SEND INN INNLEGG
FORBEREDT: Når en sentral fagp
...
FORBEREDT: Når en sentral fagpolitiker fra et av landets største partier i et godt forberedt innlegg og med all mulig støtte fra sekretariat og partiapparat på denne måten slår fast fakta, kan det likevel være greit å sjekke kildene. De finnes i de mange, offentliggjorte rapportene fra Utdanningsdirektoratet (Udir) sine tilsyn ved friskolene, eller vi kan gå til den samlede årsrapporten fra Udir for 2014 som omtaler denne tilsynsvirksomheten, skriver Jan Erik Sundby. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix
Feil om friskoler fra Stortingets talerstol
Del
Bjørnø har dessverre i dette tilfellet uttrykt seg langt mer kritisk enn det er dekning for i rapportene og skaper dermed inntrykk av at friskoler generelt er ganske «skurkete». Vi håper han vil rette opp dette, skriver Jan-Erik Sundby.

Jan Erik Sundby
Kristne Friskolers Forbund (KFF) er skuffet over at Christian Tynning Bjørnø, medlem av KUF-komiteen stempler flertallet av friskolene som misbrukere av statsstøtte når offentlig kontroll sier noe helt annet.

11. juni gjennomførte Stortinget debatten om endringene i privatskoleloven som nå har skiftet navn til friskoleloven. I salen var medlemmene av KUF-komiteen på sine plasser. På galleriet satt flere tilhørere fra ulike friskoler og friskoleorganisasjoner.

I et hovedinnlegg denne dagen uttalte Christian Tynning Bjørnø fra Ap og medlem av KUF-komiteen følgende: «Når vi ser av tilsyn at en overveldende stor andel av privatskolene har blitt dømt for brudd på regnskapsregler og bruk av statstilskudd, sier det seg selv at dette må begrenses.» Han viser her tilbake til at Arbeiderpartiet støtter forslagene om blant annet å skjerpe kravet til dokumentasjon av transaksjoner og karantenebestemmelser ved brudd på bestemmelsene.

Når en sentral fagpolitiker fra et av landets største partier i et godt forberedt innlegg og med all mulig støtte fra sekretariat og partiapparat på denne måten slår fast fakta, kan det likevel være greit å sjekke kildene.

De finnes i de mange, offentliggjorte rapportene fra Utdanningsdirektoratet (Udir) sine tilsyn ved friskolene, eller vi kan gå til den samlede årsrapporten fra Udir for 2014 som omtaler denne tilsynsvirksomheten. Der sier Udir at de har gjennomgått 306 regnskaper fra frittstående skoler for 2013 og det er åpnet andre former for tilsyn ved 80 skoler. Dette endte opp med at to skoler måtte betale tilbake en mindre del av tilskuddet.

Disse to skolene er ikke «dømt» i betydningen av at det er gjennomført en rettssak, men de har fått et pålegg som vi med litt språklig velvillighet kan kalle for en dom selv om det ikke er rettslig prøvd. Årsaken til disse såkalte lovbruddene skyldes neppe at noen har ønsket å stikke unna penger, men feil tolkning av regelverket. Det er mulig Bjørnø sikter til en sak fra 2011/12 hvor Udir krevde tilbakebetaling på til sammen 12–13 millioner kroner fra syv skoler tilhørende en kommersiell gruppering. Noen av disse sakene er på vei til rettsapparatet. Selv ikke medregnet disse er andelen overveldende. Faktisk må det sies at dette er en svært liten andel. Det er mulig at Bjørnø sikter til at det er mange ulike former for regelbrudd som ikke bare gjelder økonomi. Her er friskoler og offentlige skoler ifølge Udir på samme nivå, og begge grupper kan bli bedre.

Jeg tror folk har en generell forventning om at det er høy kvalitet på debattene i Stortinget. Her møtes landets fremste politikere og gir oss de lover og rammer som vi må rette oss etter. Når Bjørnø og andre kommer med påstander fra talerstolen, kan det ha betydning for tolkning av lovverket, og det fester seg lett som sannheter.

KFF har i en årrekke påpekt skjevheten i måten Udir offentliggjør sine tilsynsrapporter. Offentlige skoler gis anledning til å korrigere sin praksis før endelig rapport offentliggjøres, mens friskoler ikke gis en slik mulighet. Siden politikere og journalister foretar sammenligninger av disse to skoleslagene, er det lett å bli villedet av rapportene til å tro at friskoler bryter regelverket oftere enn offentlige skoler. Bjørnø har dessverre i dette tilfellet uttrykt seg langt mer kritisk enn det er dekning for i rapportene og skaper dermed inntrykk av at friskoler generelt er ganske «skurkete». Vi håper han vil rette opp dette.

KFF organiserer den største gruppe friskoler som alle er godkjent som religiøse skoler, eller livssynsskoler som det nå heter i ny lov. Vi opplever at våre medlemmer driver seriøse og skikkelige skoler og leverer god opplæring i samsvar med egne målsettinger og de krav som Stortinget, departementet og den offentlige forvaltningen ellers setter til skolene. Vi arbeider mye med å informere skolene om disse rammebetingelsene, og vi legger til rette for at regler skal etterleves blant annet ved hjelp av et omfattende kvalitetssystem. Bjørnø har selvsagt full rett til å uttrykke seg negativ om «en overveldende stor andel» av friskolene, men da bør skje på grunnlag av reelle fakta.