SKAPELSEN: Jesus viser flere s
...
SKAPELSEN: Jesus viser flere steder at han anser urhistoriens beretninger som historiske begivenheter. Når Ordet ikke lenger kan brukes i trosforsvaret, har man i realiteten gitt avkall på en essensiell del av rustningen man har som kristen. Foto: Kenneth Fjell Rasmussen
debatt
Forkynn Ordet
Del
Kristne bør ikke slutte å forkynne at verden ble skapt på seks dager! Kristent trosforsvar bør tvert imot ta et solid oppgjør med en ateistisk fundert ideologi 
om evolusjon og utvikling i millioner av år.

Det påstås relativt ofte at forkynnelsen av seks dagers skapelse fører unge ut i troskrise. Dersom det er sant, bør jo ingen snakke slik om skapelsen.

Dersom det å forstå første Mosebok bokstavelig fører til at man må fornekte vitenskapen eller tvinges til å velge mellom tro og vitenskap, rimer det dårlig å drive trosforsvar på et slikt grunnlag.

Dersom ungdom som blir utsatt for dette i realiteten må møte verden der ute rustet med plastikksverd og pappskjold, slik en nylig skrev om dette, så er det klart at vi som kristne burde slutte å forkynne slik.

Men kristne bør ikke slutte å forkynne at verden ble skapt på seks dager! Kristent trosforsvar bør tvert imot ta et solid oppgjør med en ateistisk fundert ideologi om evolusjon og utvikling i millioner av år.

Når jeg i avisen Vårt Land i forrige uke forsvarte Skapers nye lærebok «Guds verden» med å vise til Guds fulle rustning i Efeserne 6, så er det nettopp fordi vi der får god informasjon om rett utstyr i trosforsvarets tjeneste. Våpenet som vi skal stå rustet med i denne kampen er Åndens sverd – Guds Ord.

Dette gjelder også i spørsmålet om universets opphav og historie. Å bruke andre våpen i stedet for Ordet gir oss ikke noe fortrinn. Der er ikke tilfeldig at det i dag er en betydelig kamp knyttet også til hvordan vi skal drive trosforsvar.

Dersom fienden kan få fravristet oss våpenet, eller få oss til å stole på andre våpen, er kampen snart over. En kriger uten sverd blir nokså ufarlig og kan nesten når som helst beseires.

Men den som har Guds Ord kan ikke beseires. Derfor ga Skaper i vinter også ut boken «Hva er god apologetikk?», for å fremheve viktigheten av det å bygge på og bruke Guds Ord i trosforsvarsarbeidet. Guds Ord er fundamentalt, og Guds Ord er virkekraftig.

Men er det ikke for mye forlangt at ungdom skal tro at jorden ble skapt på seks dager, også selv om Guds ord sier det? Bør vi ikke tenke at vi kan være litt romslige når vi forkynner rundt dette?

Saken er at Guds Ord ikke er tvetydig rundt dette. Tvert om er Bibelen meget presis i beskrivelsen av hva som skjedde de seks dagene. I 2 Mos 20,11 oppsummeres det: «For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er.»

Jesus viser også flere steder at han anser urhistoriens beretninger som historiske begivenheter.

Når Ordet ikke lenger kan brukes i trosforsvaret, har man i realiteten gitt avkall på en essensiell del av rustningen man har som kristen. Man har også gitt avkall på det eneste angrepsvåpenet man har, når troen skal plantes og bygges opp hos nye.

Det er altså der ungdom opplæres i at jorden ikke er skapt på seks dager, men har blitt til gjennom millioner av år med evolusjon, at troen reelt sett står i fare.

En amerikansk studie fra Pew Research Center fra 2014 med over 35.000 respondenter viser en tydelig sammenheng mellom Gudstro og skapelsestro. Blant de som er helt sikre på at Gud finnes, tror nesten halvparten at mennesket ikke er utviklet.

Blant de som kun er nokså sikre på Guds eksistens tror bare en femtedel på det samme. Det ser altså ut til at det er vanskeligere å tro på Gud, når man aksepterer evolusjon.

Det er slik det står i hebreerne 11 «tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser» og «Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige».

En annen studie gjengitt i boken «Already gone – Why your kids will quit church and what you can do to stop it» viser en klar sammenheng mellom avstandstagen til kirken og manglende tro på at Bibelens urhistorie er sann historie.

Her er undersøkelsen gjort blant unge mennesker som har sluttet å gå regelmessig i kirken.

Noen av disse planlegger å komme tilbake senere, mens andre ser seg helt ferdig. Blant de som tenker å komme tilbake er det nesten dobbelt så høy andel som tror på Bibelens urhistorie.

Det forholder seg altså, både ut fra Bibelens eget vitnesbyrd og statistisk materiale, motsatt av det som påstås fra flere apologetiske miljø i kristen-Norge.

Det er det å gå bort fra Bibelens ord om skapelsen, som bidrar til at troen forvitrer. Egentlig er dette ikke vanskelig i det hele tatt.

Forteller man ungdom at Bibelen er sann er det større sannsynlighet for at de leser i Bibelen og bevarer troen, enn om man forteller dem at selve opphavsberetningen og den tidlige historie er myter og poetiske fremstillinger som i liten grad er etterrettelige – gjerne målt etter en standard som ligger utenfor Guds ord og dermed gis høyere autoritet enn Guds ord.

Med boken «Guds verden» ønsker Skaper å gi ungdom del i et bibelsk verdensbilde og en kristen virkelighetsforståelse. Vi ønsker å tydelig plassere hele bibelhistorien i virkelighetens verden på en slik måte at tro og vitenskap forenes i Guds Ords lys.

Ungdom fortjener å høre sannheten! Til deg som fortsatt akter å undervise og gå fram etter Bibelens Ord lyder ordet som Josva fikk ved starten av sin tjeneste:

«Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.» Jos 1:9

andreas årikstad,skaper,debatt,meninger,forkynnelse,kristenliv,evolusjon,bibelen