ABORT: Det er ikke noen motset
...
ABORT: Det er ikke noen motsetning mellom å jobbe aktivt for å redusere antall aborter og det å ville bytte ut abortloven. KrF mener begge deler er viktig, skriver Olaug Bollestad. Illustrasjonsbilde: Frank May / NTB scanpix N
Kampen for menneskeverdet fortsetter
Del
KrF vil jobbe for lavere aborttall i Norge. Målet vårt må være at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig at gravide kvinner velger å beholde barnet de bærer.

I disse dager er det 40 år siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt. Med kun én stemmes overvekt sa Stortinget 30. mai 1978 ja til selvbestemt abort fram til 12. svangerskapsuke.

KrF er i dag det eneste partiet på Stortinget som vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv og tydeliggjør fosterets egenverdi som menneske. Det kristne menneskesynet gir alle mennesker en uendelig og ukrenkelig verdi, og det forplikter oss til å verne om det ufødte livet. 

KrF er opptatt av å motvirke at vi får et sorteringssamfunn der man kan velge bort kvaliteter hos barnet man ikke ønsker eller plukke ut kvaliteter og egenskaper man vil ha.

Et barn er ingen bestillingsvare. Det er slik i dag at det velges ut hvilke barn som bør få komme til verden, og hvem som ikke bør det. KrF mener at fosterdiagnostikk kun skal brukes når undersøkelsen kan føre til helsegevinst for mor eller foster, og ikke når formålet er å finne avvik som skal lede til selektiv abort.

KrF mener preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) ikke burde vært tillatt. Det dreier seg om å sykdomsteste befruktede egg for å kunne luke ut spirende liv med egenskaper som samfunnet definerer som uforenlige med et verdig liv.

Dette åpner for sortering av menneskeliv i laboratoriene. KrF mener at friske tvillinger ikke skal «reduseres bort», slik de kan i dag. KrF mener også dagens abortlov § 2c er uakseptabel fordi den gir selvstendig grunn for å avslutte svangerskap dersom fosteret har Downs syndrom, ryggmargsbrokk eller leppe-/ganespalte.

Det er altså ikke kvinnens situasjon som gir rett til abort, men trekk, egenskaper, såkalte avvik ved barnet. I alle andre sammenhenger gir «utsatte egenskaper» et særlig sterkt vern. Her er det snudd på hodet.

I mange sammenhenger er man opptatt av at lovverket må henge med i den teknologiske utviklingen. Abortloven ble vedtatt for 40 år siden, men alle forslag om endringer av loven blir blankt avvist.

Tvillingabort ble ikke drøftet da abortloven kom fordi det ikke var teknisk mulig. Nå mener stortingsflertallet at det skal være tillatt bare fordi det ikke ble eksplisitt forbudt den gang. Med dagens metoder for fosterdiagnostikk og kartlegging er det god grunn til å mene at en moderne abortlov ville vært mer restriktiv enn den vi har i dag.

Med dagens medisin er det mulig å redde barn i og utenfor mors liv i mye større grad og tidligere enn det som var mulig for 40 år siden. Det bør gjøre at flere enn KrF ser at abortloven i det minste bør revideres.

KrF fremmer i hver eneste stortingsperiode forslag om å grunnlovsfeste at alle skal ha rett til liv fra unnfangelse til naturlig død. I forrige periode og i denne perioden har KrF sammen med Sp fremmet forslag om ikke å tillate tvillingabort. Dessverre stemte både Ap, H, Frp, V og SV for at tvillingabort skulle være lov.

KrF kjemper for bedre veiledning og rådgivning for foreldre i vanskelige situasjoner. Det er nok av historier om kvinner som norsk helsevesen dessverre har møtt med nærmest en forventning om å ta abort. Slik skal vi ikke ha det.

KrF vil også jobbe for lavere aborttall i Norge. Målet vårt må være at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig at gravide kvinner velger å beholde barnet de bærer.

Vi har fremmet mange konkrete forslag for å forebygge uplanlagte svangerskap og redusere antall aborter. Vi fikk dessverre ikke flertall for noen av disse forslagene, men Ap og SV støttet flere av dem. H og Frp stemte mot alle sammen. KrF vil fremme konkrete forslag om forebygging og reduksjon av aborter igjen.

Det er ikke noen motsetning mellom å jobbe aktivt for å redusere antall aborter og det å ville bytte ut abortloven. KrF mener begge deler er viktig.

Mange oppgir vanskelig økonomi som årsak til abort. Derfor har KrF økt engangsstønaden for dem uten rett til foreldrepenger. Men fortsatt er de uten rett til foreldrepenger mye dårligere økonomisk stilt enn andre. KrF vil fortsette å jobbe for forbedringer.

Vi kan aldri ta menneskeverdet for gitt. India mangler millioner av kvinner som følge av kjønnsselektiv abort av jenter. Filosofen Peter Singer mener det kan være moralsk riktig å ta livet av barn med store funksjonsnedsettelser, også etter fødsel.

Dette viser hvor viktig det er at det finnes et parti på Stortinget som tar opp disse sakene og setter menneskeverdspørsmål på agendaen.

Det å kjempe for rettsvern for ufødt liv er fremtidsrettet og viktig, selv om det ikke alltid er populært hos alle. Derfor vil KrF fortsette å være det eneste partiet på Stortinget som kjemper for de svakeste og mest sårbare. Vi skal fortsette å sette menneskeverdet i sentrum, også for det ufødte livet.