Ingen trussel mot norsk suverenitet
Del
I et innlegg i Dagen 11. desember hevder Ole André Myhrvold at regjeringen vi gi EU kontrollen over norsk energi. Dette er selvfølgelig ikke riktig.

I Norge har vi et kraftsystem som i over hundre år har vært basert på den fornybare vannkraften. I EU ønsker en både å erstatte dagens kull- og kjernekraft med ny vind- og solkraft, og legge til rette for samarbeid mellom land for å styrke forsyningssikkerheten når kraftproduksjon blir mer avhengig av været.

Mesteparten av den norske vannkraften vår er regulerbar. Det betyr at vi kan produsere strøm når vi trenger den, noe som bidrar til god forsyningssikkerhet.

Norge kan dessuten eksportere strøm når det ikke blåser på kontinentet og prisene er på det høyeste, og importere når sol- og vindkraftverkene der går for fullt og prisene er lave.

For å nyttiggjøre oss verdiene i den norske vannkraften er det avgjørende med en god organisering og regulering av markeder og nettvirksomhet, både nasjonalt og mellom land. Norge har i flere tiår vært tilknyttet Sverige, Danmark og Nederland gjennom våre kraftforbindelser.

Måten kraftmarkedene i våre naboland er organisert på, har betydning for norske aktører og for våre mange offentlig eide kraftverk.

Behovet for bedre organiserte og mer velfungerende energimarkeder var bakgrunnen for at EU vedtok den tredje energimarkedspakken i 2009. I den sammenhengen ble ACER opprettet for å styrke samarbeidet mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene for energi.

Norge er tjent med å være en del av det europeiske energimarkedet. EØS-avtalen er grunnlaget for vår tilknytning til EUs indre marked, og sikrer like rammevilkår i Norge og EU.

Vi er tjent med at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har en plass rundt bordet når fremtidig regulering av kraftmarkedet skal utvikles. ACER skal ikke bestemme hvilken vei strømmen skal gå i strømledningene, det skal markedet gjøre.

Hovedoppgaven til ACER er å fremme samarbeidet mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene, og dette gjøres blant annet gjennom råd, uttalelser og anbefalinger.

På de avgrensede områdene hvor ACER kan fatte vedtak, er norske interesser godt ivaretatt gjennom våre EØS-tilpasninger og blant annet involvering av EFTAs overvåkingsorgan.

I EU er det fortsatt de enkelte medlemslandene, Rådet, Parlamentet og EU-kommisjonen som står for de store linjene i utviklingen av energipolitikken. Dette er ikke overlatt til ACER, og Norge har på ingen måte overlatt styringen over energipolitikken til et enkelt EU-byrå.

Det er ingen motsetning mellom dette og at EFTAs overvåkingsorgan, på grunnlag av et utkast fra ACER, kan fatte vedtak overfor norske myndigheter på avgrensede områder ved uenighet mellom landenes reguleringsmyndigheter.

Regjeringen ivaretar norske energiinteresser, og vi følger de politiske prosessene i EU tett i alle saker som kan påvirke Norge. Vi vil fortsatt ha nasjonal kontroll med investeringer i kraftproduksjon og overføring gjennom blant annet våre konsesjonsordninger.

Vi vil fortsatt ha en politikk som bygger på en fornuftig balanse mellom utbygging av fornybar energi og nye utenlandsforbindelser, og mellom forbrukernes og kraftnæringens interesser.

Denne debatten må og bør preges av fakta, ikke av følelser. Fakta er at denne saken verken er en trussel mot norsk suverenitet, eller noe som vil gi høyere strømpriser i Norge.