«Undersøkelsen bærer preg av a
...
«Undersøkelsen bærer preg av at de ansatte i NLM i høy grad identifiserer seg med NLMs profil. Det er en styrke for organisasjonen», skriver Dagen. Foto: Odd Mehus
leder
Arbeidsmiljøet i NLM
Del
I en ideell virksomhet, som en misjonsorganisasjon er, kan debatt om egenarten være vanskeligere enn i kommersielle foretak.

Onsdag ble det kjent at 18 prosent av de ansatte i Norsk Luthersk Misjonssamband sier at de har opplevd maktmisbruk i organisasjonen. 25 prosent sier at de har vært vitne til maktmisbruk mot andre.

Dette er høye tall. Derfor er det positivt at organisasjonen vil utarbeide samtaleverktøy til bruk i organisasjonen. Men det trengs også en mer grunnleggende debatt om både utøvelse av ledelse og om kultur, både nå og lenger tilbake i tid.

Tallene i arbeidsmiljøundersøkelsen mer enn antyder at medieoppslagene den senere tiden ikke bare handler om noen få enkeltpersoner. Det er nødvendig at situasjonen nå blir tatt på tilstrekkelig alvor.

Det er fjerde gang Norsk Luthersk Misjonssamband gjennomfører en arbeidsmiljøundersøkelse. Over 80 prosent av organisasjonens ansatte har svart.

Dermed gir responsen et godt bilde av hvordan hverdagen oppleves for de drøyt 430 ansatte som var invitert til å svare.

Slike undersøkelser utvikler seg med tiden, og dette er første gang de ansatte blir spurt om maktmisbruk. Dermed har vi ikke grunnlag for å sammenligne disse tallene med tidligere funn.

Men de ansatte har blitt bedt om å angi tidspunkt for maktmisbruket de har opplevd eller observert. Der ser vi at svarene varierer fra de siste par årene til forhold som ligger noe lenger tilbake i tid.

Det er verdt å merke seg at 48 prosent av dem som har opplevd maktmisbruk oppgir at dette har funnet sted i løpet av de siste to årene.

Det er ifølge rapporten 64 som har oppgitt selv å ha opplevd maktmisbruk. Halvparten av disse utgjør altså rundt 30 personer som forteller om egne opplevelser av maktmisbruk i nær fortid.

I undersøkelsen er følgende definisjon på maktmisbruk lagt til grunn: «Maktmisbruk defineres her som å tvinge gjennom sitt syn, sak eller person på tvers av organisasjonens etiske og formelle retningslinjer nevnt i (arbeidsavtale), instrukser, verdidokument, personalverdier eller strategidokumenter som setter rammer for bruk av makt.»

Ut fra denne definisjonen er det mer enn saklig eller strategisk uenighet som ligger til grunn når ansatte forteller om maktmisbruk.

Det store flertallet i organisasjonen oppgir å ikke ha opplevd maktmisbruk, men ut fra den ovennevnte definisjonen må det naturlige målet være å holde tallet på dem som opplever maktmisbruk så nært null som mulig.

Undersøkelsen bærer preg av at de ansatte i NLM i høy grad identifiserer seg med NLMs profil. Det er en styrke for organisasjonen.

Mange oppgir å ha ledere som både har tid til dem, lytter til dem og viser interesse for arbeidsoppgavene deres. Dette er også verdt å merke seg.

Et flertall av de ansatte oppgir at de i liten grad kjente seg igjen i mediedekningen av NLM i fjor høst. Men en del kjenner seg igjen, og nesten en tredjedel av de ansatte sier at det bare av og til er frihet til å uttrykke ulike syn eller meninger i NLM.

På spørsmål om hvorvidt det er rom for internkrikk er «av og til» det svaralternativet flest har valgt.

I en ideell virksomhet, som en misjonsorganisasjon er, kan debatt om egenarten være vanskeligere enn i kommersielle foretak. Derfor påhviler det alle et ansvar for å bidra til et best mulig samtaleklima.

I tillegg bør organisasjonens ledelse innen kort tid, og frem mot neste års generalforsamling kunne presentere konkrete planer og grep for at færre skal oppleve maktmisbruk i misjonens arbeid.

leder,lederartikkel,nlm,norske luthersk misjonssamband,misjonssambandet,arbeidsmiljø,misjon,misjonsorganisasjon,maktmisbruk