GUDS ORD: Slike store og villf
...
GUDS ORD: Slike store og villfarende endringer kan bare skje når demokratiet råder i kirken, lederskapets profetiske røst er taus og respekt­en for Guds ords autoritet har brutt sammen, skriver Dag Martin Østevold. På bildet ser vi ham i Centralkirken i Bergen. 
 Foto: Astrid Dalehaug Norheim
Synspunkt
Metodistkirken i Norge og synet på likekjønnet ekteskap
Del
Å ta vare på Åndens enhet er viktig. Men det er bare når den enheten er bygget på Guds ord at vi virkelig er «United» sammen med alle de hellige i Guds kirke. Be for oss alle.

Metodistkirken i Norge er en del av det verdensvide kirkesamfunnet The United Methodist Church med sin cirka 12 millioner medlemmer. Metodistkirken i Norge har i sitt øverste organ, Årskonferansen, besluttet i juni at den vil jobbe for full inklusjon av LHBTQI+-personer. Hva det faktisk innebærer i praksis er det ikke sagt særlig om.

Denne beslutningen ser altså fullstendig bort fra biskopens kabinett sin teologiske behandling av spørsmålet i 1999 og «Metodistkirkens høringsuttalelse om den nye ekteskapsloven» i 2007.

Slike store og villfarende endringer kan bare skje når demokratiet råder i kirken, lederskapets profetiske røst er taus og respekten for Guds ords autoritet har brutt sammen.

Det er viktig å si at Metodistkirkens (UMC) offisielle lære – og derfor også i Metodistkirken i Norge - er uendret. Metodistkirkens lære om det kristne ekteskapet står fast. Intet er endret.

Tvert imot tydeliggjorde UMC synet på ekteskapet i den ekstraordinære Generalkonferansen i februar 2019 som behandlet dette ene spørsmålet - og skjerpet disiplinen overfor ordinerte som bryter kirkens ordninger. For de fleste av oss var dette en selvfølge, og verken oppsiktvekkende eller uønsket.

Det er stor grunn til å tro at beslutningene ved UMCs ordinære Generalkonferanse i Mai 2020 fortsatt vil bli utfordret, slik den er blitt utfordret av en del vestlige metodister de siste femti årene.

Det er også sannsynlig at Generalkonferansen igjen vil stadfeste kirkens tradisjonelle syn på hva som utgjør et ekteskap etter Guds ord. Det er viktig at dette skjer, fordi saken for kirken er et frelsesspørsmål ifølge det apostoliske ord (1.Kor.6,9; 1.Tim.1,10), i motsetning til hva mange andre mener.

Der var klar konsensus i den norske Årskonferansen for å bevege seg i en retning hvor kirken gir plass for to likeverdige teologier om ekteskapet. Samtidig skulle man, «så langt som overhodet mulig, søke å bevare kirkens enhet.»

Et utvalg som skal se på mulighetene for dette skal svare på følgende spørsmål innen Årskonferansen 2020: «A) Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet. B) Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning.»

Men altså: Årskonferansens beslutning endrer ikke på noe i UMC sin kirkeordning. I Norge er man altså ikke villig til å akseptere det syn som vår kirke er en del av.

Den lille Metodistkirken i Norge er altså formelt kommet på kollisjonskurs med UMC som den er en del av og på kollisjonskurs med de 65 millioner andre metodister som tilhører World Methodist Councel – og den lære som de store kirkesamfunn for det meste har.

Skulle Generalkonferansens tradisjonelle syn stå seg i 2020 - og den norske Årskonferansen fortsatt stå ved sitt konsensus-vedtak - kan konsekvensen ikke bli annet enn at Årskonferansen i Norge må melde seg ut av Metodistkirken i Norge og gå sin egen retning.

Det har den gode og enkle muligheter for. Kanskje er det best at det blir slik. For «United» er vi ikke i Norge. Mitt «Certificate of Ordination» er skrevet på engelsk. Jeg tilhører en konneksjonal, verdensvid kirke som fortsatt lærer kristelig om en så viktig sak for menneske og samfunn som ekteskapet er. Jeg går ikke med norske metodister ut av UMC.

Og jeg håper og tror at den menigheten jeg er en del av, blir stående på Guds ord og i United Methodist Church, som den tilhører. Å ta vare på Åndens enhet er viktig.

Men det er bare når den enheten er bygget på Guds ord at vi virkelig er «United» sammen med alle de hellige i Guds kirke. Be for oss alle.

paywall
paywall
paywall
paywall
paywall
paywall
dag martin østevold,homofili,samkjønnet ekteskap,likekjønnet ekteskap,metodist,metodistene,the united methodist church,pastor,centralkirken i bergen,centralkirken,metodistkirken,umc