Øyvind Åsland er generalsekret
...
Øyvind Åsland er generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband. Foto: Andrea Øien Sæverud
Debatt
NLM og sunt lederskap
Del
Endre Stene kommer med sterke beskyldninger mot NLM i sin kronikk i Dagen 19/8, og Dagen har fulgt opp med flere artikler. Her er noen viktige presiseringer fra vår side.

Utgangspunktet for Stenes innlegg er svært alvorlig: Menigheten Knutby i Sverige. Selv om det er viktig å lære av det som gikk galt i Knutby, tror vi ikke parallellen Stene drar mellom overgrepene i denne menigheten og situasjonen i NLM legger til rette for en god samtale om viktige spørsmål.

Det betyr ikke at alt fungerer perfekt i NLM. Derfor ønsker vi å jobbe systematisk med å bygge en kultur med rom for ærlighet og uenighet.

Stenes kritikk inneholder mange sterke ord. Han snakker om «tillitskrise», lite internkritikk, at mange ikke blir hørt, og at personalbehandlingen mangler «medmenneskelighet og barmhjertighet». Stemmer dette?

Svaret avhenger nok av øynene som ser og den enkeltes opplevelser av enkeltpersoner i NLM, av kultur og av eventuelle konflikter. Nettopp derfor ønsker vi å lytte til kritikk og spørre hva vi kan forbedre. For også ledere i en misjonsorganisasjon kan gjøre feil og ta dårlige avgjørelser.

Noe av det vi har gjort de senere år i NLM, er å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser blant de ansatte. Her gis anonyme svar. Heldigvis viser undersøkelsene stor trivsel.

De aller fleste svarer for eksempel at uenighet håndteres på en ryddig måte i organisasjonen vår. Vi har også systemer som gjør at ansatte kan melde fra hvis de føler seg urettferdig behandlet eller ser kritikkverdige forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. NLM Medarbeiderforening er også en viktig part med tanke på situasjonen for våre ansatte.

Så vet vi at konflikter fra tid til annen vil dukke opp i alle store organisasjoner - og på alle arbeidsplasser. Iblant står vi overfor saklig uenighet, kanskje ut fra teologi, og da kan vi praktisere stor åpenhet.

Andre ganger står vi overfor krevende personalsaker. Da er vi som arbeidsgiver avskåret fra å fortelle offentlig om sakenes innhold av hensyn til involverte personer og deres personvern. Når slike saker havner i mediene settes vi i en vanskelig situasjon. Svarer vi ikke, kan vi fremstå som lukket og avvisende. Samtidig blir det vanskelig å gi gode svar når vi ikke kan gå ut med taushetsbelagt informasjon.

Til tross for en lang kronikk og flere intervjuer i Dagen, har Stene i liten grad konkretisert sine sterke beskyldninger. Flere av sakene han viser til ligger så langt tilbake i tid at verken de som nå sitter i NLMs hovedstyre, eller nåværende generalsekretær, var involvert.

Når det gjelder varslingen Stene nevner med ti saker som er sendt NLMs kontrollkomite, så er vi nå gjort kjent med hvilke saker det er snakk om. Alle disse har tidligere blitt grundig behandlet på ulike nivåer i organisasjonen vår. Men nettopp fordi vi her står overfor personalsaker, kan vi ikke kommentere disse nærmere.

I Dagen 25/8 sier Stene at han selv har vært part i en konkret sak. På den bakgrunn kan vi bekrefte at vi har hatt svært mye dialog med Stene. Saken han viser til har vært behandlet i en rekke organer i NLM. Slik sett mener vi Stene både er blitt hørt og tatt på alvor. Han står fritt til å være uenig i vår konklusjon, men vi avviser bestemt at han er en varsler som er blitt utsatt for maktmisbruk og gjengjeldelse.

I konflikter og personalsaker skjer det dessverre iblant at de involverte forblir uenige både om sakens faktiske innhold og om alvorlighetsgraden. Da er det ikke så overraskende at den ene parten - som Stene nå gjør seg til talsmann for - mener å ha blitt dårlig behandlet.

Som ledere i NLM må vi uansett ta de avgjørelsene som vi mener er rett i henhold til norsk lovverk og egne verdidokument og retningslinjer. Og vi må erkjenne at vi ikke alltid klarer å gjøre alle parter fornøyde i vanskelige saker.

NLM er ingen liten organisasjon der få personer styrer det meste, og det er en styrke for NLM. Vi har demokratisk valgte regionstyrer og et hovedstyre, en administrasjon på hovedkontoret og en kontrollkomite. Alle skal ikke vite alt, men siden det finnes alternative kanaler, vil ledere kikkes i kortene.

I vanskelige saker gjennomføres det iblant - og det gjelder også for noen av sakene som Stene viser til - eksterne evalueringer og gjennomganger. Det kan vi lære av. Men når slike gjennomganger legges frem til avsluttende behandling i hovedstyret, må punktum settes.

Selv om NLM har ordninger og organer som skal sikre åpenhet og hindre maktmisbruk, er vi ikke immune mot en usunn kultur. Men vi har systematisk arbeidet med personalverdiene våre det siste tiåret. To av personalverdiene våre er åpenhet og respekt. Vi har et sterkt ønske om å følge opp disse verdiene også i praksis, og bygge et tillitsfullt arbeidsmiljø der det er rom for ulikhet.

øyvind åsland,norsk luthersk misjonssamband,endre stene,konflikt,personalsak