­re­ne. I den me­ning ble ar­mens­ke krist­ne drept like mye for sin tro som sin et­ni­si­tet.

Judd Brids­all kon­sta­te­rer at det er «utro­lig kom­pli­sert» å peke ut en re­li­giøs fak­tor som av­gjø­ren­de i kon­flik­ten der det ofte hand­ler om en kom­pleks sam­men­heng mel­lom et­ni­si­tet, po­li­tikk, ideo­lo­gi og øko­no­mis­ke fak­to­rer. V ärlden i dag/DAGEN

kristenliv,tro,kristen,åpne dører,forfulgte kristne,martyr,forfølgelse,martyrer,troende,verde,mord,drap