- Dette er blodmerking av jøder
Del
Rabbi Abraham Cooper reagerer med vantro på karikaturen i Dagbladet tirsdag der en jødisk baby blir lemlestet i religionens navn.

- Dette er blod­mer­king av jøder, sier Cooper.

Teg­ne­ren David Dref­ve­lin står bak ka­ri­ka­tu­ren der det har­se­le­res med det jø­dis­ke ri­tua­let for om­skjæ­ring av baby­gut­ter.

Rab­bi­er står bak med en «djev­le­gaf­fel» mot hodet til baby­en, mens tærne klip­pes av gut­ten så blo­det fly­ter. En dame unn­skyl­der seg med at dette er en del av et re­li­giøst ri­tua­le og hand­ler om jø­ders tro. De to po­liti­men­ne­ne som duk­ker opp, ber om unn­skyld­ning for å ha for­styr­ret se­re­mo­ni­en.

Sjok­kert

Nest­le­der i Simon Wie­sent­hal-sen­te­ret, rabbi Abra­ham Cooper, blir nær­mest sjok­kert når Dagen viser ham teg­nin­gen.

- Dette er den gamle blod­mer­kin­gen av jøder og våre ri­tua­ler og er ren og skjær anti­se­mit­tis­me. Hit­ler ville grått gle­des­tå­rer der­som han hadde sett denne teg­nin­gen, er Coopers førs­te re­ak­sjon.

An­grep mot jøder

Han kal­ler den blod­dryp­pen­de teg­nin­gen et an­grep mot en kjerne­sak i jø­de­dom­men.

- Dette er ren be­spot­tel­se av jø­de­dom­men, en har­se­le­ring som bare går ut over jøder, og det skjer på nytt etter at seks mil­lio­ner jøder ble ut­ryd­det i Ho­lo­caust bare fordi de var jøder, sier Cooper.

Kul­tur- og de­batt­re­dak­tør Geir Ramne­fjell blå­ser av kri­tik­ken og den ster­ke re­ak­sjo­nen.

- Dette er selv­sagt bare tro­skyl­dig har­se­las med re­li­giøs prak­sis og ikke noe mer enn det, sier Ramne­fjell til Dagen.

Nord­menn må rea­ge­re

Abra­ham Cooper sier nord­menn må rea­ge­re på ka­ri­ka­tu­ren.

- Re­ak­sjo­nen på dette bør komme fra van­lig nord­menn og fra folk i alle leire. Jeg opp­ford­rer van­li­ge nord­menn å for­døm­me dette, leg­ger Cooper til.

Han er redd teg­nin­gen kom­mer til å «leve» lenge.

- Denne anti­se­mit­tis­ke teg­nin­gen vil få et langt etter­liv. Den kom­mer til å bli sir­ku­lert i Iran og andre mus­lims­ke land som er ute etter å henge jø­de­ne, sier Abra­ham Cooper.

Dagen