BARNEDÅP: «Dnk sier at det er
...
BARNEDÅP: «Dnk sier at det er over 130.000 barn som ikke er døpt. Det er også feil. Mange av disse er døpt – men ikke i Den norske kirke», skriver Arvid Ludvigsen. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Den norske kirke «knabber» barna
Del
I praksis innrømmer Dnk å ha registrert over 130.000 medlemmer som ikke er døpt. Kirkeloven tillater det! Det er ikke greit!

Den nye regjeringen har i Jeløya-erklæringen allerede strøket tilhørighetsordningen for Den norske kirke (Dnk). I en artikkel i Vårt Land den 19. januar om dette ble det uttrykt som at Regjeringen nå «dytter bort barn», ut av Dnk.

Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet var kontaktet, og ifølge artikkelen sier han nei til å skrote tilhørighetsordningen. Tidligere har det blitt hevdet fra kirkerådet at ordningen bør bort.

Jeg mener at tilhørighetsordningen gjør at Dnk «knabber» barna! I artikkelen i Vårt Land sies at over 130.000 barn tilhører Dnk uten å være døpt. Kirkeloven slik den er i dag gjør at Dnk registrer et barn som tilhørig i Dnk hvis et av eller begge foreldrene er medlem i Dnk (§3 i kirkeloven).

Det kommer greit fram i artikkelen at intensjonen med regelen er god. Men måten registreringen gjøres på og slik kirkeloven er laget er ikke bra!

Kirkelovens §3. pkt 10 sier at de som «hører inn under eller er medlem av Den norske kirkes, registreres i et sentralt medlemsregister for Den norske kirke». Merk at all registrering av de som «hører inn under» blir gjort uten foreldres vitende og vilje, kun med hjemmel i kirkeloven. Hvem studerer kirkeloven før fødsel?

Utfordringene oppstår når foreldrene utøver sin foreldreoppgave/-rett og gjør sitt valg og velger å døpe barnet i annet trossamfunn enn Dnk.

I DELK fører vi barn inn som medlem når barnet er døpt. Slik er det i trossamfunn som har barnedåp. Vi søker offentlig tilskudd ut fra årlig justerte medlemslister.

I Brønnøysund blir alle registrerte trossamfunns lister inklusiv register fra Dnk kjørt mot hverandre. Barnet som er døpt i DELK, og som Dnk har registrert som tilhørig, blir da markert som dobbeltregistrert.

DELK får ikke noe offentlig tilskudd for dette medlemmet. For Dnk har det ikke slike konsekvenser. Men det ser ut som DELK har ugreit medlemsregister.

Feilen er jo hos Dnk. Kirkeloven sier at man skal være døpt for å regnes som medlem i Dnk. I praksis innrømmer Dnk å ha registrert over 130.000 medlemmer som ikke er døpt. Kirkeloven tillater det! Det er ikke greit!

Lov om trossamfunn gir rett nok også trossamfunn utenfor Dnk anledning til å registrere barn som tilhørige. Men slik registreringen gjøres av Dnk i dag, og med de konsekvenser det har, anser vi i DELK det som uetisk å gå inn på tilsvarende ordning.

Vi skulle altså da kappes med Dnk om hvem som er først til å «ta tak i ungen», uten foreldres vitende! Vi gjør som vi har gjort; vi registrer barnet som medlem når vi har døpt barnet.

Ordning med å registrere «tilhørige» slik Dnk har gjort siden kirkeloven fikk den utforming den nå har på dette felt, har ført til masse ekstraarbeid for de trossamfunn som praktiserer barnedåp.

I dåpssamtalen må våre prester forklare foreldrene at de må «melde barnet ut» av Dnk når presten skjønner at en av foreldrene er medlem i Dnk. Dette blir fulgt opp i ulik grad av nybakte foreldre – det er en beskjed som lett forsvinner i ammetåka.

Saken virker jo helt absurd også. De har jo ikke nevnt for Dnk at de har fått et barn! Det er først når de henvender seg til DELK for dåp at de utøver sin foreldrerett om i hvilket trossamfunn de vil at barnet skal være medlem!

Og det er i varierende grad vi lykkes i å få ordnet opp i dobbeltregistrering senere. Det er foreldrene som selv må gjøre noe aktivt overfor Dnk – og det er jo helt uforståelig at de skal «melde barnet ut» av Dnk. Hvert år må vi i DELK og i andre trossamfunn gjøre mye arbeid for å prøve å rette opp dobbeltregistreringer.

Som nevnt medfører dagens ordning at DELK hvert år går glipp av merkbare beløp i offentlig tilskudd. For Dnk har det ingen økonomiske konsekvenser. Vi regner med at egentlig ønsker ikke Dnk å påføre andre trossamfunn ekstra besvær, eller blokkere for at rettmessige offentlige midler skal komme andre trossamfunn til gode. Likevel er dette en virkning av den praksis Dnk følger for registrering av tilhørige som ikke er døpt i Dnk.

Dnk må gjerne registrere at deres medlemmer får barn. Det er jo fint at Dnk ønsker å følge dem opp med trosformidling senere. Men Dnk må gjøre denne registreringen på en måte som ikke har de bivirkninger dagens ordning har. Registreringen bør være i tråd med personvernlovgiving. Da må nok foreldrene bli spurt om det er greit at Dnk registrerer deres barn i et slikt register.

Dnk har i dag loven på sin side slik de praktiserer tilhørighetsordningen, men loven er «helt på jordet» på dette felt. Det er merkelig at lovgivere til dagens kirkelov har greid å si at de som ikke oppfyller kravet til medlemskap (kirkelovens krav om dåp) skal kunne registreres slik at de fremstår som medlemmer i sentralt register. (jf kirkelovens §3.10).

Når medlemsregistre for trossamfunn sammenholdes i Brønnøysund blokkerer de «tilhørige» i Dnk for at det trossamfunn som har døpt barnet får aksept for det medlemskap foreldre har valgt. Dnk var først ute – de gjorde registreringen straks melding innløp til folkeregisteret etter fødsel.

Grunnlaget for registreringen skjer når den gravide kvinne blir registrert på sykehuset. Da blir det spurt om hvilket trossamfunn foreldrene har. Et svar på det spørsmålet er vel ikke å anse som aksept for hvilket trossamfunn barnet skal registres i?

Jeg har hørt fra flere hold at bare medlemskap i Dnk blir registrert, selv om «forskrift for melding av fødsler» sier at foreldres medlemskap i trossamfunn skal registreres.

Jeg er blitt fortalt at Dnk blir notert fordi det er så mye enklere å rapportere om Dnk til folke­registeret. Så her gjøres det brudd på offentlige regler på syke­husene også.

På folkeregisteret sier de at hvis de får melding om barne­fødsel der foreldre tilhører DELK, så vil DELK få beskjed om det. I DELK har vi ikke fått slike ­meldinger på veldig mange år.

Det er på høy tid å få bort den måten som tilhørighetsregistreringen skjer på. Og Dnk må ta den store jobben det er å flytte de vel 130.000 barn de i dag har registrert som tilhørige over i et annet register, og hvor foreldre er forespurt om registreringen. De må ut av det sentrale medlemsregister.

Dnk sier at det er over 130.000 barn som ikke er døpt. Det er også feil. Mange av disse er døpt – men ikke i Den norske kirke. En ny felles lov for trossamfunn gir håp for forandringer. Men på dette felt burde Dnk ta grep umiddelbart. Og de bør se i øynene den byrde de lager for andre trossamfunn, samt den store feilen de har i sine medlemsregistre. Dagens ugreie lover og regler på dette felt må bort! Tilhørighetsordningen må skrotes!

jens-petter johnsen,den norske kirke,vårt land,jeløya,kirkerådet,barn,kirkeloven,regjering,foreldre,fødsel,utfordring,døpes,trosssamfunnsloven,delk,barnedåp,tilskudd,uetisk,register,brønnøysund-nytt-register,tale,personvern,folkeregisteret,sykehus,gravid