Jan Erik Sundby er generalsekr
...
Jan Erik Sundby er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. Foto: Dagen-arkiv
debatt
Elevmiljø og opplæringsloven
Del
Det er i manges øyne ekstra belastende når en kristen skole feiler på dette området.

Kristne Friskolers Forbund (KFF) er opptatt av elevmiljø og hvordan skolene skal oppfylle formalkravene til kapittel 9 A i opplæringsloven.

Det ble vedtatt nye regler om skolenes saksbehandling i 2017. Mange av sakene knyttet til 9 A som fylkesmennene behandler i forbindelse med klager som de mottar, bidrar til å korrigere rutinene både for friskoler og offentlige skoler.

Dagen har den siste tiden skrevet om elevmiljøet ved Kvitsund Gymnas. Fylkesmannen har blant annet påpekt manglende referatføring av samtaler ved Kvitsund.

Kvitsund er medlemsskole i KFF. Vi kommer med noen betraktninger tilknyttet temaet elevmiljø. Opplæringsloven kapittel 9 A slår fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak, sørge for å rette på dette, sier loven.

Det subjektive kriteriet krever at elever har mulighet til å ytre seg, og at skolene også må arbeide aktivt for å få elevers opplevelser på bordet. Loven har formalkrav til skolene om hvordan dette følges opp.

KFF og medlemsskolene er opptatt av elevmiljøet primært fordi det er svært viktig for den enkelte elev og en sentral grunnstein i det å være en kristen skole.

Det fleste vil tenke at elevmiljø er en avspeiling av sammenhengen mellom liv og lære. Det er i manges øyne ekstra belastende når en kristen skole feiler på dette området.

Det er den faktiske behandlingen av miljøsaker som skolene opplever som mest krevende. Få saker har enkle løsninger. Ofte er flere elever, ansatte og foreldre med divergerende oppfatninger inne i bildet.

Skolens mål skal være å finne løsninger slik at alle elever trives. Relativt ofte ser vi at fylkesmennene har andre oppfatninger enn skolen når en av partene i en sak klager.

Dagen dveler mye ved nedgang i elevtall ved Kvitsund. Vi ser fra år til år svingninger i elevtall ved mange av våre medlemsskoler.

Det er sjelden enkle forklaringer på dette, enten elevtallet går opp eller ned, men det er klart at elevmiljø er en faktor.

Friskoler har derfor også en egeninteresse som bedrift i å ha et godt elevmiljø. KFF mener at friskoler generelt legger mye ressurser i miljøarbeid. Mange medlemsskoler har i likhet med Kvitsund internat.

Selv om internat juridisk ikke er en del av skoledriften, er skolene bevisst på at disse virksomhetene henger sammen i elevenes opplevelse av skolemiljøet.

Dagen omtaler også en personalsak hvor den bakenforliggende årsaken er nedgangen i elevtall. Det overrasker mange når friskoler sier opp ansatte grunnet nedbemanning.

Det forekommer ikke ofte i skolen, men er en dyd av nødvendighet når elevtallet faller. Tilskuddsordningen sikrer ingen kontinuitet eller utjevning over tid og er kun knyttet til elevtallet.

Dette er en virkelighet som styret og rektor må ta hensyn til for å drive i samsvar med regelverket.

kristne friskolers forbund,jan erik sundby,debatt,meninger,kvitsund gymnas,kvitsund