SURROGATI: Om eggdonasjon blir
...
SURROGATI: Om eggdonasjon blir tillatt, og det blir vanlig at eggceller kan flyttes fra én kvinne til en annen, er vi et stort skritt nærmere surrogati, skriver Olaug Bollestad.
Hva er problemet med eggdonasjon?
Del
KrF frykter at åpning for eggdonasjon kan føre til at vi endrer syn på barnet, at vi sorterer mer og at en viktig skranke mot surrogati blir fjernet.

Stortinget behandler i disse dager evaluering av bioteknologiloven. Flere partier ønsker at det åpnes for eggdonasjon i Norge.

Det er en vanskelig debatt fordi vi alle ønsker å gjøre det vi kan for å hjelpe ufrivillig barnløse. Det er ingen tvil om at ufrivillige barnløse sitt ønske om å få et barn er dyptliggende og sterkt, og at de vil kunne være gode omsorgspersoner.

Selv om det ikke kan hevdes å være en rettighet å få barn, forstår vi alle at ufrivillig barnløshet kan oppleves svært vanskelig. Men det betyr ikke at myndighetene bør sørge for at alle får barn, uansett. Vi kan og bør ikke tillate alt, selv om det er teknologisk mulig.

Som politiske partier som skal bidra til gode rammer for samfunnet vårt, må vi tenke prinsipielt og overordnet. Noen ganger innebærer de etiske grensene at staten ikke benytter alle tilgjengelige tekniske muligheter til å sikre alle voksne et barn.

KrF mener eggdonasjonsdebatten er en menneskeverddebatt. Når barn i større grad blir en rettighet, endres menneskesynet vårt. Når barnets egenskaper kan og må velges av foreldrene, endres vårt syn på barnet. Det er viktig å slå ring om menneskesynet og barnets integritet.

KrF er generelt opptatt av å motvirke at vi får et sorteringssamfunn der man kan velge bort kvaliteter hos barnet man ikke ønsker eller plukke ut kvaliteter og egenskaper man vil ha.

Gjennom valg av egg, må den som mottar eggdonasjon plukke ut kvaliteter man ønsker for barnet sitt. Når barn lages på bestilling og man kan velge ut og kanskje også betale for ønskede egenskaper og arveanlegg, gjør det noe med menneskesynet vårt. Et barn er ingen bestillingsvare.

For KrF er hensynet til barna og deres rett til å kjenne sitt opphav avgjørende. KrF mener eggdonasjon bryter med en langvarig biologisk, kulturell og sosial forståelse av at den som føder, er mor til barnet.

Ved eggdonasjon får barnet en genetisk mor, og kvinnen som bærer frem og føder barnet, er barnets juridiske og sosiale mor. Når barnet har en genetisk mor, hun som donerer egget, og i tillegg en mor som bærer barnet frem, blir det biologiske, det som har med kropp og natur å gjøre, delt i to.

Biologi betyr mye for mange mennesker, men biologi er ikke alt. Hvor viktig biologisk familie er for det enkelte mennesket, er opp til den enkelte å vurdere. Men som myndigheter og som samfunn bør vi være forsiktig med å frata enkeltmennesker mulighet til å vokse opp med sitt opphav og sin familie.

Når eggdonor gjennomgår behandling og medisinsk inngrep som ikke er til nytte for henne selv, er det et helt nytt prinsipp. Eggdonasjon åpner for kommersialisering av kvinnekroppen.

Kvinner har gjennom historien måttet stille sin kropp til disposisjon for andre. Enten det er sex, surrogati og nå eggdonasjon det er snakk om. Kvinnekroppen er ikke til for noen andre enn kvinnen selv og skal ikke settes ut på markedet.

Legalisering av eggdonasjon kan gi en utvikling der egg kan kjøpes og selges. Altruistisk og frivillig donasjon er også problematisk. For mange vil det være svært vanskelig å si nei til å donere egg til familiemedlemmer eller andre nære. Pliktfølelse, omsorg for andre og følelsesmessig press er vel så vanskelig som et økonomisk press.

Ved å åpne for eggdonasjon, kommer vi litt nærmere å åpne for surrogati. Det finnes ikke et eget surrogatiforbud i Norge, det er forbudet mot eggdonasjon og mot at foreldreskap overføres uten adopsjon, som til sammen utgjør surrogatiforbudet i Norge. Om eggdonasjon blir tillatt, og det blir vanlig at eggceller kan flyttes fra én kvinne til en annen, er vi et stort skritt nærmere surrogati.

KrF ønsker å verne om menneskeverdet og sikre et godt samfunn for alle mennesker. Vi forstår den enkeltes ønske om å få barn gjennom eggdonasjon.

Men i en politisk debatt om samfunnsutvikling og etiske hensyn mener vi at menneskeverdargumentasjon om sortering, synet på barnet og hensynet til barn blir enda viktigere enn ønsket om å bruke slik teknologi.

KrF vil verne om barna og de svakeste i vårt samfunn. Ingen er tjent med at synet på barn og barns rettigheter svekkes. Ingen av oss ønsker et samfunn der den teknologiske utviklingen styrer oss, det er et samfunn der menneskeverdet og menneskerettighetene har dårlige kår.