SAGENE KIRKE: Mennesker med ul
...
SAGENE KIRKE: Mennesker med ulike tros- og livssyn var samlet for å «sørge over skaperverket». Foto: Jacob Bjørnøy
debatt
Sørgemarkering for skaperverket
Del
De trosforestillingene som dette skulle tolkes inn i er i strid med bibelsk skapelsesteologi og med Allehelgensdags budskap om håp.

På Allehelgensdag ble det arrangert en sørgemarkering for skaperverket i Sagene kirke. «Mennesker med ulike tros- og livssyn inviteres til denne sørgemarkeringen, for å markere at vi står sammen i vår sorg over hvordan vi som menneskehet behandler vår klode, og i en erkjennelse av at vi ikke forholder oss til Moder jord på en bærekraftig måte.

Vi vil løfte opp tekster fra våre ulike tradisjoner, som løfter opp skaperverket.» (Fra menighetens hjemmeside). Kunstneren Jessica Ullevålseter ville presentere et kunstverk som symboliserer ønsket om å gå sammen for å løfte opp naturen som hellig.

Jeg vil dele noen tanker omkring dette arrangementet. Skapelsesberetningen setter mennesket til å være forvalter over alt Gud har skapt, til beste for hverandre og livet på jorda. Syndefallet innebærer at det skapte ble underlagt forgjengelighet og må dø. Men oppdraget å være gode forvaltere står ved lag. Gudsfrykt med nøysomhet og medansvar overfor truede livsvilkår blant verdens fattige blir viktige etiske holdninger. Langt på vei kan og bør vi som kristne stå sammen med andre, uavhengig av tro eller livssyn, for å ta vare på naturen og miljøet.

Men når en ut fra forskjellig tro og livssyn skal samles i kirken for og «sørge over skaperverket», bør en spørre seg: Hva eller hvem sørger jeg overfor? Skal ikke håp og lengsler i kirkens rom rettes mot kirkens og skaperverkets Herre?

Her ble det gitt inntrykk av at det er naturen selv en skal sørge overfor. Markeringen skulle løfte opp naturen som hellig. Ut fra kristen tro la en her opp til en forståelse av naturen der grensen mellom Skaperen og det skapte er borte.

Da åpner man for en atferd og kultur som Romerbrevet beskriver slik: «De byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen» (Rom. 1,25). I programmet skulle tekster fra andre livssyn og religioner gis plass i Guds hus, et hus innviet til ham. Men disse tekstene har helt andre trosforestillinger som forståelseshorisont. Bibelen sier: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.»

Til markeringen var også representanter for sjamanismen invitert. I et intervju i Dagen 26/9 sier sjaman Eirik Myrhaug at han opplever en åpenhet i Den norske kirke for sjamanismen. Sjamanismen handler om å leve i pakt med naturen og den åndelige virkeligheten her. Alt i naturen er levende og besjelet.

Forfatter og sjaman Ailo Gaup (1944–2014) sier: «Sjamanismen er den eldste trosretningen. Alle religioner hviler på oss, siden vi baserer livssynet på den første åndelige kontakten med kraften. Religionene har kommet senere. Vi mener at hvis man har direkte kontakt med kraften, trenger man ikke en gud eller de ti bud å leve etter, fordi du har det inni deg.»

Men disse tankene står i klar motsetning til Guds ord og Bibelens gudsbilde. Bidro arrangementet til å åpne for de religiøse forestillingene sjamanismen representerer?

Allehelgensdag har «det kristne håpet» som tema. Dette håpet er knyttet til troen på Jesus, tilgivelsen i hans navn og til oppstandelsen fra de døde, som også er dagen da skaperverket skal fornyes (Rom. 8,19–24). Til de kristne i Tessalonika skriver apostelen Paulus: «Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp» (1.Tess. 4,13). Uten Jesus er et menneske fortapt og uten håp for evigheten. «Håp» var et tema også under sørgemarkeringen.

Jessica Ullevålseter sier om kunstverket som ble presentert: «Det har til hensikt å skape et rom der mennesker sammen kan sørge over naturen vi stadig ødelegger og erkjenne vår deltagelse i ødeleggelsen, for så å kunne ta det neste steget i Håp.» De trosforestillingene som dette skulle tolkes inn i er i strid med bibelsk skapelsesteologi og med Allehelgensdags budskap om håp. Flere burde åpent ha tatt avstand fra det.

debatt,jon syver norbye,skaperverket,sørgemarkering,halloween,allehelgen,allehelgensdag