Brende tror fortsatt på fred
Del
Børge Brende tror fortsatt det er mulig med fred mellom Israel og palestinerne. Han tror på en tostatsløsning der palestinerne får østlige deler av Jerusalem som hovedstad.

Pre­si­dent Mah­moud Abbas lan­se­rer i disse dager ny pa­le­stinsk re­gje­ring der Hamas er sterkt re­pre­sen­tert, noe re­gje­rin­gen i Je­ru­sa­lem ser på med stor mis­nøye på. I til­legg lovet stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Netanyahu på Je­ru­sa­lem­da­gen ons­dag at Je­ru­sa­lem aldri mer vil bli delt. Tors­dag la han til at Is­rael har til hen­sikt å bygge hvor de vil i det for­en­te Je­ru­sa­lem.

Nor­ges uten­riks­mi­nis­ter har ikke mis­tet motet selv om både pa­le­stinsk og is­ra­elsk side kom­mer med ut­spill som un­der­mi­ne­rer tan­ken om en freds­av­ta­le mel­lom par­te­ne.

Vilje til fred

- Både Abbas og Peres mener det fort­satt er vilje til fred og for­soning fra begge sider. Abbas un­der­stre­ket at den nye re­gje­rin­gen skal bestå av te­kno­kra­ter og var krys­tall­klar på at det ikke skul­le være re­pre­sen­tan­ter for Hamas der. Han un­der­stre­ket at den nye re­gje­rin­gen ba­se­rer seg på kra­ve­ne fra Kvar­tet­ten og vil re­spek­te­re Is­rael rett til ek­sis­tens, et klart nei til bruk av vold og re­spekt for inn­gåt­te in­ter­na­sjo­na­le av­ta­ler, sier Bren­de til Dagen.

Når det gjel­der Je­ru­sa­lems sta­tus, sier Bren­de at Oslo­av­ta­len lig­ger til grunn.

- Den taler om at Je­ru­sa­lem er et slutt­spørs­mål som det skal for­hand­les om mel­lom pa­le­sti­ner­ne og Is­rael. Vi­de­re har ut­gangs­punk­tet for for­hand­lin­ge­ne vært lin­je­ne før 1967 med mu­lig­het for bytte av land. Dette er det enes­te grunn­la­get for fred, sier Bren­de.

Jø­de­ne skal ut

Man­dag ut­tal­te pre­si­dent Mah­moud Abbas at han i det nye Pa­le­sti­na ikke ville ha en enes­te jø­disk bor­ger. Her antar Børge Bren­de at Abbas sik­ter til de jø­dis­ke bo­set­ter­ne i Judea og Sa­ma­ria.

- Jeg har ikke sett ut­ta­lel­sen til Abbas, men antar at han med dette øns­ker at de ulov­li­ge bo­set­tin­ge­ne på Vest­bred­den må opp­hø­re. Det er brei in­ter­na­sjo­nal enig­het om at å bo­set­te seg i om­rå­der som er ok­ku­pert, ikke er i tråd med Folke­ret­ten, sier Bren­de.

Kor­rup­sjons­an­kla­ger

Gi­ver­lan­de­ne sprøy­ter inn rundt 1,2 mil­li­ar­der US-dol­lar hvert enes­te år i den pa­le­stins­ke ad­mi­ni­stra­sjo­nen. Flere land har pekt på stor kor­rup­sjon blant pa­le­stins­ke po­li­ti­ke­re og by­rå­kra­ter og vil har stren­ge­re kon­troll med penge­strøm­men. Bren­de sier det er full enig­het blant gi­ver­lan­de­ne om null­to­le­ran­se for slik kor­rup­sjon.

- Vi kre­ver null­to­le­ran­se for kor­rup­sjon og set­ter søke­lys på at pen­ge­ne skal komme de sår­ba­re til gode i Pa­le­sti­na. Pen­ge­ne går del­vis til stats­ad­mi­ni­stra­sjo­nen og for å holde oppe et so­si­alt sik­ker­hets­nett. PA har for tiden et stort un­der­skudd på stats­bud­sjet­tet og er helt av­hen­gig av støt­te uten­fra. Også Is­rael ser ver­di­en av gi­ver­lands­grud­ppens ar­beid og støt­ter opp om dette, sier Bren­de.

Hek­tisk møte­virk­som­het

Uten­riks­mi­nis­ter Børge Bren­de har vært på en to da­gers tur til Is­rael og De pa­le­stins­ke myn­dig­he­te­ne (PA) for å for­be­re­de gi­ver­lands­grup­pen neste møte i juni som Norge er leder for. Ons­dag møtte Bren­de pa­le­stins­ke for­ret­nings­folk, re­pre­sen­tan­ter for Ver­dens­ban­ken, den pa­le­stins­ke stats­mi­nis­ter Ramis Ham­dal­lah og vise­stats­mi­nis­te­ren, fi­nans­mi­nis­ter Shukri Bis­ha­ra og pre­si­dent Mah­moud Abbas. Det ble også tid til møte med UNRWA og en felt­tur til Jor­dan­da­len.

Tors­dag hadde Bren­de sam­ta­ler med pre­si­dent Shi­mon Peres, op­po­si­sjons­le­der Isaac Herzog, stra­tegi­mi­nis­ter Yuval Steinitz, fi­nans­mi­nis­ter Tzipi Livni og uten­riks­mi­nis­ter Avig­dor Lieber­man.

DAGEN