GUDS VERDEN: Fagrådet, inklusi
...
GUDS VERDEN: Fagrådet, inklusiv NLA-lærere, stiller seg helhjertet bak Bjørn Are Davidsen (bildet) og vurderingen om å la en ateist anmelde boken Guds verden. Foto: Magnar Børnes
debatt
Fagsjekk på sekulær grunn
Del
Debatten om skapelsen kan dypest sett summeres opp i følgende spørsmål: Har Gud virkelig sagt at himmel og jord ble skapt på seks dager og at Gud dømte ondskapen på jorden med en global flom? 

Fagrådet for fagsjekk.no forsvarer i Dagen 5/10 påstander om boken Guds verden, som er utgitt av Skaper, men begår samme feil som fagsjekks redaktør, Bjørn Are Davidsen. Fagrådet inklusiv NLA-lærere stiller seg helhjertet bak Davidsen og vurdering om å la en ateist anmelde boken.

Davidsens valg av anmelder kan forklares med at han, med tanke på verdens tilblivelse og utvikling, tror omtrent det samme som ateisten. Forskjellen er at Davidsen også tror det fins en Gud som sparket ballen i gang. Denne ateistiske tilnærmingen (livets skapelse og utvikling uten Guds inngripen) forsvares av NLA-lærerne.

Fagsjekk springer ut fra Laget (NKSS) men vil være «religiøst nøytrale». Det er spesielt. Skaper ønsker å stå på bibelsk grunn. Den som forkaster den grunnen, blir ikke nøytral. Jesus sier: «den som ikke samler med meg, han sprer.» (Matt 12:30b) og «Ingen kan tjene to herrer» (Matt 6:24a)

Fagsjekks sekulære utgangspunkt har dermed menneskelige sannhetsmål. Bøker og forhold som skal faktasjekkes, sjekkes ikke mot den ultimate standarden for en kristen, Bibelen. Som den autorative kilden til kunnskap må andre kunnskapskilder som konsulteres prøves på den. Kommer Bibelen og en annen kilde i konflikt vises troen sanne feste i hvilken kilde man fester lit til og hva man kan gå på kompromiss med.

Bibelen sier lite om inkvisisjonen og kristningen av Norge. Det er uproblematisk å støtte faglig kritikk av lærebøkers eventuelle skjeve fremstillinger her. Skapelsen er av en annen karakter. Bibelen sier mye her og det er viktig, fordi det forteller om Guds karakter, Guds status i forhold til mennesker og menneskers status i forhold til dyr, og mye annet. Fagsjekk spiller seg selv ut over sidelinjen, ikke bare i forhold til boken Guds verden, men generelt i forhold til faglig omtale av teorier om opphavet. Dette er ikke akkurat uvesentlige spørsmål når man vil faktasjekke norske skolebøker.

Når fagsjekk velger en ateist til å anmelde en bok som omhandler blant annet skapelsen, velger man ikke bare å la sekulært og ateistisk tankegods overstyre Bibelen. Nei, man velger rett frem å kaste Bibelen over bord i denne sammenhengen. Den anses som ikke relevant, for å si noe om hvordan verden ble skapt eller hvordan livet utviklet seg. Svarene på dette henter man fra naturalistisk naturvitenskap, som på forhånd utelukker Gud. Derfor gjør det ingen forskjell å bruke en ateist som anmelder.

En ateist er en person med trosbekjennelsen: «Jeg tror ikke på Gud Fader, Den Allmektige, Himmelens og Jordens Skaper.» Ateisten tror ikke på Jesus Kristus, Den Hellige Ånd, Syndenes Forlatelse, Legemets Oppstandelse og Det Evige Liv.

Den som tror slik beskrives i Bibelen som en dåre. Det er rett og slett dumt å ikke regne med Gud som skaper. Fagsjekk understreker mer enn noen behovet for en bok som Guds verden, med mål om «å bidra til å gjenopprette et bibelsk verdensbilde og en kristen virkelighetsforståelse».

Den ateistiske anmelderen erkjenner selv at historisk vitenskap krever tolkning. For Skaper er den selvsagte tolkningsrammen Bibelen. Derfor tror vi at Gud skapte mirakuløst, og at de fleste fossiler, som representerer død, stammer fra flommen, som kom etter syndefallet, da døden ble innført.

Men det er jo selvsagt at en ateist ikke kan legge slike forklaringer til grunn. Tvert om er han tvunget til å ha et annet utgangspunkt, nemlig at den Gud som ifølge ham ikke finnes, aldri og på ingen måte kan ha grepet inn i historien. Det er sjokkerende når kristenledere ikke ser dette, men i stedet adopterer samme måte å tenke på.

Også de må, for å støtte en slik tilnærming, gå med på ateistens premisser om ikke å blande Gud inn i skapelsesprosessen og vannflommen – hvis ikke hadde det vært meningsløst å bruke ham som anmelder. Føles det ikke rart å stå i samlet tropp med de som og i Noahs dager tvilte på Guds Ord om flommen? Slik som det var i Noahs dager skal det bli igjen. (Matt 24:37; Luk 17:26; 2Pet. 3.) Jeg ber om at kristenfolket våkner for dette!

I kronikken «Forkynn Ordet» (16/09) skrev jeg om studier som viser at evolusjonstro og gudstro går dårlig sammen. Likevel anklages vi som forkynner at Gud skapte jorden slik det står skrevet, for å legge stein til byrden for unge kristne. De kan miste troen når de kommer videre i utdanning og lærer hvordan det egentlig er, sies det. For det første er det et knefall for ideologisk basert kunnskap å tenke slik. For det andre tror jeg, som nevnte studier viser, heller ikke det er sant.

Den som læres opp i Bibelen og har Åndens åpenbarelse over Ordet, står langt bedre rustet enn en teistisk evolusjonist. Vi snakker ofte om faren for å miste troen, men realiteten er at mange overbeviste teistiske evolusjonister allerede har gitt slipp på viktige sider av troen på Guds Ord og Skriftens autoritet.

Debatten om skapelsen kan dypest sett summeres opp i følgende spørsmål: Har Gud virkelig sagt at himmel og jord ble skapt på seks dager og at Gud dømte ondskapen på jorden med en global flom?

Fagsjekker vi med Bibelen får vi svaret: Det står skrevet. Mange kristne i verden i dag lider for sin tro. Tenk for et vitnesbyrd kirken i vesten kunne vært om Bibelen hadde vært autoriteten over tanke, tro og liv, og man ikke så lett lot seg forblinde i tilpasningsdyktighetens navn.

«Alt dette har jo min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en nedbrutt ånd og er forferdet over mitt ord.» Jes 66:2

fagsjekk.no,bjørn are davidsen,nla,laget nkss,jesus,sekulært