KAUTOKEINO: De eldste i Kautok
...
KAUTOKEINO: De eldste i Kautokeino er redde for at nye møteskikker sørfra skal fortrenge samisk språk og det som folk er vant til på lokalplanet, skriver Lyngmo. Foto: Dagen-arkiv
debatt
Samemisjon i 2020
Del
Bibeltroskapen er til stede både i Sarepta og NSMs ledelse. Det er dette som må være grunnlaget å bygge videre på!

Først vil jeg rette en stor takk til daglig leder i Samemisjonen (NSM), Roald Gundersen, for hans solide innlegg i Dagen, torsdag 11. juni d.å. Og takk til formann i landsstyret, Odd Eivind Høyvik.

Læstadianismen er ikke en trussel for NSM, men derimot er liberalteologien i Den norske kirke en fare, med dens forlengede arm Samisk kirkeråd.

Ledelsen i NSM er i dag preget av bibeltroskap. Det har mange i læstadianske kretser lagt merke til. Det kom klart frem for en tid siden, da det kom i media hvilke prester som ikke kunne benytte NSM sine gudshus i Finnmark. NSM har hatt mange bibeltro predikanter.

Jeg vil nevne to av dem. Det er Gunnar Brustad (1909-1999) og Arthur Olsen. Disse hadde stor tillit også i læstadianske kretser, blant annet i Tana.

Da homoteologien ble sluppet ut av sekken på bispemøtet i april 1995, sto blant annet disse to predikanter fra NSM fast på Guds Ord. Andre spurte: Har Gud virkelig sagt? – Hvor ledelsen i NSM sto teologisk den gang, kan sikkert andre skrive om.

Da Dnk tvangsinnførte ny høymesseliturgi i 1977, og gjorde 1920-liturgien ulovlig, tenkte ikke makthaverne på de samiske kjerneområder i Finnmark. Den nye liturgien kunne ikke oversettes over natten.

Dermed overlevde 1920-liturgien mange steder. Den foreligger på begge språk, og kan benyttes parallelt i samme gudstjeneste. I Kautokeino regnet man at ca. 95 prosent hadde samisk som hovedspråk.

Faste ledd fra 1920–liturgien brukes også når NSM har sine møter og stevner i Kautokeino. Hvis ikke predikanten kan samisk, overlates helst de faste ledd fra 1920-liturgien til tolken.

De eldste i Kautokeino er redde for at nye møteskikker sørfra skal fortrenge samisk språk og det som folk er vant til på lokalplanet. Ordet «bibeltime» er et ukjent norsk begrep for de eldste.

«Lohkan» brukes gjerne om postillelesning, samling, bibeltime eller møte. Predikanten taler på norsk med tolk til samisk! Det finnes salmebøker og åndelige sangbøker på samisk!

Norske salme- og sangbøker er ukjent for mange. Fornorskningsprosessen er satt ut av kraft! Folket er godt orientert om fornorskningsprosessen som fjernet språket utenfor de samiske kjerneområder.

Blant annet her i Ofoten og Sør-Troms! Læstadianismen har alltid brukt tolk både til samisk og/eller finsk der det har vært behov. Vi kan takke læstadianismen og flyttsamene for at samisk har overlevd flere steder.

Gjennom lange tider har generasjoner flyttet mellom vidda og kysten i Nord-Troms/Vest-Finnmark, og har vært vant til at Guds Ord ble tolket. Det gjøres også i NSM. Et eksempel på dette er radioprogrammet «Veien gjennom Bibelen».

Læstadianske grupper og NSM har som kjent hver for seg hatt utsendinger til Russland. Felles for dem begge er bibeltroskapen, Skriften og Den evangelisk-lutherske bekjennelse.

I det siste har jeg lyttet til radiodsf.no. Der har jeg hørt prekener av Jan-Tore Olsen fra Misjon Sarepta. Han har gått i en god skole hos sin far, Arthur, hvis jeg kan si det slik.

Bibeltroskapen er til stede både i Sarepta og NSMs ledelse. Det er dette som må være grunnlaget å bygge videre på!

odd eivind høyvik,roald gundersen,samemisjonen,norges samemisjon,den norske kirke,samene,samer,olav berg lyngmo