FRELSESARMEEN: Ingen andre får
...
FRELSESARMEEN: Ingen andre får så mye dødsbo i Kristen-Norge som Frelsesarmeen, Her marsjerer et av hornorkesterne deres i Oslos gater under en årskongress. (FOTO: Foto: ØYVIND KLEIVELAND)
103 millioner kroner fra dødsbo til Frelsesarmeen
Del
Frelsesarmeen fikk i fjor hele 103 millioner kroner i testamentariske gaver, som var gitt av 116 ulike personer. Dette var seks millioner kroner mer enn året før.

De fore­lø­pi­ge tal­le­ne Dagen har inn­hen­tet over tes­ta­men­ta­ris­ke gaver fra 14 ulike ak­tø­rer i Kris­ten-Nor­ge, viser at det kom inn til sam­men 170 mil­lio­ner kro­ner. Dette er 2,3 mil­lio­ner kro­ner mind­re enn året før.

- Det er helt fan­tas­tisk at vi fikk så mye i tes­ta­men­ta­ris­ke gaver. Vi set­ter pris på at men­nes­ker ten­ker på andre med sine mid­ler, sier in­for­ma­sjons­sjef And­rew Han­n­e­vik i Frel­ses­ar­me­en til Dagen.

Sum­men på 103 mil­lio­ner kro­ner i fjor ble nes­ten re­kord. Det er bare i 2011 at det har vært et høy­ere beløp med 111 mil­lio­ner kro­ner.

Den siste gaven

Han­n­e­vik for­tel­ler at inn­tek­ter fra døds­bo ut­gjør mel­lom 60 og 70 pro­sent av alle gave­inn­tek­te­ne hos dem. Sam­ti­dig leg­ger han ikke skjul på at det er litt ve­mo­dig at dette i fjor var den siste gaven fra 116 per­soner.

- Vi er fulle av re­spekt og takk­nem­lig­het over­for disse men­nes­ke­ne som har plan­lagt at Frel­ses­ar­me­en skal få arv etter seg. Dette gjør oss yd­my­ke, og det er en ut­ford­ring for oss å gjøre det beste ut av disse ga­ve­ne, sier And­rew Han­n­e­vik.

Han for­tel­ler at en del døds­bo er øre­mer­ket til et spe­si­elt ar­beid eller et geo­gra­fisk om­rå­de. Men andre tes­ta­men­ta­ris­ke gaver kan bru­kes fritt der det er mest behov i Frel­ses­ar­me­ens om­fat­ten­de ar­beid.

Re­kor­darv til NLM

Norsk Lu­thersk Mi­sjons­sam­band (NLM) fikk i fjor inn om­kring 19 mil­lio­ner kro­ner i tes­ta­men­ta­ris­ke gaver, og det er 2 mil­lio­ner mind­re året før.

Dess­uten fikk or­ga­ni­sa­sjo­nen en re­kord­ga­ve i slut­ten av året på hele 9,5 mil­lio­ner kro­ner. En per­son i Sand­nes tes­ta­men­ter­te hele 19 mil­lio­ner til kris­tent ar­beid, og dette skul­le deles mel­lom NLM og Bap­tist­sam­fun­nets me­nig­het i Sand­nes. Arven til NLM var øre­mer­ket til ar­bei­det i Peru og Bo­li­via, og 1,5 mil­lio­ner kro­ner av be­lø­pet er regn­skaps­ført i 2013.

- Dette er over­vel­den­de sum­mer, sier dag­lig leder Jens Nora­berg i NLM Arve­opp­gjør til Dagen. Han er svært takk­nem­lig for alle døds­bo som til­fal­ler hans or­ga­ni­sa­sjon.

Det er fan­tas­tisk at folk tes­ta­men­te­rer sine ver­di­er til mi­sjo­nen. Noen gan­ger er det slik at ei­en­de­le­ne etter folk går til sta­ten hvis de er uten livs­ar­vin­ger og ikke har opp­ret­tet tes­ta­men­te, sier Nora­berg.

Bro­sjy­re om tes­ta­ment

Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap (NMS) plei­er også å få inn en god del i tes­ta­men­ta­ris­ke gaver. I fjor lan­det de på om­kring 13,5 mil­lio­ner, og det er en ned­gang på 5,7 mil­lio­ner i for­hold til året før.

NMS øns­ker nå å satse ster­ke­re på at mi­sjons­ven­ner skal være klar over at de kan gi av sin arv til mi­sjo­nen. Alle som abon­ne­rer på Mi­sjons­ti­den­de har nylig fått til­sendt bro­sjy­ren «Når rei­sen din er slutt...» Her opp­ford­res det til å tenke på NMS når det gjel­der tes­ta­men­ta­risk gave, og vi fin­ner kon­kret in­for­ma­sjon om hvor­for og hvor­dan man kan skri­ve tes­ta­ment.

DAGEN

kristenliv,norsk luthersk misjonssamband,den norske misjonsallianse,innenriks,frelsesarmeen,nlm,misjonsorganisasjoner,testamentariske gaver,normisjon,arv,testament,gaver,kristne organisasjoner,pengerøkonomi,penger