Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
debatt
KrF og Grunnloven
Del
Bør ha annet å ta seg til enn «å slå inn åpne dører».

I et forslag før siste stortingsmøte før sommeren foreslår KrF at § 93 i Grunnloven endres med følgende tilleggsbestemmelse: «Menneskeverdet skal være ukrenkelig, og enhver har rett til legemlig integritet fra unnfangelse til naturlig død.»

Hvis KrF leser 17. mai-grunnloven fra 1814 i lys av dens opprinnelige ånd og prinsipper, vil de oppdage at bestemmelsen er ivaretatt allerede. Nærmere bestemt i nåværende § 6 opprinnelig § 5 andre setning:

«Blant arveberettigede regnes også den ufødte, som straks inntar sitt tilbørlige sted i arvelinjen når han eller hun fødes til verden.»

Bestemmelsen fastslår at ethvert unnfanget individ har krav på å bli oppfattet som et arveberettiget og dermed fritt og selvstendig rettssubjekt i og av kongeriket.

Ifølge Grunnloven har ufødte altså samme rettsvern som innfødte. At bestemmelsen ikke kun gjelder Kongen og hans familie, følger av at i regjeringens møter med Kongen i statsråd er Hans Majestet hver enkelt innfødt og ufødt sin personlige stedfortreder, jf. solidaritetsprinsippet en for alle, alle for en og tittelen: «Vi Harald Norges konge». Solidaritetsprinsippet er altså Grunnlovens bærende prinsipp.

Dette følger stringent logisk av Grunnlovens opprinnelige ånd og prinsipper. Vilkår som medlemmer av Stortinget under ingen omstendigheter verken har anledning til å endre eller handle i strid med.

Det siste følger av første bestemmelse i paragrafen som avslutter Grunnloven både i 1814 og i 2020:

«Viser erfaring at noen del av denne kongeriket Norges Grunnlov bør forandres, skal forslag derom fremsettes på første, annet eller tredje storting etter et nytt valg og kunngjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første, annet eller tredje storting etter neste valg å bestemme om den foreslåtte forandring bør finne sted eller ei. Dog må en slik forandring aldri motsi denne Grunnlovs prinsipper, men bare angå slike modifikasjoner i enkelte bestemmelser som ikke forandrer denne konstitusjons ånd, og to tredjedeler av Stortinget bør være enige i en slik forandring».

At statsråder både skal og bør holde seg for gode til å iverksette slike stortingsvedtak, følger i klartekst av bestemmelser §§ 30 og 86.

Etter at Stortinget nylig legaliserte «siste skrik» innen menneske- og/eller slave-handel – kjøp og salg av menneskeegg etc. – bør KrF ha annet å ta seg til, enn «å slå inn åpne dører».

sigmund svarstad,debatt,grunnloven,krf,politikk,kongen