Advarer mot bibelsk skråsikkerhet
Del
Debatten om skapelse og evolusjon i Misjonssambandet har hardnet til. Øystein Engås advarer mot å devaluere andres bibelsyn.

Det har vært høy tem­pe­ra­tur i Da­gens de­batt­spal­ter den siste tiden etter at Espen Otto­sen , in­for­ma­sjons­le­der i Norsk Lu­thersk Mi­sjons­sam­band , gikk ut og ad­var­te mot lett­vint ar­gu­men­ta­sjon fra krist­ne som tror jor­den ble skapt på seks dager.

- For mye ar­gu­men­ta­sjon bærer preg av at man av­fei­er vi­ten­skap og ikke øns­ker å sette seg inn i det man fak­tisk dis­ku­te­rer, sier han.

I gårs­da­gens avis pre­si­se­rer Otto­sen at han ikke av­vi­ser at de førs­te ka­pit­le­ne i 1. Mose­bok er «his­to­ris­ke hen­del­ser» , slik noen har skre­vet.

- Det er grovt feil­ak­tig, skri­ver han.

Tøf­fe­re ord­bruk

Øy­stein Engås , le­de­ren for NLM Norge, av­vi­ser at det er en stor på­gå­en­de de­batt i or­ga­ni­sa­sjo­nen, men sier at de mer­ker litt av de spen­nin­ge­ne de har hatt i USA, der ord­bru­ken har vært langt tøf­fe­re.

- Har du fått spørs­mål fra folk i or­ga­ni­sa­sjo­nen om hva de skal for­kyn­ne om dette te­ma­et?

- Nei, over­hode ikke, og vi har ingen me­nings­sen­sur. Jeg re­gist­re­rer at vi ten­ker ulikt i NLM, men jeg vil sterk un­der­stre­ke at det ikke går et skil­le mel­lom kon­ser­va­tiv og li­be­ral teo­lo­gi i dette spørs­må­let. Håpet er at vi kan få en god og åpen sam­ta­le om te­ma­et.

Engås sier det er lett for å bruke ord som «å ta Bi­be­len på alvor» når man ar­gu­men­te­rer for sitt syn.

- Im­pli­sitt sier det at den som ikke ser det slik jeg ser det, ikke tar Bi­be­len på alvor. Det må vi unngå, mener han.

Ge­ne­rell bi­bel­syns­de­batt

Erik Fur­nes, ge­ne­ral­sek­re­tær i Indre­mi­sjons­for­bun­det, sier at han re­gist­re­rer en ge­ne­rell bi­bel­syns­de­batt i sin or­ga­ni­sa­sjon.

- Mer det enn en spe­si­ell ska­pel­ses­de­batt, men i spørs­må­le­ne om bi­be­lens his­to­ri­si­tet blir jo ska­pel­sen raskt brakt fram som det mest nær­lig­gen­de ek­sem­pe­let, sier han.

Hans inn­trykk er at sær­lig unge men­nes­ker er opp­tatt av te­ma­et.

Selv tenk­te han mye på det sent i ten­åre­ne, og lan­det på et syn han har levd godt med siden.

- Av ut­dan­ning og «leg­ning» er jeg rea­list, og in­ter­es­se­rer meg for vi­ten­skap og tek­nikk. Jeg tror li­ke­vel at det skap­te vi ser, in­klu­dert men­nes­ket, er 6.000 år gam­melt, men at Gud kan ha gjort ting ut­over det som er be­skre­vet ty­de­lig for oss i Bi­be­len. Som leder opp­le­ver jeg at te­ma­et ut­ford­rer meg i sta­dig ster­ke­re grad på grunn av den økte po­la­ri­se­rin­gen, sier han.

- Får du spørs­mål fra folk i or­ga­ni­sa­sjo­nen om hva de skal for­kyn­ne om te­ma­et?

- Ikke per­son­lig, men jeg er opp­tatt av at vi får flere i be­ve­gel­sen som har nød­ven­dig inn­sikt til å un­der­vi­se om slike tema.

Ikke en trus­sel

Fur­nes sier at han er opp­tatt av at ImF ikke skal bli opp­fat­tet som smal i spørs­mål der man med Bi­be­len som auto­ri­tet kan komme til ulike kon­klu­sjo­ner, men er hel­ler ikke redd for å flag­ge eget syn.

- Jeg ten­ker at vi ikke må se vi­ten­ska­pen som en trus­sel, tvert i mot, men hel­ler ikke opp­høye den til å stå over Bi­be­lens ord.

- Bør ung­dom for ek­sem­pel lære at ver­den ble skapt på seks dager for mind­re enn 10.000 år siden?

- De bør lære at Bi­be­len er Guds ord, også i det som står om ska­pel­sen. Om en får inn­trykk av at Bi­be­lens førs­te del er fab­ler, så er ut­gangs­punk­tet gans­ke dår­lig for å tro på res­ten, for å si det sånn.

Mel­lom­po­si­sjon

Engås slut­ter seg til det Fur­nes sier og opp­ly­ser at mange i NLM har inn­tatt en mel­lom­po­si­sjon. De pro­ble­ma­ti­se­rer evo­lu­sjons­læ­ren, men ser ikke noe behov for å av­vise at livet på jorda kan være eldre enn 10.000 år.

- Flere med vi­ten­ska­pe­lig kom­pe­tan­se i NLM som står for et kon­ser­va­tivt bi­bel­syn og en klas­sisk kris­ten­doms­for­stå­el­se, lan­der på andre kon­klu­sjo­ner enn seks da­gers ska­pel­se og ung jord. Så lenge Guds Ord er vår øvers­te auto­ri­tet, må vi re­spek­te­re hver­and­res tolk­nin­ger og syn i dette kon­kre­te spørs­må­let, sier han.

- Noen vil ad­va­re mot å un­der­vi­se at evo­lu­sjon kan ha fore­kom­met, fordi ung­dom kan miste troen på Bi­be­len. Andre sier det mot­sat­te, nem­lig at av­vis­ning av evo­lu­sjon vil skape tro­s­kri­se se­ne­re i livet. Er det ikke egent­lig et spørs­mål NLM bør ha en klar vei­led­ning i ?‬

- Vårt fun­da­ment er en grunn­leg­gen­de til­lit til Bi­be­len som Guds Ord. Dette er svært vik­tig for oss å for­mid­le til unge i dag. Når Bi­be­len er øvers­te auto­ri­tet, søker en bi­bel­teks­tens me­ning og dens an­ven­del­se i eget liv. Der det er tolk­nings­for­skjel­ler av en­kelt­teks­ter i Bi­be­len er det en ve­sens­for­skjell mel­lom det å søke teks­tens eget inn­hold med ønske om å bøye seg for Bi­be­len, og det å velge å sette klare bi­bel­teks­ter til side. NLM øns­ker å vei­le­de ty­de­lig om Bi­bel­til­lit og sti­mu­le­re unge til bi­bel­ba­sert re­flek­sjon, sier Engås.

- Ikke et av­gjø­ren­de spørs­mål

Fra Andreas He­ger­tun, med­lem av Pinse­be­ve­gel­sens le­der­råd og pas­tor i Fi­ladel­fia Oslo, får vi vite at evo­lu­sjon og ska­pel­se ikke er mye de­bat­tert i hans sam­men­heng.

- Pro­blem­stil­lin­gen kom­mer opp i ung­doms­ar­beid og til dels på bi­bel­sko­ler, men for de aller fles­te er det ikke et av­gjø­ren­de spørs­mål om ver­den ble skapt på seks fy­sis­ke dager eller om Gud gjor­de det gjen­nom en len­ger ut­vik­ling.

- Gud har skapt og vil­let men­nes­ke­ne. Det hers­ker det ingen tvil om, og det ut­lø­ser hel­ler ingen de­batt.

Ikke bas­tan­te opp­fat­nin­ger

He­ger­tun har tid­li­ge­re sagt til Dagen at han per­son­lig ikke har bas­tan­te opp­fat­nin­ger om de­tal­je­ne i hvor­dan Gud skap­te ver­den. Han un­der­stre­ker at han har fått stør­re for­stå­el­se for at Bi­be­len ikke utgir seg for å være en lære­bok i na­tur­fag og der­for hel­ler ikke bør leses som det. Der­imot er Bi­be­len ab­so­lutt auto­ri­tet i alle spørs­mål den fak­tisk øns­ker å svare på.

Det mener jeg er å være bi­beltro, sier han.

Vi­ten­ska­pen om­ta­ler han som venn, ikke fien­de, og han kal­ler det «mis­for­stått tro­skap mot Bi­be­len og Gud hvis man av lo­ja­li­tet prø­ver å fast­hol­de noe som åpen­bart ikke kan være rik­tig».

Dagen

 

kristenliv,andreas hegertun,gud,skriften,jesus,guds ord,øystein engås,debatt,vitenskap,erik furnes,norsk luthersk misjonssamband,misjon,usa,innenriks,tro,espen ottosen,bibelen