SEND INN INNLEGG
Biskop Erling J. Pettersen.
Biskop Erling J. Pettersen.
Israel og okkupasjonen
Del
«Ut fra dette er de israelske bosetningene på Vestbredden klart i strid med internasjonal rett. Dette er FN, Den Internasjonale domstolen i Haag, Røde kors og konvensjonens signaturpartnere enige om», skriver biskop Erling Pettersen.

Reidar Holtet stiller følgende spørsmål i Dagen 18.12.2014:

«Når ble Israels okkupasjon ulovlig? Hvilken lov er den i strid med?» Bakgrunnen er Mellomkirkelig råds (MKR) nye styringsdokument for arbeidet i Midtøsten .

MKR er godt kjent med at det er ulike synspunkter på hvorvidt Israels okkupasjon er i strid med internasjonal rett. Dette har blant annet sammenheng med i hvilken grad en anerkjenner FNs resolusjoner som et forpliktende uttrykk for verdenssamfunnets mening om saken.

Israelske myndigheter og mange av deres støttespillere, bestrider gyldigheten av enkelte FN-vedtak og godtar for eksempel ikke at Genèvekonvensjonen (som regulerer krigføring og okkupasjon) gjelder for okkupasjonen etter 1967. Dermed kan de så tvil om at Israel bryter internasjonal rett og hevde at okkupasjonen ikke er ulovlig.

Det er også stor uenighet i Israel mellom jurister, menneskerettighetsorganisasjoner og politikere om statens håndheving av internasjonal lov. Norske kristne som ønsker å støtte Israel, må derfor spørre seg om hvilke grupper i Israel en støtter.

For MKR er det avgjørende viktig å ta utgangspunkt i at Israel ønsker å være et demokrati , noe som etter vår mening forutsetter at staten respekterer spillereglene som gjelder i det internasjonale samfunn slik de kommer til uttrykk gjennom FN og internasjonal rett. Noen konkrete eksempler:

1. FNs sikkerhetsrådsresolusjon 242, som ble vedtatt rett etter 1967-krigen, ber Israel trekke seg sine militære styrker tilbake fra områdene som ble okkupert under krigen. At Israel ikke tok dette til følge, er utgangspunktet for oppfatningen om at okkupasjonen er ulovlig.

2. Israels annektering av Øst-Jerusalem i 1980 og Golanhøydene i 1981 er ikke anerkjent av noe annet land enn Israel. FNs sikkerhetsresolusjoner 478 og 497 ber Israel trekke seg ut av områdene. Israel har ikke respektert dette.

3. Ifølge 4. Genèvekonvensjon er det ikke tillatt å flytte egen befolkning til okkuperte områder. Ut fra dette er de israelske bosetningene på Vestbredden klart i strid med internasjonal rett. Dette er FN, Den Internasjonale domstolen i Haag, Røde kors og konvensjonens signaturpartnere enige om.

4. Sikkerhetsmuren som delvis er bygd inne på okkupert land, er også i strid med internasjonal rett. Den Internasjonale domstolen i Haag kom i 2004 med en rådgivende uttalelse om at barrieren i disse områdene er i strid med folkeretten. FNs generalforsamling krevde samme år at Israel retter seg etter kjennelsen, men så langt har ikke Israel tatt hensyn til dette.