Ber Iran løslate pastor i livsfare
Del
Nær 115.000 personer har signert et opprop for løslatelsen av den amerikanske pastoren Saeed Abedini fra fengsel i Iran. Situasjonen hans beskrives som svært alvorlig. Venner frykter sterkt for hans liv.

Abe­dini har sit­tet fengs­let siden i juli i fjor. Først i Evin-fengs­let i ho­ved­sta­den Te­he­ran, den siste må­ne­den i Rajai Shahr-feng­se­let i Karaj, nord­vest for Te­he­ran. Der sit­ter Irans ver­ste for­bry­te­re i et feng­sel med 25.000 fan­ger, fem gan­ger mer enn det er be­reg­net for.

I livs­fare

Fengs­let har iføl­ge kil­der nær Abe­dini ikke cel­ler med dører, bare for­heng mel­lom fan­ge­ne. Far­li­ge fan­ger truer iføl­ge fers­ke rap­por­ter Abe­dini på livet nær­mest dag­lig.

I til­legg blir pas­to­ren nek­tet nød­ven­di­ge medi­si­ner. Helse­til­stan­den hans er svært dår­lig et drøyt år etter at han ble an­kla­get og dømt til åtte års feng­sel for «for­bry­tel­ser mot Irans sik­ker­het» etter kris­ten virk­som­het i lan­det tid­lig på 2000-tal­let.

- Jeg har aldri vært mer be­kym­ret for sik­ker­he­ten hans enn nå, sa hans kone Naghmeh Abe­dini til TV-sta­sjo­nen Fox News tid­lig i no­vem­ber.

Nå mel­der or­ga­ni­sa­sjo­nen Ame­ri­can Cen­ter for Law and Ju­s­tice (ACLJ) at til­stan­den er sterkt for­ver­ret på bare noen få uker. Abe­dini har våk­net om nat­ten av at med­fan­ger med kniv har stått over ham. For ikke lenge siden ble han fra­ra­net de få per­son­li­ge ei­en­de­le­ne sine, der­iblant hy­giene­ar­tik­ler.

«Dø­dens for­gård»

Si­tua­sjo­nen be­kref­tes av gode per­son­li­ge kon­tak­ter som den nors­ke pre­di­kan­ten Bjørn Olav Han­sen har i Iran. Han sier til Dagen at Rajai Shahr-feng­se­let går under nav­net «dø­dens vente­væ­rel­se».

- Feng­sels­myn­dig­he­te­ne nek­ter Abe­di­ne livs­vik­tig medi­sin, og helse­si­tua­sjo­nen er kri­tisk. Han har gått ned i vekt, har ster­ke smer­ter i led­de­ne og i magen, opp­ly­ser Han­sen på sin Face­bo­ok-pro­fil.

ACLJ opp­ly­ser at Abe­dini har urin­veis­in­fek­sjon og ny­re­smer­ter fordi de hy­gie­nis­ke for­hol­den er elen­di­ge. Det kryr av lus, og det går ut over søv­nen.

Atom­av­ta­le

Abe­di­nis mest ak­ti­ve støtte­spil­le­re for­und­ret seg over at USA ikke satte hans løs­la­tel­se som vil­kår da USA og fem andre atom­mak­ter for snart to uker siden inn­gikk en av­ta­le med Iran om lan­dets om­strid­te atom­pro­gram.

Si­tua­sjo­nen hans er imid­ler­tid tatt opp på høy­es­te po­li­tis­ke hold. Pre­si­dent Ba­rack Obama snak­ket med Irans pre­si­dent Has­san Rou­ha­ni om saken sent i sep­tem­ber. Europa­par­la­men­tet gikk så ut og opp­ford­ret Iran til å løs­late Abe­dini. Så langt har dette ikke gitt re­sul­ta­ter. Og mens tiden går, for­ver­res Abe­di­nis si­tua­sjon.

Face­bo­ok er blitt ste­det for å verve for­be­dere og støtte­spil­le­re i meng­der for den pla­ge­de pas­to­ren. 115.000 per­soner har sig­nert ACLJs opp­rop på nett for løs­la­tel­se. Der ber de om at bøn­ne­ne deres skal bli hørt både i him­me­len og hos irans­ke myn­dig­he­ter før det er for sent.

- Det er tid for å pres­se Iran så Abe­dini blir løs­latt. Hver dag kan være hans siste, skri­ver ACLJ.

- Kan du sette av tid i dag til å be for ham? Nå gjel­der det livet, skri­ver Bjørn Olav Han­sen. DAGEN