- Lærere må bry seg
Del
Terje Forsberg har vært erklært åndssvak i 43 år. Fredag holdt han foredrag på Oslo Symposium.

 - At  noen hol­der fore­drag er ikke spe­si­elt i seg selv, det gjør folk be­stan­dig. Men at jeg hol­der fore­drag er gans­ke unikt; jeg ble nem­lig frisk­meldt i 2003 etter å ha vært er­klært ånds­vak av tungt­vei­en­de eks­per­tise i 43 år, sier Fors­berg med litt ironi i stem­men.

Det kom­mer lat­ter fra salen. Fors­berg berg­tar pub­li­kum fra førs­te stund.

Bodde i fjøs

Han har blitt pis­set på, tram­pet på og blitt slått ut tenna på.  Bak seg har han 6 må­ne­der på syke­hus med fy­sis­ke mob­be­ska­der. Han har bodd med fa­mi­li­en i la­ger­skur, fjøs, nøst og på jord­golv.

Faren drakk opp all lønna han tjen­te på al­ko­hol, og Fors­berg ble psy­kisk og fy­sisk mis­hand­let hjem­me.

Med denne bak­grun­nen kom han til  sko­len. Der fort­sat­te mis­hand­ling og mob­bing.

- Jeg har hatt 6 for­skjel­li­ge læ­re­re på barne­sko­len, men jeg har ikke et se­kund godt minne av noen av dem, fort­set­ter Fors­berg .

Født på ny

Den store for­vand­lin­gen i livet hans kom 16. au­gust 1970.

- Da ble jeg født, sier Fors­berg

Før han leg­ger til:

- På ny .

Da var han blitt 20 år. Han var på veg gjen­nom sko­gen en sen kveld for å kjøpe brenne­vin, som da var hans beste medi­sin.

- Alt ble stil­le. Jeg hørte en stem­me. Jeg så et lys. Jeg opp­lev­de en over­vel­den­de kjær­lig­het. Jeg møtte Jesus.

Siden den gang har han aldri følt hat, bit­ter­het eller trang til brenne­vin og to­bakk.

Det nyt­ter

Fors­berg er skuf­fet over læ­re­re og pres­ter som ikke bryd­de seg, eller ikke så han.

Han ble er­klært som evne­veik som 9-åring. I 20-åre­ne fikk han først lære seg å lese, da han ville lære seg hva som stod i Bi­be­len. Som 50-åring gikk han ut av gym­na­set som russ.

I 2007 gav han ut sin førs­te bok « Det er aldri for­sent å bli et lyk­ke­lig barn», og i 2011 gav han ut opp­føl­ge­ren, «Man­nen som ble et lyk­ke­lig barn»

Bud­ska­pet hans er at « Det nyt­ter». Det er aldri for­sent å gjøre noe po­si­tivt ut av livet sitt, samme hvor fælt det har vært.

  Han har be­søkt flere hund­re sko­ler, be­drif­ter, or­ga­ni­sa­sjo­ner og fengs­ler for å holde fore­drag om for­vand­lin­gen i livet sitt etter at han møtte Jesus.

I dag stod han på Oslo kon­gress sen­ter på Oslo Sym­po­si­um. Dagen møtte han i for­kant av fore­dra­get. Der snak­ket han litt om

læ­re­rens rolle, og fikk støt­te av sin unge venn, Joel Yste­bø på 11 år.

- Jeg er enig i at læ­re­re ikke bare må bry seg om kunn­skap, men også om ele­ve­ne, for­tal­te Yste­bø.

SE VIDEOINTERVJUET med Forsberg øverst i saken.

kristenliv,fjøs,lys,kjærlighet,terje forsberg,mobbing,mishandling,bibelen,skole,lærere,russ,evneveik,oslo symposium