1814-feiring gir boom for israelsk dataselskap
Del
Et israelsk slektstre har blomstret opp under Norges grunnlovsjubileum.

Den nors­ke in­ter­es­sen for Eids­volls­menn og Nor­ges­his­to­rie ser ut til å ha ført til en enorm øk­ning i an­tal­let nord­menn som dri­ver med slekts­forsk­ning. Det viser igjen hos det is­ra­els­ke sel­ska­pet My Her­ita­ge, som nå har over 200.000 nors­ke bru­ke­re.

Et nylig opp­kjøp av slekts­tre­et Geni har gjort My Her­ita­ge til et av de størs­te sel­skap for slekts­forsk­ning. My­He­ri­ta­ge lag­rer fem mil­lio­ner nye opp­lys­nin­ger hver enes­te dag, og skal ha sju mil­li­ar­der slekts­fak­ta lag­ret ved slut­ten av 2014.

My­He­ri­ta­ge bru­ker og ut­vik­ler data­pro­gram som hjel­per pri­va­te «slekts­fors­ke­re» til å finne sine for­fed­re hvor de enn måtte be­fin­ne seg i ver­den. PR-sjef Ori Soen er im­po­nert over den vold­som­me in­ter­es­sen de for tiden opp­le­ver i Norge.

- Vi har over 200.000 bru­ke­re bare i Norge, og det vir­ker som Grunn­lovs­ju­bi­le­et har ført til en vold­som in­ter­es­se for å finne sine for­fed­re. Norge er et av våre beste mar­ke­der, sier Soen til Dagen.

My­He­ri­ta­ge har bare hatt norsk nett­side i noen få år, og folk som blir med får ra­batt ved på­mel­ding. Soen for­tel­ler at in­ter­es­sen for slekts­forsk­ning i Euro­pa el­lers er sær­lig stor i Sve­ri­ge, Dan­mark, Fin­land og Ne­der­land.

130 an­sat­te ar­bei­der i de mo­der­ne lo­ka­le­ne i byen Or Je­huda sør­øst for Tel Aviv. I til­legg har My­He­ri­ta­ge 20 med­ar­bei­de­re i Ca­li­for­nia og Utah i USA. Sel­ska­pet har an­sat­te som ar­bei­der med forsk­ning, ut­vik­ling, pro­gram­me­ring, de­sign, bu­si­ness­in­for­ma­sjon og tele­mar­ke­ting.

Det hele star­tet ved at is­rae­le­ren Gilad Jafet laget en nett­side hjem­me og etab­ler­te sel­ska­pet i 2006. Siden har det hele bare eks­plo­dert. I dag har de 75 mil­lio­ner bru­ke­re i 170 land og til­byr tje­nes­ter på 40 ulike språk. De siste to årene har de lag­ret over fem mil­li­ar­der his­to­ris­ke data, som ved ut­gan­gen av 2014 vil øke til sju mil­li­ar­der. Dette er data som er til­gjen­ge­li­ge for alle men­nes­ker i hele ver­den.

Ori Soen sier My­He­ri­ta­ge føl­ger to spor: Hjelp til folk som vil lage sine slekts­tre på net­tet, og inn­sam­ling av data. De ut­vik­ler hele tiden sine data­pro­gram for å nå opp i kon­kur­ran­sen med andre til­sva­ren­de sel­skap. Den størs­te kon­kur­ren­ten er lo­ka­li­sert i Utah, USA.

- Vi har ut­vik­let noe vi kal­ler «smart match­ing», et pro­gram som leter etter navn som pas­ser. Når vi lager et slekts­tre og leg­ger inn alle våre navn vi kjen­ner til, kjø­rer vi opp­lys­nin­ge­ne gjen­nom vår data­base for å se om det er navn som pas­ser med andre per­soner i basen. Der­med kan vi sette navn i for­bin­del­se med hver­and­re som vi før ikke viss­te hadde noe med hver­and­re å gjøre. I 97 pro­sent av til­fel­le­ne opp­når vi «treff» som er rik­ti­ge, sier Soen.

En annen vik­tig funk­sjon sel­ska­pet har ut­vik­let, er et pro­gram som er i stand til å sam­kjø­re his­to­ris­ke lis­ter og mann­tall. Her tar de alle nav­ne­ne i et slekts­tre og kjø­rer det opp mot alle til­gjen­ge­li­ge mann­tall og i noen land også avis­ar­tik­ler, for å se om noen av nav­ne­ne også duk­ker opp der. For tiden pågår det et stor­stilt ar­beid med å di­gi­ta­li­se­re opp­lys­nin­ger fra his­to­ris­ke lis­ter og mann­tall i hele ver­den. Det betyr at de også bru­ker språk­spe­sia­lis­ter som er i stand til å lese gamle hånd­skrev­ne do­ku­men­ter i for ek­sem­pel gam­mel go­tisk hånd­skrift.

 

Inn­sam­lin­gen av data pågår for fullt, og Ori Soen sier det has­ter.

- Do­ku­men­ter øde­leg­ges og blir borte hele tiden. I India bren­ner de for ek­sem­pel gamle do­ku­men­ter hvert sju­en­de år. Vi ber om hjelp fra våre bru­ke­re over hele ver­den til å di­gi­ta­li­se­re gamle do­ku­men­ter og opp­lys­nin­ger. Over alt fin­nes det grav­plas­ser, og på grav­støt­te­ne fin­nes det mye in­for­ma­sjo­ner om av­døde. Grav­støt­ter kan våre bru­ke­re ta bil­der av og legge inn på data, slik at in­for­ma­sjo­nen kom­mer alle til gode, sier Soen.

- Til nå er våre elds­te kil­der fra 1300-tal­let. I Norge er den elds­te lis­ten fra 1630, sier Soen.

 

De to folke­grup­pe­ne som viser størst in­ter­es­se for slekts­forsk­ning i ver­den er jøder og mor­mo­ne­re.

- Jø­de­ne har to vik­ti­ge grun­ner til dette: For det førs­te fordi de ble spredt til alle ver­dens land da Tem­pel­et ble øde­lagt i år 70 etter Kris­tus. For det andre fordi nes­ten en hel ge­ne­ra­sjon jøder ble ut­slet­tet i Ho­lo­caust under andre ver­dens­krig, og nå leter de etter opp­lys­nin­ger om sine bort­kom­ne for­fed­re.

- Mor­mo­ner­ne er på­lagt å kjen­ne sin fa­mi­lie­bak­grunn. Det er en del av deres tro. Det enes­te ste­det på jord der man kan ta en høy­ere ut­dan­ning innen ge­nea­lo­gi, er ved mor­mo­ner­nes uni­ver­si­tet i Utah, USA, for­tel­ler Soen.

El­lers er nok et fler­tall av bru­ker­ne pen­sjo­nis­ter som både har tid og pen­ger til å gjøre dette. Den nest størs­te bru­ker­grup­pen er mødre. Mange vil gjer­ne vite mest mulig om sin og ekte­ma­kens bak­grunn for å for­tel­le barna om deres opp­hav.

Ori Soen for­sik­rer at det å lage sitt eget slekts­tre på net­tet, i ut­gangs­punk­tet ikke kos­ter noen ver­dens ting. I det øye­blik­ket tal­let på per­soner på slekts­tre­et over­sti­ger 250 navn, må bru­ke­ren be­ta­le. Det kos­ter også noe når man kjø­rer en sam­men­lik­ning med andre slekts­tre for å finne fram til per­soner som «match­er».

Over tid kos­ter det noe å være abon­nent. Og skal man lete i his­to­ris­ke kil­der og lis­ter etter navn på slekts­tre­et, så­kalt «su­per­se­arch», må man være abon­nent.

- Våre inn­tek­ter kom­mer fra abon­ne­ment på My­He­ri­ta­ge. Det drei­er seg om flere ti­talls mil­lio­ner dol­lar eller noen hund­re mil­lio­ner kro­ner årlig. Vi har ingen an­non­se­ring på våre nett­si­der, sier Soen.

Slekts­fors­ker­ne job­ber for tiden iher­dig med å få opp tal­let på bru­ke­re. Sær­lig øns­ker de å få tak i yngre bru­ke­re.

- Vi fors­ker og ut­vik­ler ny data­tek­no­lo­gi som skal gjøre vårt til­bud til­gjen­ge­lig for nye bru­ke­re. Målet er også å få ung­dom in­ter­es­sert i dette, sier Ori Soen.

Hva dette in­ne­bæ­rer, er fore­lø­pig en hem­me­lig­het. My­He­ri­ta­ge vil ikke av­slø­re hvil­ke nye «duppe­dit­ter» de har i jakke­er­met. Men innen et halvt års tid tror PR-sje­fen at det nye til­bu­det er til­gjen­ge­lig for både unge og eldre slekts­fors­ke­re i hele ver­den.

DAGEN

israel,eidsvoll,1814,historie,utenriks