Inviterte skeptikere til egen boklansering
Del
- Det er ikke åpenbart for meg at Gud finnes, sa Espen Ottosen under lanseringen av sin nye bok «Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?»

Tit­te­len på boken er spørs­må­let Norsk Luthersk Misjonssamband ( NLM s) in­for­ma­sjons­sjef Espen Otto­sen selv fikk som ten­åring på en kris­ten ung­doms­leir i Kongs­berg. Siden har han for­søkt å finne svar.

- Det er det vans­ke­ligs­te spørs­må­let jeg har kjem­pet med, og jeg syn­tes dess­ver­re at det frem­de­les er et godt spørs­mål etter at jeg har for­søkt å svare på det i boken, sa Otto­sen inn­led­nings­vis under bok­lan­se­rin­gen i Oslo tors­dag.

- Fin­nes Gud?

Han tror li­ke­vel boken gir noen svar på det sen­tra­le spørs­må­let: «Hvis Gud er all­mek­tig, og vil at alle skal tro på ham, hvor­for sør­ger han ikke da for å fjer­ne all tvil og usik­ker­het?».

Han er opp­tatt av for­hol­det mel­lom tro og vi­ten­skap, og tro og for­nuft, og re­flek­te­rer i boken over ate­is­tis­ke an­kla­ger, om Big Bang og evo­lu­sjons­læ­ren, og hva som egent­lig kjenne­teg­ner kris­ten tro.

- Som kris­ten vil jeg si at mye av det Gud gjør også kan bort­for­kla­res fordi det må tol­kes. Jeg tror ingen kla­rer å for­hol­de seg nøy­tralt til spørs­må­let om Gud fin­nes, sier Otto­sen, og fort­set­ter:

- For meg er det ikke na­tur­lig å feie spørs­må­let om Guds ek­sis­tens av banen og si «selv­føl­ge­lig fin­nes Gud». Det er ikke åpen­bart for meg at Gud fin­nes.

Ble ikke frelst av boken

Blant de som gjes­tet tors­da­gens lan­se­ring var krim­for­fat­ter og ate­ist Tom Ege­land, og jour­na­list, for­fat­ter og an­svar­lig re­dak­tør for tids­skrif­tet Hu­ma­nist, Did­rik Søder­lind.

- Jeg har stor re­spekt for troen, men syn­tes det er vans­ke­lig å de­bat­te­re en guds­tro, sier Tom Ege­land om boken.

- Jeg er grense­løst nys­gjer­rig på hva som får men­nes­ker til å tro på denne guden som ikke jeg tror på.

- Roser Otto­sen for åpen­het

Ege­land roser li­ke­vel Otto­sen for sin ær­lig­het om sin tro og tvil i boken.

- Som sam­funns­de­bat­tant, spal­tist i Af­ten­pos­ten og som kro­nikk­for­fat­ter frem­står Otto­sen sjel­den som sø­ken­de og tvi­len­de. Det er nett­opp den ær­lig­he­ten i boken som im­po­ner­te meg og som gjor­de ho­ved­bud­ska­pet mer tro­ver­dig, sier Ege­land.

- For­står ikke sin sam­tid

Også jour­na­list, for­fat­ter og re­dak­tør for tids­skrif­tet Hu­ma­nist, Did­rik Søder­lind var in­vi­tert til å si sin me­ning om Otto­sens siste bok under lan­se­rin­gen.

- Det er en be­ve­gen­de bok. Jeg liker grunn­stem­nin­gen i boken og hvor vik­tig tvi­len er. Tvil er for meg en sper­re mot fa­na­tis­me og blind tro både for tro­en­de og ikke-tro­en­de, sier Søder­lind og leg­ger til:

- Noe av pro­ble­met med Espen, og som også er pro­ble­met med en del kon­ser­va­tivt krist­ne er det han skri­ver i boken: «iste­den­for å søke en hel­lig Gud, vel­ger men­nes­ker å gjøre pen­ger, vel­stand, un­der­hold­ning og sex til li­vets me­ning og det som er «hel­lig» for dem».

- Da ten­ker jeg at han ikke for­står sin sam­tid, og han for­står ikke men­nes­ker spe­si­elt godt hvis han tror det er slik mo­der­ne men­nes­ker lever livet sitt. Livet mitt er ikke så mor­somt som det han be­skri­ver der, sier Søder­lind.

Vil drop­pe krist­ne kli­sje­er

Otto­sen syn­tes til­bake­mel­din­gen fra sine kri­ti­ke­re var in­ter­es­sant, og tror han ville gjort noe med for­mu­le­rin­gen i boka om han hadde hørt det før.

- Det jeg har vært opp­tatt av i boken er å vi­dere­føre fær­rest mulig krist­ne kli­sje­er. Det kan hende jeg burde ha for­mu­lert dette på en annen måte, sier han.

Bru­ker ate­is­tisk sitat

Et av si­ta­te­ne i boken som Otto­sen har brukt for alt det er verdt, er fra den ate­is­tis­ke fi­lo­so­fen Tho­mas Nagel. Han sier at «jeg vil at ate­is­men skal være sann».

- Da blir mitt spørs­mål: Hvor­dan skul­le Gud ha over­be­vist Tho­mas Nagel på en sånn måte at han ikke tvang han til tro.

- Hvis Gud skul­le ha ut­ryd­det all tvil så lurer jeg på om Han tid­vis måtte ha brukt tvang for å få men­nes­ker til å velge Ham, sier Otto­sen.

DAGEN

kristenliv,skeptikere,bibelen,espen ottosen,tro,bok,norsk luthersk misjonssamband,boklansering,gud,ateisme,tom egeland,didrik søderlind,humanetisk forbund,markus plementas,hvorfor skriver ikke gud på himmelen