Bønn bak hver luke i advent
Del
I år har Guri Orø pakket inn 144 smågaver og bibelvers til venner og kjente. Adventskalenderne lages i ren glede og er terapi for den som gir.

PS: Denne saken ble først publisert i 2014.

-----

Har du noen gode tips til alternative gaver til julekalenderen? Bruk kommentarfeltet nederst på siden.

No­vem­ber er snart gått ut på dato. De­sem­ber er tiden for ad­vents­ka­len­der, før­juls­kos og faste, for noen gans­ke få av oss. Ad­vents­ka­len­de­ren ut­ford­rer fan­ta­si­en, og trig­ger lys­ten til å gi og få.

Bak en ad­vents­ka­len­der kan det ligge mye kjær­lig­het og krea­ti­vi­tet, og på in­ter­nett fin­ner du en rekke tips til hva du kan fylle de 24 lu­ke­ne med.

For Guri sin del be­gyn­te det med at hun selv fikk en ka­len­der for ca fem år siden av en god venn­in­ne. Den inne­holdt små gaver og om­hyg­ge­lig ut­valg­te bi­bel­vers.

- Den ga mye glede, og «dro» meg opp av sen­gen hver mor­gen, fordi jeg var nys­gjer­rig på hva som var i ka­len­de­ren.

Behov for å bli sett

Hun tror at voks­ne, og kan­skje spe­si­elt mødre, har behov for å bli sett i ad­vents­ti­den.

- De hol­der på å sprin­ge seg i hjel og er opp­tatt av at alle rundt skal ha det bra. Mødre er vel­dig takk­nem­lig for å få en ka­len­der. Til og med ekte­menn har kom­met og tak­ket meg for at jeg laget ka­len­der til fruen i huset.

Hun hus­ker ikke ek­sakt når hun be­gyn­te. Kan det ha vært fire eller fem år siden? Hvert år prø­ver hun å ha en gren­se på seks ka­len­de­re, men i år blir det sju.

Ar­bei­det med ka­len­de­ren be­gyn­ner al­le­re­de på som­mer­en. Da be­gyn­ner jak­ten på de små, og gjer­ne mor­som­me tin­ge­ne som kan spre glade i før­juls­ti­den. Det kan være en liten ting, sjo­ko­la­de, ka­ra­mel­ler eller en «retti­kop­pen-sup­pe». Noen gan­ger er det kan­skje bare en te-pose sam­men med en «guri-pose», som kan hen­tes frem når Guri av­leg­ger vi­sitt.

Kjekt å ta imot

- Det må ikke være så vold­somt at folk nes­ten blir brydd. Det skal være kjekt å ta imot og kjekt å gi, sier Guri, som har ri­ke­lig med humor og gjer­ne deler noen lat­ter­sal­ver i ad­vent. Og når hun pak­ker inn ga­ve­ne og skri­ver ned bi­bel­ver­se­ne, ber hun for den som skal få ka­len­de­ren.

- Fak­tisk, så får jeg mest til­bake­mel­din­ger på bi­bel­ver­se­ne, at de gjør noe med de som får dem.

En ad­vents­ka­len­der fra Guri be­gyn­ner all­tid i bønn: «Hvem skal få i år, Gud?» Og etter hvert som hun opp­le­ver at hun får navn, be­gyn­ner den krea­ti­ve pro­ses­sen.

Ingen får to gan­ger, med unn­tak av en nevø som pak­ket inn alle gave­po­se­ne i en pakke og ga den til Guri til jul med be­stil­ling om ny ka­len­der neste år.

Guri ler hjer­te­lig når hun snak­ker om det. Sjarm­of­fen­si­ven fra den yngs­te nevø­en har blitt en god his­to­rie.

Glede og av­kob­ling

Ar­bei­det med ka­len­der­ne be­skri­ver hun som ren glede og av­kob­ling.

- Det tar jo tid, men jeg får masse ener­gi, så for meg er det bare po­si­tivt.

Med unn­tak av den ene som ga Guri idéen til å lage ka­len­de­re, så har hun ikke fått noen selv. Men i en bok skri­ver hun ned hva de «ut­valg­te» får i ad­vents­ti­den. På sett og vis blir det en slags ka­len­der det også, å vite hva de ulike får fra dag til dag.

- Og så er det jo gøy å reise rundt og gi ka­len­der­ne før jul. Det blir noen so­sia­le hap­pe­nin­ger av det. Det er litt av grei­en med ka­len­der­ne, at du får besøk og kan gå på besøk, sier hun.

For Guri er det en glede å være litt god mot folk, og hvis de som får har halv­par­ten så mye glede av det som hun som gir, så er det verdt det.

Alle får bi­bel­vers

- Dri­ver du med en type evan­ge­li­se­ring?

- Nei, men alle får bi­bel­vers, også de som ikke reg­ner seg som krist­ne. Kan­skje kan ka­len­de­ren bidra til at de får øyne­ne opp for at det fins mange flot­te ord og mye vis­dom å hente i Bi­be­len, sier hun håpe­fullt.

Ingen har rea­gert ne­ga­tivt på å få et bi­bel­vers hver dag i ad­vent. Tvert i mot har de bare gitt po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger.

I år har Guri lagt inn et nytt bi­bel­ord i ka­len­de­ren, fra Jo­han­n­es 10,10 . I siste del av ver­set står det: «Jeg er kom­met for at dere skal ha liv og over­flod».

- Det fins mange måter å ha over­flod på. Ver­set i Jo­han­n­es 10 er et gruble­ord, i mange hen­se­en­der, sier hun.

DAGEN

kristenliv,julekalender,kjærlighet,familie,bibelvers,adventskalender,guri orø,kalender,advent,kreativitet