Rosa kompetanse – hvem er vi og hva jobber vi for?
Del
Vi har ikke et eget Rosa kompetanse-tiltak rettet mot Den norske kirke eller andre trossamfunn, men vi har ved enkelte tilfeller hatt undervisning for kirkelige ansatte der de ansatte selv har ønsket at vi kommer.

Rosa kompetanse er en fagavdeling i FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Etter å ha lest teologistudent Eirik Steenhoffs innlegg (dagen 5. oktober) om vårt arbeid har vi behov for å komme med en oppklaring rundt hvem vi faktisk er og hva vi jobber for.

Rosa kompetanse er for det første ikke en egen organisasjon som hører under FRI. Vi som jobber med de ulike Rosa kompetanse-tiltakene er ansatte i FRI, der vi har et profesjonsfokus fremfor et politisk fokus i arbeidet vårt.

Vi tilbyr kompetanseheving gjennom undervisning og faglig veiledning om kjønns- og seksualitetsmangfold til ansatte i helse-, sosial-, skole-, barnehage og justissektorene, samt til bedrifter.

Vi har siden 2006 mottatt støtte for prosjektene våre fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdom, og familiedirektoratet og Politidirektoratet.

Målet vårt er å tilby faglig forankret kunnskap, perspektiver og gode verktøy for at mennesker som jobber med mennesker skal kunne snakke trygt om det mangfoldet som finnes i kjønn og seksualiteter, for slik å skape gode møter mellom mennesker.

Vi har ikke et eget Rosa kompetanse-tiltak rettet mot Den norske kirke eller andre trossamfunn, men vi har ved enkelte tilfeller hatt undervisning for kirkelige ansatte der de ansatte selv har ønsket at vi kommer.

Til tross for at Rosa kompetanse er et bestemt tiltak har begrepet rosa kompetanse blitt brukt av enkelte som et samlebegrep som omhandler kompetanse i kjønns- og seksualitetsmangfold. Det kan være litt forvirrende.

FRIs Rosa kompetanse er en av de største bidragsyterne på dette området i Norge, men vi ønsker å tydeliggjøre at det ikke nødvendigvis er oss det refereres til når rosa kompetanse brukes som begrep.

Arbeidsplassene vi møter gjennom vår undervisning, ønsker å bli enda bedre på å opptre inkluderende i praksis.

Vi samarbeider med de største profesjonsorganisasjonene på de ulike fagfeltene, vi som jobber med tiltakene har utdanninger og yrkesbakgrunner som ligner de vi møter og vi har styringsgrupper bestående av svært kompetente fagpersoner tilknyttet prosjektene våre for å sikre at det vi formidler er faglig forankret i menneskers arbeidshverdag.

Måten vi arbeider på sikrer et profesjonsfokus og ikke et ideologisk eller politisk fokus.

Steenhoff lurer på om Rosa kompetanse åpner for andre perspektiver enn sitt eget, og her ligger noe av misforståelsen om arbeidet vi gjør.

Vi tar nemlig utgangspunkt i den enkeltes profesjonshverdag, ikke vår egen, og når det gjelder kristne trossamfunn ønsker vi for eksempel å bidra til at de av oss som er kristne og skeive blir møtt av medmennesker som har kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i kirkelige trossamfunn.

Dette er ikke våre perspektiver som åpner opp for dette, men Den Norske Kirkes egne utvikling og demokratiske bestemmelser.

Når vi underviser barnehageansatte tar vi utgangspunkt i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, for skoleansatte tar vi utgangspunkt i gjeldende læreplan og opplæringslov, når vi møter sykepleiere tar vi utgangspunkt i ICNs etiske regler for sykepleie, når vi møter politi har vi fokus på skjerpende omstendigheter knyttet til hatkriminalitet, og for kirkelige ansatte vil det være relevant å ta utgangspunkt i hvordan de ansatte skal kunne ha kunnskap og verktøy for å gjøre et arbeid som er i tråd med Den Norske Kirkens egenformulerte mål, eksempelvis i lys av utredningen «Sett de undertrykte fri! Den norske kirkes engasjement for menneskerettighetene».

Noen av de spørsmålene vi søker å svare på med arbeidet vi gjør og i møte med profesjonene, er: Hvordan underviser man om kjønn og seksualitet på en inkluderende måte, og hvordan kan skolen forebygge identitetsbasert mobbing?

Har ditt politidistrikt gode rutiner for å avdekke hatkriminalitet? Har du som jobber i helsevesenet kunnskap nok til å tilby reelt likeverdige tjenester? Kan alle være seg selv på din arbeidsplass?

Dette er spørsmål som ikke omhandler hvilken teologisk forståelse man har, men om arbeidet man ut fra styrende, offentlige, juridiske dokumenter er satt til å gjøre.

Utgangspunktet vårt er at folk flest ønsker å gjøre en aller best mulig jobb, også når det gjelder temaer knyttet til kjønn og seksualitet. Kursene våre er ikke-konfronterende og gjøres med respekt for den enkeltes profesjonshverdag.

Vi bruker ikke pekefinger, men ønsker å forsterke ønsket praksis basert på hvilken jobb den enkelte profesjonsutøver skal gjøre.

Steenhoof skriver at: FRIs «rosa kompetanse»-ideologi formidles altså i ett sett, inn mot sentrale institusjoner i landet. De som forfekter et postmoderne, antikristelig syn på seksualitet og ekteskap, avholder seminarer hele tiden.

Steenhoof er hjertelig velkommen til å være med og observere undervisningen vår i praksis. Vi er trygge på at innholdet vårt på ingen måte oppleves slik det skisseres her.

Mer informasjon om Rosa kompetanse finner du på nett­siden foreningenfri.no.