OLJEBERGET: Hvor skal Menighet
...
OLJEBERGET: Hvor skal Menigheten, millioner av mennesker i herlighetslegemer, bosettes? I Israel? Kristus skal vel styre fra Jerusalem? Hvordan vil verdens sekulære og religiøse herskere reagere? Og folk og øvrighet i Israel, spør innsenderen. Foto: Leonid Spektor, Adobe Stock
Debatt
Fred i ett tusen år? Her på jorden?
Del
En del forkynnere tror at det skal bli et fredsrike på Jorden her, og at dette riket skal bestå i ett tusen år. Hvilke skriftavsnitt i Bibelen bygger disse sin forståelse på, og hvilke tanker har de om hvordan det eventuelle fredsriket skal fungere?

Læren om et tusenårsrike har sitt utgangspunkt i noen skriftavsnitt fra Åpenbaringen Jesus Kristus ga apostelen Johannes, mens denne var forvist til øya Patmos. Disse avsnittene har ført til forskjellige tolkninger. Nedenfor vil jeg nevne de tre jeg har hørt forkynt i den senere tid.

1. Åpenbaringen 20:1-2,hvor Johannes får vite at Satan skal bindes i tusen år, slik at han ikke lenger kan forføre folkeslagene, er teksten som har skapt troen på et millennium med fred på Jorden. Man tror også at Menigheten blir hentet før Satan bindes, og deretter vil returnere til Jorden sammen med Kristus for å styre her nede i en tusenårsperiode med fred.

Denne forståelsen skaper noe undring: Hvor skal Menigheten, millioner av mennesker i herlighetslegemer, bosettes? I Israel? Kristus skal vel styre fra Jerusalem? Hvordan vil verdens sekulære og religiøse herskere reagere? Og folk og øvrighet i Israel? Hvordan skal Menigheten forholde seg til de verdslige? - og alt verdslig? Blir det heftige kamper?

Eller vil det «automatisk» bli fred og harmoni når Kristus inntar en jordisk trone, selv om det på Jorden da befinner seg bare fortapte mennesker? - de som ikke ble med ved opprykkelsen, men «venter» på den annen død - Ildsjøen.

Ja, Satan skal bindes. Det er sannhet, for det har Kristus forkynt til Johannes. Men det står ikke noe om at ondskapens åndehær i himmelrommet skal være bundet i tusenårsperioden, heller ikke makter, myndigheter og verdens herskere - Satans tjenere som lever når «fredsriket» begynner (Ef. 6).

Så da tenker jeg: Fred på denne Jorden? - og - hvorfor tror og venter man på fred på denne syndige Jorden, når Kristus har sagt Han forbereder boliger for Sine i Himmelen, på Den nye jord og i Det nye Jerusalem, Jorden og Staden uten synd? (Joh. 14)

Flere momenter til undring: Hvilke oppgaver skal Kristus ha i det eventuelle «fredsriket»? Han skal ikke forkynne til frelse for allerede fortapte, det går klart frem av utallige tekster i Bibelen, bl.a. Matt. 25 og Joh. 3:16-21.

De som ble tilbake på Jorden etter Menighetens opprykkelse, er jo allerede - som nevnt - dømt til Ildsjøen. I løpet av millenniet vil det også bli født flere generasjoner rundt om i verden, hva med disse? Tror man alle vil omvende seg (og bli fredelige) etter hvert som de blir voksne?

2. Andre forkynnere menerat Menigheten blir hentet ved Kristi første gjenkomst, og blir i Himmelen mens Jesus Kristus tar med seg 144.000 hellige israelere ned til Jorden (Åp. 7 og 14) for å ta oppgjør med folkeslagene som har plaget Israel og delt deres land. Er det i denne perioden Kristus og de nevnte hellige skal styre folkene med jernstav? Og hvor lenge? - 3 1/2 år, samme tidslengde som Hans tjeneste varte første gang Han var her? Jf. Dan. 12:7ff.

3. Det er også noen som forkynner at Jesus Kristus skal ta med seg alle de hellige, inkludert de 144 000, ned til Jorden - til et fredsrike med en varighet på ett tusen år. Om dette skal skje umiddelbart etter opprykkelsen, har jeg ikke hørt forkynt noe om. I så fall er Jorden da bebodd av bare mennesker dømt til Ildsjøen, som nevnt under punkt 1. Skal det så bli enda en opprykkelse, straks etter tusenårsperioden?

Så kan man undres: Vil alt det nevnte - eller noe av det - foregå fra Himmelen, skjult for Jordens folk? - usynlig, bare at virkningene er synlige, om man er oppmerksom og kobler hendelser til riktig tid og sted? At Kristus regjerer fra Himmelen, kan vi se av flere kapitler i Åpenbaringen. Han kan selvsagt også være usynlig tilstede hvor som helst på kloden her, også på Oljeberget, også sammen med de 144.000 hellige.

Noen vil ikke tro at en del av hendelsene i Åpenbaringen allerede har skjedd, men det har de jo. Også dette: Israel har fått tilbake (en del) av landet. Og - profetien i Sakarja 14:16ff - om Løvhyttefesten, oppfylles i våre dager. Men, har Satan vært bundet og løst tidligere i historien? Er Satan løs nå? Forfører han folkeslagene i dag?

Når det forkynnesom et fredsrike her, henvises det til skriftstedet om at «ulven skal bo sammen med lammet» osv. Hvem er lammet og hvem er ulven som profeten Jesaja skriver om i sin bok, kapittel 11?

Hendelsene i nevnte profeti handler jo om Jesu Kristi første komme til Jorden og om forvandlingen som skjer i og mellom mennesker når Han får bli deres Læremester og Herre. Vers 3 og 4 og resten av Jesaja-kapitlet vitner heller ikke om at profetien omtaler et jordisk fredsrike, og heller ikke livet på Den nye jord.

Når tusenårsperioden er over, skal Satan løses fra fangenskapet, men bare en kort tid. Da skal også de som døde uten å ha tatt imot Kristus, stå opp. Både disse - og Satan - blir dømt til Ildsjøen, ifølge Åpenbaringens kapittel 20. Men først får Satan det travelt med å forføre folkeslagene til å angripe Israel.

Noe som ikke vil lykkes: ild faller ned fra himmelen og fortærer dem (ved overnaturlig ild? - eller bomber fra fly?) Og dette er alvorlig: Kristus skal straffe land og folk som har gjort urett mot Israel og delt - eller vil dele - deres land. Det bør også Norge merke seg.

Ja, spørsmålene ståri kø når man leser Åpenbaringen og de gamle Profetene. Naturlig nok er det mange spekulasjoner omkring disse hendelsene. Selv har jeg ikke funnet noe belegg i Bibelen for et fredsrike i ett tusen år på Jorden her, verken hos profetene, i evangeliene eller i brevlitteraturen, og heller ikke i Kristus-åpenbaringen gitt apostelen Johannes.

Men, mange som venter på «fredsriket», forbereder seg - i troen på at de skal være med i dette riket: de kjøper hoteller, bygger svære bolig- og menighetskomplekser og samler seg andre jordiske eiendommer og gods av forskjellig slag.

Jesus Kristus sa: «Samle dere ikke skatter på jorden», og «Mitt rike er ikke av denne verden».

Konklusjon: Det viktigste for enhver kristen, bør være å ha blikket festet på Jesus Kristus, Forsoneren; tro alt Guds Ord, at alt har skjedd og vil skje som profetert og forkynt, det vi forstår og ikke forstår, det vi kan tidfeste og ikke kan tidfeste. Jesus Kristus oppfordret oss til å våke og be og vandre slik at Han vil kjennes ved oss når Han kommer tilbake for å hente Sin sanne menighet.

Ingen blir frelst på grunn av gode gjerninger, men bare ved troen på Kristus, den korsfestede, oppståtte og levende Herre. Kristus bekreftet at Hans Fars ord, Guds Ord, er Sannheten, jf. også Åp. 22:10-20.

Så vet vi at også de som i oppriktig anger kommer til Ham i «den ellevte time», får del i det evige Livet på Den nye jord. Det bør likevel ikke anspore noen til å utsette valget. Mange dør uten tid til å vende om.

endetiden,greta aune jotun,1000årsriket,tusenårsriket,eskatologi