RESERVERE: Viss OD-komiteen ik
...
RESERVERE: Viss OD-komiteen ikkje snur (jf. Det Mosaiske Trossamfunds mislykka forsøk på dialog), er det sikkert mange - både skolar, lærarar og elevar - som på fagleg og etisk grunnlag vil måtte reservere seg mot dette prosjektet, skriv Anita Sævik. Biletet er frå ein israelsk grensepost. 
 Foto: Majdi Mohammed, AP Photo/NTB scanpix
Operasjon Dagsverk og læreplanen
Del
I år er det dessverre legitimt å spørje om Operasjon Dagsverk bryt med verdigrunnlaget i opplæringslova.

OD, eller tilsvarande solidaritetsprosjekt, skulle harmonere godt med formålsparagrafen i opplæringslova: Skolen skal «opne dører mot verda og framtida» med basis i «grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet (...) likeverd og solidaritet» (sjå § 1-1).

I år er det dessverre legitimt å spørje om Operasjon Dagsverk bryt med verdigrunnlaget i opplæringslova.

Når undervisningsmateriellet OD 2018 presenterer for norske elevar er så einsidig som det går fram frå heimesida , kan nemleg skolane få eit problem med læreplanens «Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen» der «Kritisk tenkning og etisk bevissthet» er nedfelt som eige punkt (1.3). «Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet»:

«Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles. De skal også kunne forstå at deres egne erfaringer, standpunkter og overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige. (...)

Etisk bevissthet er å veie ulike hensyn mot hverandre og er nødvendig for å være et reflektert og ansvarlig menneske. Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger.

Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft». (Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen; https://www.udir.no/laring-og- trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ny-generell-del-av-lareplanen/).

Når det gjeld informasjonsmateriellet til OD 2018, kan ein til dømes sjå på «Årets prosjektforedrag» for vidaregåande skole. Her blir det lansert ei rekke kontekstlause påstandar utan fagleg forankring, drøfting eller kjeldereferansar. Første slide i PP-presentasjonen opnar slik:

«Du velger selv om du vil introdusere deg helt på starten eller etter historien om Jarrah er ferdig.
 Jeg heter: Navn og kommer fra OD/KFUK-KFUM Global.

Se for deg at du sitter hjemme med familien en helt vanlig kveld. Dere har akkurat spist kveldsmat, og du begynner å vurdere å legge deg. Plutselig blir inngangsdøren din sparket inn og et 20-talls tungt bevæpnede soldater stormer inn. De roper navnet ditt og ber deg vise deg.

Du rekker redd opp hånden. Før du vet ord av det, har du fått håndjern på hendene og bind for øynene. Du skjønner ikke hva som skjer eller hvorfor du er arrestert. Soldatene drar deg ut av huset og bort til noen andre soldater. Du blir slått og sparket før du blir kastet inn i baksetet på en stor militærbil.

Soldatene kjører deg til en celle og et avhørsrom. Der blir du anklaget for å ha kastet stein på en militærbil. Du nekter for det. Du har ikke gjort det. Men i en rettssak noen uker senere blir du dømt til ni måneder i fengsel.

I løpet av de ni månedene blir du stadig vekk slått og sparket av både folk i fengselet og av fengselsbetjentene, og du får du ikke lov til å ha noe kontakt med familien din eller noen venner. Tenk på om dette hadde vært deg. Hva hadde det gjort med deg?»

Dette er representativt for israelske soldatar og Israel, skal vi tru OD. Referatet er henta frå underteksten til slide 1 i «Årets foredrag». Resten av foredraget (45 slides) er like unyansert, med klar politisk og ideologisk slagside. Les, sjå, og vurder sjølv: http://bit.ly/innleggOD18.

OD legg vekt på at ein ikkje skal ta stilling til palestinaranes konflikt med Israel (jf. slide 10), men framstillinga i foredraget vitnar om det motsette: I staden for å fokusere på målet for innsamlingsaksjonen, bruker ein stor plass på den politiske konflikten.

Med DEMBRA - Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme - som satsingsområde i skolen hausten 2018 (Utdanningdirektoratet og Holocaustsenteret; sjå https://dembra.no/), blir det sjølvmotseiande å gi to undervisningsdagar til eit så einsidig prosjekt som OD 2018 viser seg å vere.

Skolens undervisningstid skal ikkje brukast til å fremje ulike interessegruppers politiske eller ideologiske agenda. Viss OD-komiteen ikkje snur (jf. Det Mosaiske Trossamfunds mislykka forsøk på dialog), er det sikkert mange - både skolar, lærarar og elevar - som på fagleg og etisk grunnlag vil måtte reservere seg mot dette prosjektet.

I denne situasjonen bør det gjerast kjent for elevane at dei har eit reelt val også til å kunne reservere seg mot OD-infoen. Viss skolar gjennomfører Operasjon Dagsverk slik det er lagt opp til no, er det rimeleg at elevane alternativt skal kunne bruke desse to dagane til fagleg relevant sjølvstudium.

Det er skoleeigars ansvar at aktivitetar på skolen ikkje bryt med verdigrunnlaget i læreplanen og opplæringslova.