Prest Børre Knudsen døde sønda
...
Prest Børre Knudsen døde søndag 17. august 2014.
Ærespris til Børre Knudsen på 100.000 kroner
Del
Styret i Karmel-Instituttet har enstemmig vedtatt å tildele Børre Knudsen en ærespris på 100.000 kroner for hans kamp for barnet i mors liv.

- Børre Knud­sen har stått på Bi­be­lens grunn i sin kamp, og han og fa­mi­li­en har lidd mye for dette. Vi vil gjer­ne ære hans kamp for bar­net i mors liv, der få andre har støt­tet ham, sier for­mann John Skå­land til Dagen.

Han viser til at Kar­mel-In­sti­tut­tet har som motto «For Bi­be­len og Is­rael», og de vil gjer­ne gi ham en æres­pris for hans kamp for det ufød­te barn i mors liv.

- Vi er blitt rikt vel­sig­net med pen­ger den siste tiden, til tross for at myn­dig­he­te­ne har truk­ket til­ba­ke mu­lig­he­ten til å gi skatte­frie gaver til Kar­mel-In­sti­tut­tet. Der­for vil vi gjer­ne opp­munt­re Børre Knud­sen med å gi ham en æres­pris, for­tel­ler Skå­land.

Vek­ter på muren

I sitt brev til Børre Knud­sen om æres­pri­sen skri­ver Kar­mel-In­sti­tut­tet at han har vært selve sym­bo­let på en av de vik­tigs­te kam­pe­ne som er ut­kjem­pet i lan­det vårt for et bi­belsk syn på det ufød­te barn i mors liv.

«Du har vært en vek­ter på muren, og stilt deg i gapet og i meget stor grad på­tatt deg de store om­kost­nin­ger som fulg­te med kam­pen. Du har stått frem for det som er rett, i mot­set­ning til fler­tal­let av fol­ket og våre sty­ren­de myn­dig­he­ter. Der hvor våre myn­dig­he­ter, kirke og kris­ten­folk har svik­tet stort, har du stått klippe­fast», heter det i bre­vet.

Myn­dig­he­te­nes be­hand­ling

Kar­mel-In­sti­tut­tet viser også til den be­hand­ling som Børre Knud­sen har fått av myn­dig­he­ter både i stat og kirke.

«Dette er et godt ek­sem­pel på hvor­dan disse be­hand­ler dem som ten­ker an­ner­le­des. Kar­mel-In­sti­tut­tet ser på seg selv som en aktør i den samme kam­pen, og har også fått opp­le­ve hvor­dan våre myn­dig­he­ter har fra­tatt oss ret­ten til skatte­fra­drag fordi vi hol­der fast på Bi­be­lens syn på jø­de­ne og Is­rael. Men Abra­hams, Isaks og Ja­kobs Gud har vel­sig­net oss rikt til­ba­ke slik at vi i dag er i stand til å ut­vi­de vårt virke­om­rå­de og kunne bidra med denne pri­sen til deg», står det i bre­vet til pris­vin­ne­ren.

Det av­slut­tes på føl­gen­de måte: «Vi tak­ker deg på vegne av alle som vil stå sam­men med deg for sann­he­ten i denne saken, og øns­ker deg Guds rike vel­sig­nel­se i da­ge­ne som lig­ger foran.»

Vil se Bør­re-fil­men

- Vet dere om Børre Knud­sen støt­ter deres syn på Is­rael og jø­de­ne?

- Denne æres­pri­sen har ingen ting med hva han måtte mene om slike spørs­mål, for den er ute­luk­ken­de til­delt ham på grunn av hans kamp for det ufød­te liv på Bi­be­lens grunn. Børre Knud­sen og hans fa­mi­lie har ofret mye i denne stri­den, og vi øns­ker å komme en bro­der til hjelp, sva­rer John Skå­land.

- Har du fått sett fil­men om Børre Knud­sen?

- Nei, jeg har ikke sett denne fil­men, sier Skå­land.

DAGEN

kristenliv,gud,ærespris,bibelen,abortkamp,john skåland,karmel-instituttet,tro,børre knudsen