SEND INN INNLEGG
FORVALTERANSVAR: Da Gud skapte
...
FORVALTERANSVAR: Da Gud skapte menneskene, gav han dem et forvalteransvar. Det innebærer blant annet: Bruk jorda til menneskets beste. Driv forskning, avdekk naturens lovmessighet og utnytt dens ressurser. Ta vare på artsmangfoldet. Motvirk forurensning og skadelige klimaendringer. Dette er områder der alle mennesker kan samarbeide, uansett tro og livssyn. Foto: Aleksander Andersen, NTB Scanpix
Klimakrise
 og misjonskall
Del
Guds Sønn kom ikke til jorda for å løse alle våre menneskelige problemer. Han hadde et viktigere oppdrag. Vårt største problem er vårt forhold til Gud. Mennesket er skapt i Guds bilde, men er falt
i synd.

Dersom vi spurte folk på gata om hva som er menneskehetens største problem, ville vi sikkert få mange slags svar: Krig, atomvåpen, folkemord, terror, sult, flyktningsituasjonen, vannmangel, fattigdom, forurensning, klimakrise, korrupsjon og urettferdig fordeling av goder. Det dreier seg i stor grad om menneskeskapte problemer som bare kan avhjelpes ved forpliktende internasjonale avtaler og nasjonale tiltak av politisk karakter.

Enkeltmennesker kan i noen grad bidra ved ulike former for samfunnsengasjement og ved å vise nøysomhet og nestekjærlighet. Kirken kan motivere til innsats. Men Bibelen inneholder ingen oppskrift på hvordan slike problemer kan løses. Kristne kan ikke påberope seg noen særlig åpenbaring eller ekspertise. Vi er henvist til å bruke vår fornuft og våre erfaringer. Det dreier seg om utfordringer som ligger innenfor det området som Luther kalte det verdslige regimentet (styresettet).

Det betyr ikke at kristne ikke trenger å bry seg med slike problemer. Også det verdslige regimentet tilhører Gud. Da Gud skapte menneskene, gav han dem et forvalteransvar. Det innebærer blant annet: Bruk jorda til menneskets beste. Driv forskning, avdekk naturens lovmessighet og utnytt dens ressurser. Ta vare på artsmangfoldet. Motvirk forurensning og skadelige klimaendringer. Dette er områder der alle mennesker kan samarbeide, uansett tro og livssyn.

LEDER: Teologien må komme ovenfra

Guds Sønn kom ikke til jorda for å løse alle våre menneskelige problemer. Han hadde et viktigere oppdrag. Vårt største problem er vårt forhold til Gud. Mennesket er skapt i Guds bilde, men er falt i synd. Ja, vi mangler naturlig evne og vilje til å komme i rett forhold til Ham. Når livet er slutt, skal vi alle fram for Guds domstol. Utgangen er enten evig fortapelse under Guds vrede, eller evig salighet i Guds rike.

Vår eneste redning er Jesus Kristus. Frivillig led han straffen for våre synder, en gang for alle. Ved å motta i tro budskapet om Hans fullførte forsoningsverk, blir vi erklært rettferdige for Gud. Der evangeliet blir forkynt og mottatt, skjer det en ny fødsel. Mennesker blir Guds barn. Kristne blir lemmer på et legeme der Kristus er hodet. Frelseren er også Herren som bestemmer hva som er viktig i livet.

En kristen har fått et oppdrag som er større enn alle andre. Jesu misjonsbefaling lyder:

«Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.»

Dette oppdraget er bare gitt til Jesu etterfølgere, de som selv har mottatt Hans nåde og tilgivelse. For å utføre dette oppdraget har kristne opprettet misjonsorganisasjoner. Guds Ord er nådemiddelet som skaper frelsende Kristustro. Guds rike kan bare vokse der evangeliet blir forkynt og tatt imot. Når en misjonsorganisasjon sender misjonærer til andre land og folkeslag, er målet entydig: Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og bevart i troen. Det finnes ingen annen frelser enn Jesus Kristus.

Kloden behøver ingen frelser. Det er misvisende å tale om at jorda trenger å bli forsonet med Gud. Misjon er ikke å rense eller gjenopprette en miljøskadd planet. Misjonens virksomhet er rettet mot mennesker som trenger frelse. Men forkynnelsen av evangeliet har vært kombinert med praktisk nestekjærlighet og nær omsorg overfor mennesker i nød. Misjonsoppdraget kan kombineres med ulike tjenester innenfor helse, undervisning, veiledning og utviklingsprosjekter. Men misjon kan aldri løsrives fra Jesu oppdrag – å forkynne Kristus som frelser og Herre.

Ulike institusjoner har ulike formål. De oppgir ikke sin egenart fordi mange synes at noe annet er viktigere. En håndballklubb går ikke over til å bli en aksjonsgruppe mot skadelige klimaendringer, selv om de fleste mener at klimaspørsmålet er viktigere. Skulle da en misjonsorganisasjon som er startet for å realisere et enestående Gudgitt kall, miste fokus på Jesu misjonsbefaling fordi en verdslig verden betrakter klimaspørsmålet som viktigere?

En misjonsorganisasjon er et redskap innenfor det åndelige regimentet, der Guds Ord er fundament og veiviser. Bibelen gir ingen anvisning på hvordan klimakrisen skal løses. Dette er ingen del av misjonsoppdraget, ikke en oppgave for et misjonsselskap. Kristne som ønsker å engasjere seg sterkt i klimaproblemet, er velkommen til å gjøre dette gjennom organisasjoner som er spesielt opprettet for dette formålet.

En kristen har et dobbelt borgerskap. En kristen er borger i et rike der Jesu misjonsoppdrag har første prioritet. Samtidig er en kristen borger i et samfunn der vi med grunnlag i Bibelens bud og formaninger kan bruke fornuft og erfaring til å tjene våre medmennesker og vise forvalteransvar for den jorda vi lever på. I en verden som er preget av selvopptatt materialisme og unødvendig forbruk, trengs det kristne som lever sin gudsfrykt med nøysomhet.

kronikk,meninger