SKULEN: Så påstår altså enkelt
...
SKULEN: Så påstår altså enkelte, ja, faktisk ganske mange, at kristendommen er ute av skulen. Dersom det er tilfelle er det lærarar/rektorar/skular som har svikta, skriv Ingunn Moi. Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix
synspunkt
Kristendomsfaget ute av skulen?
Del
Det blir påstått frå talarstolar, frå avisspalter 
og i fleire samanhengar at barna i skulen ikkje lenger 
får undervisning i kristendom. Og eg undrar meg: 
Kor har dei det frå?

Eg har hatt min arbeidsdag i skulen i meir enn 30 år, og har undervist i faget. Faget har hatt fleire namn gjennom åra, og nå er det KRLE; kristendom, religion, livssyn og etikk. Eg meiner at det er eit av dei viktigaste faga me har.

Elevane treng kunnskap i alle fag, men noko av det viktigaste dei lærer er å bli sjølvstendige menneske, rusta til å ta eigne val og leve ansvarleg saman med andre menneske. Til det treng dei kunnskap om sitt eige lands kultur og historie, og her spelar kristendommen ei viktig rolle.

I det fleir-religiøse samfunnet Noreg er blitt, treng også elevane våre å bli kjent med andre nordmenn og innvandrar sin kultur og religion. Skal me forstå kvarandre, og respektere kvarandre sine ulikskapar, så må me lære å kjenne kvarandre. Den lærdommen kan me legge til rette for gjennom KRLE-faget.

Så påstår altså enkelte, ja, faktisk ganske mange, at kristendommen er ute av skulen. Dersom det er tilfelle er det lærarar/rektorar/skular som har svikta! Som lærarar er me forplikta på den gjeldande læreplanen som Utdanningsdirektoratet gir oss. Eit eksempel, tatt frå Kunnskapsmål etter 7. årstrinn:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• Forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur

• Gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene

• Gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus

• Samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen sang- og salmetekster

• Forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer

• Gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet og distriktet

• Beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

Det er ikkje slik at kristne lærarar må «ta seg til rette» for å undervise i kristendom. Dette er me pålagde! Samtidig skal me vise dei andre religionane respekt å undervise i dei så rett me kan. Ein imam i ein moske eg besøkte sa, at han ønskte faget bort frå skulen.

Han sa at grunnen ikkje låg i at deira barn måtte lære om kristendom; – Det må dei sjølvsagt når dei bur i eit kristent land! Nei, grunnen var at barna hadde fått ei respektlaus undervisning om islam, og det opplevde dei vanskeleg. Ønskjer me å bli vist respekt for det me står for, må me sjølvsagt vise respekt for andre!

Eg høyrer ofte frå elevar: – Eg trur ikkje på dette! – Eg trur ikkje på Gud! Då må eg støtte dei i at det har dei faktisk fulle rett til! FN si menneskerettserklæring seier i Artikkel 18: Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.

Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Eg utfordrar alle som trur at kristendommen er ute av skulen til å ta kontakt med lærarar som underviser i KRLE-faget på næraste skule og spørje etter korleis det ligg an. Og ei utfordring til: Oppmuntre, og be for dei som underviser! Ver også med og kjemp for at faget får ha sin plass i skulen framover!