SEND INN INNLEGG
GJENKOMST: At jødene har fått
...
GJENKOMST: At jødene har fått tilbake sitt eget land, ser vi som et klart tegn på at Jesu gjenkomst er nær. Den jødiske nasjonen har rett til landet fordi Gud har tatt det ut som sitt eiendomsfolk (5. Mos.7:6-9), mener disse DFEF-forkynnerne. 
 Foto: Illustrasjonsfoto: Gali Tibbon, AFP Photo/NTB Scanpix
Vi står for DFEFs syn på Israel og endetiden
Del
I en tid da Guds ords sannheter utfordres fra mange forskjellige hold, vil vi fortsatt kjempe for det bibelsyn som De frie evangeliske forsamlinger (DFEF) tradisjonelt har stått for.

Det betyr at vi tar klar avstand fra erstatningsteologien. Løftene som Gud gav Israel i GT er ikke overført til den nytestamentlige menighet, men er fremdeles gyldige for Israel som nasjon.

Vi tror med Paulus at en rest av Israel skal bli frelst og ta imot Jesus Kristus som sin etterlengtede Messias . Bibelen er helt tydelig på at dette vil skje i deres eget land, Israel.

At jødene har fått tilbake sitt eget land, ser vi som et klart tegn på at Jesu gjenkomst er nær. Den jødiske nasjonen har rett til landet fordi Gud har tatt det ut som sitt eiendomsfolk, (5. Mos.7:6-9). Jesus forutsa at jødefolket ville bli spredt rundt om i nasjonene, men også at jødene ville vende tilbake til sitt hjemland: «De (jødefolket)skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende.» (Lukas 21:24).

Dette er helt i samsvar med profetiene i Det gamle testamente. Profeten Amos så helt klart at jødefolket skulle komme tilbake til hjemlandet sitt for aldri mer å rykkes opp derfra: «Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin og dyrke opp hager og ete deres frukt. Og jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mere rykkes op av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.» (Amos 9:14-15).

Både «fiskere» og «jegere» har vært i aksjon for å bringe folket tilbake. (Jer. 16:16). Et eksempel på det siste er masse-innvandringen av jøder fra Frankrike til Israel den siste tiden pga de mange terrorhandlingene der som har vært rettet mot jøder.

Les også: Forbauset over kristne

Vi står også fast ved det synet som tidligere har vært enerådende innen De frie evangeliske forsamlinger angående det som skal skje i endetiden. I disse begivenhetene har alltid Israel spilt en sentral rolle.

Her er en oppsummering av det syn som DFEF tradisjonelt har stått for og som vi mener det er meget god dekning for i Bibelen: Menighetens tidsalder strekker seg fra Pinsedag til Jesu gjenkomst. Hans komme skjer i to etapper. Første gang kommer Kristus i skyen for å hente sine. Det er det vi forstår som opprykkelsen av de troende. (1. Tess. 4:17) I Matteus 24 og Lukas 17 og 21 er det gjengitt flere tegn som viser at denne begivenheten må være nært forestående.

Les også: Israel, kirke og KrF

Etter opprykkelsen av de troende står Antikrist fram som et motstykke til Kristus og forfører store deler av menneskeheten. I hans kjølvann følger Den store trengsel, som først avsluttes ved Jesu annet og synlige komme. (Åp. 19:17-21).

Deretter følger opprettelsen av tusenårsriket hvor Kristus regjerer ut i fra Jerusalem sammen med de hellige. Jødefolket vil nå gå inn i en blomstringstid uten sidestykke. De vil bli en velsignelse for hele jorden, for nå er de blitt innpodet igjen i sitt eget oljetre, slik Paulus i Rom. 11:24 forutsa det: «Hvor meget mer skal da de naturlige grener (jødene) bli innpodet i sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører!» Satan får så en siste anledning til å forføre menneskeheten, før Herren selv griper inn med endelig dom. Den som da ikke er skrevet inn i Livets bok, vil bli kastet i ildsjøen.

Og på samme måte som vi tror på et evig liv i Guds nærhet i den nye himmel og nye jord som skal skapes, tror vi på en evig fortapelse borte fra Guds åsyn for dem som avviser Jesus som sin frelser her i tiden.

«Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.» (Åp. 20:13-15.)

Følgende forkynnere og menighetsledere innen De frie evangeliske forsamlinger (DFEF) har foreløpig skrevet under dette oppropet:

forkynner i DFEF