Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Et klart nei til narkotika
Del
Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

I den norske debatten fremheves det at man bare vil avkriminalisere narkotika, og ikke legalisere. Avkriminalisering vil si at noe ikke lenger skal anses som straffbart, mens legalisering handler om å gjøre noe lovlig.

Dette kan isolert sett høres tilforlatelig ut, for ingen av oss ønsker at politiet skal gå hardt ut mot de tyngste rusmisbrukerne. Disse menneskene har mange sammensatte utfordringer, så vi mener heller ikke at harde straffer gjør livet deres bedre.

Men det handler om å ha to tanker i hodet samtidig. Vi ønsker ikke at de tyngste rusmisbrukerne skal få hardere straffer, men vi ønsker heller ikke at politiet ikke lenger skal ha noen virkemidler til å gripe inn blant unge mennesker som eksperimenterer med narkotika.  

Ved avkriminalisering vil ingen lenger ha den muligheten som politiet i dag har til å hjelpe unge mennesker som står i faresonen.  Både bekymringssamtaler, som politiet i dag gjennomfører tusenvis av hvert år, og ungdomskontrakter, er hjemlet i justissektoren, som alternative reaksjoner med påtaleunnlatelse.

Ungdom som følger vilkårene i sin ruskontrakt, får heller ikke i dag anmerkning på rullebladet. Dersom man overfører oppfølging til helsesektoren, vil ungdom som blir tatt for bruk og besittelse av narkotika fritt kunne velge bort ruskontrakt eller andre tiltak som kan bidra til å stoppe et begynnende rusproblem. 

Ved å fjerne konsekvensene for lovbruddet, senkes terskelen for å teste ut grensene, og oppfølgingen av den enkelte blir et frivillig tiltak. Hvor mange unge vil gli mellom fingrene våre og ut i et mer alvorlig misbruk?

Vi sender ut et signal om at narkotika ikke er så farlig. Jeg klarer ikke se hvordan økt aksept for narkotika kan gi flere barn og unge en trygg og god oppvekst.  

Streng regulering av narkotika er viktig for å forebygge at flere får problemer med rusmisbruk. Norsk Narkotikapolitiforening advarte i vår i en stortingshøring mot legalisering av cannabis blant annet med dette forebyggingsperspektivet: «Økt aksept for narkotikabruk vil føre til at flere ungdommer eksperimenterer med narkotika.

En andel av disse vil bli avhengige slik at det blir flere rusavhengige som igjen må behandles. Forebygging bør være det viktige på agendaen når man diskuterer endringer i ruspolitikken. Her handler det først og fremst om å sikre barn og unge en trygg og god oppvekst.»  

Flere må få hjelp ut av misbruket Når avkriminalisering diskuteres er ofte fokuset på å bidra til en bedre livssituasjon for de tyngste brukerne. Flere peker på at det er nytteløst å bøtelegge tunge rusmisbrukere.

Men avkriminalisering er ikke veien å gå for å forhindre at rusavhengige får bøter for bruk og besittelse av narkotika. 

Det er et raust rom både for påtaleunnlatelse med vilkår og helseoppfølging innenfor dagens rammer. Det nye KrF-programmet viser på en god måte vår forståelse av at rusavhengighet i seg selv er mest å regne som et helseproblem.

Tunge rusmisbrukere skal få helsehjelp og tett oppfølging. Vi mener alternative reaksjoner skal være foretrukken reaksjonsform i narkotikasaker som dreier seg om bruk og besittelse, men at forbudet mot bruk og besittelse av narkotika må opprettholdes.  

Jeg undrer meg også over premisset som stadig legges om at legalisering eller avkriminalisering av narkotika vil sikre et rusavhengig menneske behandling. Det blir for enkelt å hevde at KrF ved å forfekte et fortsatt tydelig nei til narkotika vil hindre personer med rusproblemer i å få god behandling.

Det er fortsatt en jobb å gjøre i norsk rusomsorg, uten tvil. Men dette er uavhengig av om en er for eller mot en liberalisering av lovverket, selv om det er god grunn til å hevde at heller sistnevnte vil resultere i større behandlingsbehov.

Behandlingskapasiteten må fortsatt bygges ut, hullene i behandlingsløpet må tettes og ettervernet må styrkes kraftig. Men avkriminalisering er ikke en forutsetning for en styrket omsorg rundt den enkelte. Jeg er redd den heller svekkes ved at færre fanges opp.  

Lover påvirker holdninger. Det betyr noe hva Stortinget sier er lovlig og hva som ikke er lovlig. Regjeringen har igangsatt arbeidet med en ny rusreform, hvor avkriminalisering er en av ingrediensene. Vi håper de revurderer, da dette vil være et svakt grep for å redusere omfanget av narkotikamisbruk i Norge. Si et fortsatt klart og tydelig nei til narkotika.