TREENIGHET: Koranen forkaster
...
TREENIGHET: Koranen forkaster også Bibelens treenighetslære. Det vil si troen på Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd som tre personer i en guddom, skriver Olav H. Kydland. Foto: Adobe Stock
debatt
Bibelens Jesus og Koranens Jesus
Del
Koranens Jesus er bare et menneske. Følgelig er det en annen Jesus enn Bibelens Jesus som er både sann Gud og sant menneske.

Både Bibelen og Koranen omtaler Jesus, men på to helt forskjellige måter. Hva er forskjellen mellom Bibelens Jesus og Koranens syn på Jesus (Isa)?

Det hevdes at Allah opprinnelig var en av de 360 gudene som ble tilbedt av arabere i Mekka før Muhammeds tid. Han forkastet alle de andre gudene og hevdet at Allah var den eneste gud som skulle tilbes, og halvmånen ble Allahs symbol.

Bibelens Gud åpenbarte seg for Moses: « Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER (JHVH) har sendt meg til dere. Så sa Gud til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, så skal de kalle meg fra slekt til slekt.» (2 Mos 3,14-15)

Herren åpenbarte seg for sin utvalgte tjener, Moses, og meddelte ham hvem han var. Fra slekt til slekt skulle Israels barn kalle ham Herren og ikke ha andre guder foruten ham (2 Mos 20,3) og heller ikke tilbe og tjene dem (2 Mos 20,5).

Å tilbe og tjene Allah er da avgudsdyrkelse og brudd med det 1. bud. Likedan er islams trosbekjennelse som lyder: « Det finnes ingen gud uten Allah, og Muhammed er hans sendebud» brudd med det 1. bud

I Koranen har Allah 99 forskjellige navn, men aldri betegnes han som en kjærlig gud eller som en far. Bibelen derimot betegner Herren som kjærlighet og som en far som sendte sin enbårne Sønn til jord for å frelse verden fra deres synder. (Joh 3,16).

Allah har ikke noen relasjon til de enkelte mennesker, men krever underkastelse og lydighet. Han vil ramme de vantro med hard straff, både i dette livet og det kommende (Sure 3:49).

Allah betraktes som skaper av alle ting, men Koranen har ikke noe lære om arvesynden. Synden betraktes som ulydighet. Ved anger og tro kan Allah tilgi et menneske uten soning.

Ifølge Koranen er Isa, bare en profet som Adam og Noa, men mindre enn Muhammed. Han er ikke Guds sønn (Sure 5.19,76-77).

Koranen, sure 9:30, sier: « Jødene sier, «Ezra er Guds sønn», og de kristne sier, «Messias er Guds sønn». Dette er faktisk det de sier, og de tar efter det som de vantro før dem hevdet. Måtte Gud (Allah) ta dem fatt! Hvor de er forvridd!» (Etter Einar Bergs oversettelse).

Allah har ikke noen sønn, bare tre døtre (Sure 53.19-20). Koranen gjentar 12 ganger at Allah ikke har noen sønn. Å hevde at Allah har en sønn er en majestetsforbrytelse, og det finnes ikke noen tilgivelse for den påstand. (Se Sure 4:51!)

Men Bibelens Gud sier om Jesus: « Du er min Sønn, jeg har født deg i dag!» (Salme 2,7; Apg 13,33; Heb 1,5; 5,5). Dette betegner det inderlige forhold mellom Faderen og Sønnen, men det har ikke noe med biologiske forhold å gjøre.

Islam anerkjenner Jesu underfulle tilblivelse, jomfrufødselen og hans undergjerninger, men han er bare et skapt menneske (Sure 3:52) og « et sendebud» (Sure 5:79; 4:169). Med andre ord: Muslimene nekter at Jesus er sann Gud og sant menneske, slik som Bibelen lærer (Joh 1,14).

I Johannes-evangeliet finner vi såkalte ego eimi- orda som Jesus anvender på seg selv. De alluderer til gudsnavnet i GT, «Jeg er». Septuaginta har ego eimi for «Jeg er» i 2 Mos 3,14 hvor Guds navn er oversatt til «Jeg er den jeg er». (JHVH)

I Johannesevangeliet bruker Jesus «Jeg er» 23 ganger om seg selv. Sammen med ordene i Joh 1,1 og 1 Joh 1,1 vitner de om Jesu preeksistens. Han er den 2. person i guddommen som alt er skapt ved og til, og som i tidens fylde ble utsendt fra Gud og ble født av jomfru Maria (Gal 4,4). Det er bare frelse i Jesus, for det er ikke gitt noe annet navn som menneskene kan bli frelst ved (Apg 4,12).

Derfor sier Jesus at han er Livets brød (Joh 6,48), Verdens lys (8,12), Døren (10,9), Den gode hyrde (10,11) Oppstandelsen og livet (11,25), Det sanne vintre (15,1). I Joh 14,6 sier han: « Jeg er veien, sannheten og livet.» Følgelig må alle som vil komme til Gud Fader, ta sin tilflukt til Jesus som sin frelser, for det er ikke noen ­annen mellommann enn ham.

Synet på hvem Jesus er, får også store konsekvenser for oppfatningen av Jesu frelsergjerning. Koranen hevder at Jesus ikke ble korsfestet (Sure 4:156). En annen ble korsfestet i stedet for ham, men Jesus ble opptatt levende til himmelen av Allah (Sure 4:156). Følgelig har ikke Jesus sonet verdens synd.

Heller ikke kan noen bære en annens byrde (Sure 6:164; 17:1; 53:39). Dermed forkastes den bibelske lære om Jesu soning og stedfortredergjerning. Da forkastes også den kristne dåp, nattverd og evangeliet. Med andre ord: Islam fornekter de mest sentrale læresetninger i kristendommen.

I islam er det den største synd å sette noen på samme plan som Allah. Det kalles shirk og er utilgivelig. (Sure 4:51) Det er bare muslimer som er fri fra å begå shirk. Personer fra alle andre religioner og kristendommen er følgelig skyldig i shirk. Derfor er de forbannet av Allah. (Sure 33:64).

Koranen forkaster også Bibelens treenighetslære. Det vil si troen på Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd som tre personer i en guddom.

Koranen sier: «Vantro er de som sier, Gud er den tredje av tre. Der er ingen Gud unntatt én Gud (Allah)! Hvis de ikke opphører med det de sier, så vil en smertelig straff ramme de vantro blant dem» (Sure 5:77). Følgelig er da alle som tror og bekjenner seg til den bibelske treenighetslære, «vantro». Med andre ord: De kristne er i muslimenes øyne vantro mennesker som Allah har forbannet og gjort klar en ild for. (Sure 3:64).

Jesus sier til sine disipler i Joh 14,2-3 at han skal komme igjen og ta dem til seg, «for at dere skal være der jeg er.» (Se også Joh 17,24).

Koranen sier: «Alle blant skriftfolkene skal tro på ham før enden.» (Sure 4:157). Dette er blitt tolket til å bety at Jesus vil komme tilbake til jorda, og da vil han bryte korset og drepe grisene (jødene og de kristne). «På dommens dag vil han (Isa) være et vitne mot dem» (Sure 4:157). På den tid vil Allah ødelegge alle religionene unntatt islam.

Den amerikanske professor William Kilpatrick skriver: «Muslimske kommentatorer tolker disse handlinger til å bety at Jesus vill avskaffe kristendommen og eliminere alle religioner unntatt Islam. Selv om muslimene har stor respekt for Jesus, så er den Jesus de har stor respekt for, ikke noen venn av de kristne.» («Christianity, Islam and Atheism»).

Apostelen advarer mot en annen Jesus. (2 Kor 11,3-4). Koranens Jesus er bare et menneske. Følgelig er det en annen Jesus enn Bibelens Jesus som er både sann Gud og sant menneske.

Konklusjon: Bibelens Jesus er Guds enbårne Sønn, den andre person i treenigheten, sann Gud og sant menneske. Han er verdens eneste Frelser, mens Koranens Jesus (Isa) er bare et skapt menneske, en profet, et sendebud som ikke kan frelse noen.

bibelen,koranen,jesus,avgud,muhammed,israel,mekka,moses