Abbas: Den nye regjeringen vil anerkjenne Israel
Del
Den nye palestinske regjeringen vil anerkjenne staten Israel, forsikrer den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.

Abbas sa dette til John Kerry fre­dag, opp­ly­ser en tals­kvin­ne for den ame­ri­kans­ke uten­riks­mi­nis­te­ren.

Iføl­ge tals­kvin­nen Jen Psaki for­sik­ret Abbas vi­de­re at den kom­men­de re­gje­rin­gen vil ta av­stand fra volds­bruk og rette seg etter tid­li­ge­re inn­gåt­te av­ta­ler, skri­ver den is­ra­els­ke avi­sen Haa­retz.

PLO inn­gikk tid­li­ge­re i uka en for­sonings­av­ta­le med Hamas, den enes­te av de pa­le­stins­ke grup­pe­ne som står uten­for den pa­le­stins­ke fri­gjø­rings­or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Av­ta­len in­ne­bæ­rer at det skal dan­nes en ny re­gje­ring i Pa­le­sti­na innen fem uker, be­stå­en­de av te­kno­kra­ter, og at det skal hol­des ny­valg innen et halvt år.

For­sonings­av­ta­len førte til at Is­rael trakk seg fra freds­for­hand­lin­ge­ne, med hen­vis­ning til at de ikke kunne for­hand­le vi­de­re med pa­le­stins­ke myn­dig­he­ter som om­fav­ner en mi­li­tant grup­pe som har sver­get på å øde­leg­ge Is­rael.

Kerry har også kri­ti­sert for­sonings­av­ta­len, men har ikke gitt opp håpet om en freds­av­ta­le.

- Det fins all­tid en vei fram­over, sa Kerry tors­dag.

Stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Netanyahus re­gje­ring er iføl­ge Haa­retz svært skuf­fet over USA og mener Oba­ma-ad­mi­ni­stra­sjo­nen burde ha pro­te­stert mer høy­lytt på den pa­le­stins­ke for­sonings­av­ta­len, som i deres øyne in­ne­bæ­rer at Hamas tas inn i var­men.

- Util­strek­ke­lig og svak, mener en av stats­rå­de­ne Haa­retz har snak­ket med.

NTB