Opptakten: Det første Haugetun
...
Opptakten: Det første Haugetunmøtet i 1921, som var opptakten til at Laget ble stiftet i 1924. Foto: Credo Forlag.
- Drivkraften er et sterkt åndelig fellesskap med Jesus
Del
12. mars var det 90 år siden «Laget» (NKSS) ble stiftet. Helt siden 1924 har de samlet unge kristne elever og studenter fra hele landet til felleskap med Gud.

Med vi­sjo­nen «å gjø­res Jesus kjent på sko­ler og stu­die­ste­der, så Han blir trodd, els­ket og etter­fulgt» har Nor­ges Kris­te­li­ge Stu­dent- og Skole­ung­doms­lag (NKSS), ofte bare kalt Laget , dre­vet ar­bei­det sitt på sko­ler og stu­die­ste­der rundt om i lan­det.

I dag, nøy­ak­tig 90 år etter kon­sti­tu­sjons­mø­tet på Me­nig­hets­fa­kul­te­tet (MF) i Oslo, der en blan­ding av teo­logi­stu­den­ter, medi­si­ne­re og fi­lo­lo­ger stif­tet «Nor­ges Kris­te­li­ge Stu­dent­lag», fei­res 90-års ju­bi­le­et med stands på sko­ler og fest­mar­ke­rin­ger i alle re­gio­ner.

Fel­le­skap med Gud

Stif­tel­sen sprang i sin tid ut fra et behov for å sam­les til fel­les­skap med Gud i sen­trum. Lo­ka­le ini­tia­tiv på sko­ler og stu­die­ste­der rundt om i lan­det ble gjen­nom Laget knyt­tet sam­men til en fel­les or­ga­ni­sa­sjon.

Den ene for­an­led­nin­gen for stif­tel­sen var den lange og på­gå­en­de teo­lo­gis­ke stri­dig­he­ten mel­lom Me­nig­hets­fa­kul­te­tet (MF) på den ene siden, og Det teo­lo­gis­ke fa­kul­tet (TF) på den andre siden. Stu­den­ter som til­hør­te den mer kon­ser­va­ti­ve og pie­tis­tis­ke fløy­en av Nor­ges kris­te­li­ge stu­dent­for­bund, med Ole Hal­les­by i spis­sen, brøt ut fordi for­bun­det hel­let mot den li­be­ra­le teo­lo­gi.

Den andre, og kan­skje vik­tigs­te tren­den som førte til stif­tel­sen av Laget, var strøm­men av krist­ne ung­dom­mer og stu­den­ter fra ulike biter av Norge, som flyt­tet til Oslo for vi­de­re stu­di­er.

- Mange kom fra en bak­grunn med et tett og godt ån­de­lig fel­le­skap i kir­ker og bede­hus. Da de kom til Oslo sav­net de å finne noe lig­nen­de. Og på bak­grunn av det ble det ini­tia­tiv til å star­te stu­dent­la­get, for­tel­ler di­rek­tør i Kirke­rå­det og tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­re­tær i Laget, Jens-Pet­ter John­sen.

Jo­han­sen har i to pe­rio­der ar­bei­det i Laget, først som le­der­tre­nings­sek­re­tær fra 1975 til 1979, før han det året ble as­sis­te­ren­de ge­ne­ral­sek­re­tær frem til 1982. Etter fem år som ka­pel­lan i Jar me­nig­het i Bærum, kom John­sen til­ba­ke som ge­ne­ral­sek­re­tær i pe­rio­den 1987-1999.

For stu­den­ter av stu­den­ter

Det var ikke pro­fes­so­rer, men stu­den­ter som først og fremst star­tet stu­dent­la­get, i sam­ar­beid med pro­fes­so­rer som Ole Hal­les­by. Noen stu­den­ter stod også frem og tok et sær­lig an­svar, der­iblant Gunn­vald Kvar­stein.

- Det som var driv­kraf­ten den gang, og som frem­de­les er driv­kraf­ten i dag, er et sterkt ån­de­lig fel­les­skap med et ty­de­lig fokus på Jesus, og et ønske om at deres med­stu­den­ter skal få et per­son­lig møte med Jesus Kris­tus, sier John­sen.

Store end­rin­ger

Mål­set­tin­gen til Laget har hele tiden vært å være til­ste­de i sko­le- og stu­dent­mil­jø­ene i den tiden da ung­dom for­mes mest og fore­tar de vik­tigs­te val­ge­ne i livet. I løpet av sine 90 år har or­ga­ni­sa­sjo­nen ruk­ket å endre seg mye.

- Stu­dent­la­get i Oslo i 1924 var ett stort lag i et for­holds­vis lite stu­dent­mil­jø sam­men­lig­net med da­gens stu­dent­tall. Bort­sett fra et kris­tent stu­dent­lag i Volda, som hadde star­tet opp rundt 1910, var de gans­ke alene som et of­fen­sivt kris­tent stu­dent­ar­beid i Oslo.

- Siden den gang har Laget ut­vik­let seg til å bli ikke bare et stu­dent­lag, men også et læ­rer­skole­lag, et dis­trikts­høy­skole­lag, et skole­lag ved gym­na­si­et og etter hvert også et lag på ung­doms­sko­le­ne. Slik at Laget bret­tet seg ut til å bli en or­ga­ni­sa­sjon som prøv­de å møte ung­dom under ut­dan­ning, sier John­sen.

- Hvor­dan vil du be­skri­ve din tid som ge­ne­ral­sek­re­tær i Laget?

- Det var en tid med høy ak­ti­vi­tet og mange lag, og hvor det fort­satt var mulig å or­ga­ni­se­re skole­lag som ble dre­vet av stu­den­ter og skole­ele­ver selv. Det var en or­ga­ni­sa­sjons­be­visst­het som sær­lig i etter­kant av min tid har end­ret seg mye i ret­ting av at ung­dom ikke på samme måte for­plik­tet seg til å være ett sted, men be­gyn­te å vand­re mel­lom ulike krist­ne og se­ku­læ­re mil­jø­er, sier John­sen.

Frem­ti­di­ge ut­ford­rin­ger

John­sen leg­ger ikke skjul på at den frems­te ut­ford­rin­gen for Laget frem­over frem­de­les vil være å brin­ge frem et fri­mo­dig vit­nes­byrd om Jesus Kris­tus i skole­hver­da­gen.

- Med alle ulike typer ideo­lo­gi­er og stem­mer som øns­ker å vinne folk for sin måte å tenke på, så er den store ut­ford­rin­gen frem­de­les å klare å være syn­lig i skole­hver­da­gen, sier han.

- Hva betyr det at Laget har ruk­ket å fylle 90 år?

- Først og fremst så vil det si at dette er et ung­doms­ar­beid som er båret av en sterk vi­sjon og en god idé. Be­tyd­nin­gen av at skole­ung­dom og stu­den­ter blir møtt med et vit­nes­byrd om Jesus av sine med­stu­den­ter og med­ele­ver er i seg selv en meget god idé. Det er utro­lig av­gjø­ren­de at unge men­nes­ker i årene hvor de for­mes mest og tar flest valg, at det er et vit­nes­byrd om Jesus til­ste­det i deres, sier John­sen som gra­tu­le­rer Laget med sitt 90-års ju­bi­le­um i dag.

- Jeg øns­ker Laget mange, mange gode og vik­ti­ge tiår frem­over, av­slut­ter han.

DAGEN