LIV: Problemet er at dette er
...
LIV: Problemet er at dette er en antagelse som ikke bygger på vitenskapelige fakta. Det finnes ingen fakta som viser at liv kan oppstå i laboratoriet, skriver Kjell J. Tveter. Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto
Hva er sannhet om skapelse?
Del
Jesus sier at den som fornekter ham for menneskene, vil han også fornekte for sin far.

Medisinerstudent Torbjørn Øygard Skodvin har en artikkel i Dagen 24 august om hva kristne skal mene om skapelsen. Han skriver at «Intelligent Design preges av påstander som enkelt kan tilbakevises vitenskapelig».

Jeg tillater meg å be om dokumentasjon på at denne setningen er korrekt. Hvilke påstander er falske? Jeg spør, for jeg har brukt svært lang tid på å sette meg inn i aktuelle teorier om nettopp skapelsen.

Jeg regner med at Skodvin går ut fra at universet er skapt av Gud. Derfor vil jeg konsentrere meg om livet, dets opprinnelse og utvikling.

Den rådende vitenskap regner med at livet har oppstått spontant av seg selv i løpet av en meget lang tidsperiode. Verdens ledende senter for kristen darwinisme, BioLogos, regner med det. BioLogos utelukker at Gud har skapt livet. Dr. theol.

Reidar Salvesen som er ansatt ved Ansgar har i Vårt Land gitt uttrykk for det samme. Jeg regner derfor med at både Ansgar og MF mener at livet oppstod spontant av seg selv uten at Gud var aktiv i skapelsen av livet – siden Salvesens doktorgrad var et samarbeid mellom disse to teologiske institusjoner.

Det er all grunn til å regne med at BioLogos har stor innflytelse innen norsk akademisk teologi. Det gir meg hjertesorg.

Problemet er at dette er en antagelse som ikke bygger på vitenskapelige fakta. Det finnes ingen fakta som viser at liv kan oppstå i laboratoriet.

Man har brukt milliarder av dollar på slik forskning de siste 65 år. Det denne forskning har vist, er at selv det enkleste liv er uhyre komplekst, og forutsetter spesifisert, kompleks og funksjonell informasjon som naturalistisk evolusjon ikke makter å forklare.

Skodvin skriver om «evolusjon». Da er det uhyre viktig at man skiller mellom makroevolusjon og mikroevolusjon. Alle mener at mikroevolusjon skjer. Det gjør det mulig for organismer å tilpasse seg forandringer i miljøet. Mikroevolusjon er en forutsetning for livets opprettholdelse. Derfor er jeg også evolusjonist – i denne betydning av ordet. Når ordet «evolusjon» brukes i vitenskapelig litteratur, er det nesten alltid slik mikroevolusjon det gjelder.

Makroevolusjon betyr at en art kan utvikle seg til en annen art. Evolusjonsteorien sier at krypdyr har utviklet seg fra fisk – og at fugler har utviklet seg fra dinosaurer. Men dette er antagelser som mangler vitenskapelig dokumentasjon, så langt jeg vet. Derfor ville jeg sette stor pris på å få slik dokumentasjon fra Skodvin. Det er heller ikke bevist rent vitenskapelig at mennesket stammer fra ape. Hvis makroevolusjon ikke kan bevises, faller evolusjonsteorien død til jorden.

En årsak til at jeg mener makroevolusjon ikke kan forekomme, er at for å få en ny dyreart er det nødvendig med tilførsel av ny biologisk informasjon. Liv forutsetter nemlig informasjon. Evolusjonsteorien kan ikke forklare hvor slik ny informasjon kommer fra.

Evolusjonsteorien baserer seg på at mutasjoner kan føre til ny biologisk informasjon. Forsøk viser at hvis en art skal kunne gi grunnlag for en helt ny art, må mutasjonene komme meget tidlig i fosterlivet. Senere mutasjoner gir ikke en ny art, men utelukkende misdannelser av arten. Men nå er mutasjoner som kommer tidlig i fosterlivet ikke forenlig med liv. Det finnes ingen arter som overlever slike tidlige mutasjoner. Derfor kan ikke nytt liv bero på mutasjoner.

En ny art forutsetter dannelse av et utall nye proteiner. Men dannelse av nye proteiner er en prosess som styres av et avansert informasjonssystem som tilfeldige og blinde prosesser ikke makter å generere. Proteinsyntesens kompleksitet er alene nok til at jeg ikke makter å tro på makroevolusjon.

Craig Venter er verdens ledende genetiker. Han sier at DNA er livets software. Software lages av dataeksperter. De vil bare le av den som forteller dem at software kan oppstå av seg selv. DNAs informasjon krever følgelig også en intelligens. Det er ikke intelligent å mene noe annet. Craig Venter sier også at livet utgjøres av et nanomaskineri med titusenvis av proteinmotorer i hver eneste celle. Dannelsen av og funksjonen til dette nanomaskineri er også underlagt kontroll og styring fra et avansert informasjonssystem.

Nyere funn viser at alle arter har gener som er spesifikk for arten, og ikke finnes andre steder i dyrelivet. De kan derfor ikke bero på evolusjonært slektskap. Disse gener kalles Orfan gener. I min bok «Livets Mysterium» argumenterer jeg for at slike gener best forklares med intelligent design. De er forenlig med en styrt og kontrollert skapelse av livets mangfold – i motsetning til evolusjonsteoriens tilfeldige og blinde prosesser. Jeg registrer, men har problemer med å forstå at norsk akademisk teologi ikke viser noen interesse for progressiv skapelse.

Siden jeg er medisiner, med 23 års fartstid som professor i klinisk medisin, hadde jeg håpet at kristne medisinere også var interessert i alternativer til evolusjonsteorien og hadde tatt kontakt. Derfor et forslag til Skodvin: Få til et seminar!

Denne problemstilling har blitt alvorlig for meg:

Jesus sier at den som fornekter ham for menneskene, vil han også fornekte for sin far.

Hvis vi fornekter at Gud og gudesønnen har skapt livet og livets mangfold, betyr det at vi da vil bli avvist av ham?

ansgar,biologos,craig venter,evolusjon,evolusjonsteorien,intelligent design,makroveolusjon,mf,reidar salvesen,skapelse,torbjørn øygard skodvin,vårt land,kjell j. tveter