- Kan ikke vite hva folk bærer med seg i hjertet
Del
Bjørnar Heimstad, leder for International Gospel Mission, vil ikke gå med på at et stort antall konvertitter faller fra.

Heim­stad har i flere tiår ar­ran­gert evan­ge­li­se­rings­kam­pan­jer i Afri­ka og Asia. Han rea­ge­rer med und­ring på Cam­brid­ge-fors­ker Ziya Merals på­stand om at 80 pro­sent av kon­ver­tit­te­ne går til­ba­ke til islam.

- Det du sier er full­sten­dig nytt for meg. Jeg har ikke hørt slike tall, sva­rer han og med­gir at dette er et svært kom­pli­sert spørs­mål.

- Det kom­mer litt an på hvor­dan man tol­ker. Hvor­dan de­fi­ne­rer man for ek­sem­pel «kon­ver­titt»? Er det en som har et hjerte­for­hold til Jesus eller en som har meldt seg inn i noe? ut­ford­rer Heim­stad.

Han mener også at det kom­mer an på hvor­dan man de­fi­ne­rer «fra­fall».

- Jeg kan ikke si at jeg ser mange mus­li­mer gå til­ba­ke til islam, for jeg vet ikke hva de går vi­de­re med i livet etter at de har fått møte Jesus. Vi står nok i en tra­di­sjon der vi har lett for å dømme andre og spør­re om de er gode nok krist­ne.

Heim­stad min­ner om at Det nye tes­ta­men­tet for­tel­ler om folk som fulg­te Jesus i hem­me­lig­het. Han mener at det som skjer i den mus­lims­ke ver­den i dag har mange lik­he­ter med si­tua­sjo­nen for de førs­te krist­ne.

- Mus­li­mer jeg har snak­ket med som har tatt imot Jesus, sier for­øv­rig at det størs­te pro­ble­met ikke er andre mus­li­mer, men måten de blir tatt imot i kir­ke­ne. De tra­di­sjo­nel­le kir­ke­ne våger ikke å ta imot dem, fordi de er redd for re­pre­sa­li­er fra myn­dig­he­te­ne. Der­for over­la­tes kon­ver­tit­te­ne til seg selv.

- Hvis vi er opp­tatt av å be­va­re kon­ver­tit­te­ne, må vi som er krist­ne be­gyn­ne med oss selv. Det er vi som er ho­ved­pro­ble­met, mener Heim­stad.

Ber til Jesus i mos­ke­en

Den mange­åri­ge evan­ge­lis­ten opp­le­ver at det pågår en vek­kel­se under over­fla­ten i den mus­lims­ke ver­den.

- I Sudan har fem mil­lio­ner tatt imot evan­ge­li­et de siste ti-fem­ten årene. I Etio­pia blir mos­ke­er om­gjort til guds­hus. Men det er også mange som kom­mer til tro på Jesus, som fort­satt går i mos­ke­en. De ber li­ke­vel ikke de mus­lims­ke bøn­ne­ne. De ber til Jesus, sier Heim­stad og bru­ker tol­ken sin i Sør-Su­dan som ek­sem­pel.

- Han gikk i mos­ke­en i mange år etter at han ble frelst, men han bad til Jesus, for­tel­ler han og til­føy­er:

- Den som har tatt i mot Jesus, har livet. Hvor langt man har kom­met i vand­rin­gen, blir et annet spørs­mål.

Be­gyn­ner i bus­sen

- Hvor­dan føl­ger dere selv opp men­nes­ker som har kom­met til tro etter evan­ge­li­se­rings­kam­pan­jer?

- Opp­føl­gin­gen be­gyn­ner al­le­re­de i bus­sen når folk skys­ses hjem fra møte, sva­rer Heim­stad og for­tel­ler at han har god er­fa­ring med å drive un­der­vis­ning gjen­nom brev­kurs, ikke minst blant nye tro­en­de som opp­le­ver at ters­ke­len er høy for å opp­søke en tra­di­sjo­nell kirke.

- Bre­ve­ne blir gjer­ne sam­let inn av en lokal pas­tor. Slik knyt­tes kon­takt med lo­ka­le me­nig­he­ter etter hvert.

In­ter­na­tio­nal Gos­pel Mis­sion plan­ter som regel ikke nye me­nig­he­ter selv.

- Vår stra­te­gi er å styr­ke kir­ke­ne og trene le­de­re lo­kalt.

DAGEN