- Jeg elsker å formidle
Del
Norsk-israelske Silje Nordli Rubin (19) kjemper fredag om en plass i finalen i årets Idol.

LES OGSÅ:  Kris­ten sang gav Idol-dom­me­re gåse­hud

- Jeg er evig takk­nem­lig for at venn­in­ne­ne mine over­tal­te meg til å melde meg på Idol. Drøm­men min er å få en kar­rie­re ut av dette her, for­tel­ler hun til Dagen.

Silje Rubin har en unik fa­mi­lie­bak­grunn. Faren Jacob, som for mange år siden inn­vand­ret fra Is­rael, ble kjent med Sil­jes mor Tone tid­lig på 1990-tal­let.

Tone kom­mer fra Finn­mark og er opp­rin­ne­lig halvt same og halvt kven. Hun kon­ver­ter­te til jø­de­dom­men da hun traff sin kom­men­de ek­te­fel­le.

Begge for­eld­re­ne til­hø­rer den re­la­tivt vesle grup­pen av tro­en­de jøder i Norge som lever i over­ens­stem­mel­se med or­to­dok­se tra­di­sjo­ner. Silje er sam­men med lille­søs­te­ren de enes­te i hele ver­den som er født jøder med kvensk og sa­misk bak­grunn.

Els­ker å for­mid­le

Helt siden hun var liten, har Silje els­ket å synge. Hun har opp­trådt både i pri­va­te sam­men­hen­ger og ved ulike til­stel­nin­ger i regi av den jø­dis­ke me­nig­he­ten i Oslo. Fre­dag syn­ger hun for en fi­nale­plass i Idol.

- Det blir en ut­ford­ring, men vel­dig gøy, for­tel­ler hun.

- Jeg els­ker det å for­mid­le, å en­ga­sje­re andre. Mu­sikk hjel­per meg så mye, så jeg vil gjer­ne at mu­sik­ken min skal få hjel­pe andre også. Om jeg har det vans­ke­lig, skri­ver jeg en sang om det. Om jeg har det bra, skri­ver jeg en sang om det.

Håper på stem­mer

19-årin­gen har ikke blitt vist så mye på tv så langt, men håper li­ke­vel at hun skal klare å sanke nok stem­mer fre­dag kveld til å gå vi­de­re i sang­kon­kur­ran­sen.

- Og nå håper du kan­skje på mange eks­tra­stem­mer fra jøder, kve­ner og samer?

- Jeg håper folk set­ter pris på det jeg gjør, å komme vi­de­re ville bety alt for meg. Jeg håper at det er stem­men min og mu­sik­ken min som er i sen­trum, på­pe­ker Silje.

- Men jeg opp­ford­rer selv­føl­ge­lig alle som er kvens­ke, sa­mis­ke eller jø­dis­ke til å stem­me på meg, ler hun.

Syn­ger Bie­ber

Fre­dag syn­ger Silje Rubin «As long as you love me» av Jus­tin Bie­ber.

- Men jeg gjør den om til min egen ver­sjon, un­der­stre­ker hun.

- Det som er så fint med denne san­gen er rett og slett teks­ten. Me­nin­gen med san­gen er fan­tas­tisk, og det er det jeg har tatt ut­gangs­punkt i. Det er så vik­tig for meg å for­tel­le en his­to­rie når jeg syn­ger, det er det dette hand­ler om.

- Det er ikke ak­tu­elt med folke­vi­ser på he­bra­isk ispedd litt joi­king, altså?

- Nei. Men om jeg går vi­de­re må jeg kan­skje prøve å få det inn i en sang etter hvert, ler hun.

LES OGSÅ:  Kris­ten sang gav Idol-dom­me­re gåse­hud

(Dagen)